Plesner rådgiver om alle dele af erhvervsstrafferetten i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, herunder også ved at repræsentere klienter som forsvarer eller bistå i tilfælde, hvor klienten selv har været udsat for kriminalitet. Vi har også stor erfaring med udførelse af forskellige typer af undersøgelser, herunder bistand med interne undersøgelser samt gennemførelse af advokatundersøgelser.

Dansk erhvervsliv oplever i stigende grad en øget og skærpet regulering inden for en lang række retsområder, herunder det kapitalmarkedsretlige område (værdipapirhandel, markedsmisbrug, insiderhandel, kursmanipulation m.v.), konkurrenceret (karteller, prisaftaler m.v.), skat og afgifter, persondata og international handel. 

Plesner har stor erfaring med en bred vifte af områder inden for erhvervsstrafferetten og rådgiver klienter i alle faser af et sagsforløb: 

 • Vi yder rådgivning med henblik på at forebygge kriminalitet, herunder udarbejdelse af procedurer inden for anti-korruption og anti-hvidvask, etablering af whistleblower-ordninger, forberedelsesprocedurer ved ransagninger/dawn raids, m.v. 
 • Vi bistår med tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser, herunder i situationer, hvor der er mistanke om uregelmæssige/strafbare forhold i organisationen. Undersøgelsesformen afhænger af klientens konkrete behov og kan være i form af bistand med en intern undersøgelse eller en egentlig advokatundersøgelse
 • Vores team har oparbejdet betydelig erfaring med, og er blandt de førende kontorer i Danmark, som bistår klienter som repræsentant og/eller forsvarer i myndighedssager. Det kan være i situationer, hvor der er behov for at forsvare organisationen eller ledelsesmedlemmer mod en offentlig myndighed, eller hvor klienten har behov for bistand til selv at forfølge et potentielt strafbart forhold

Læs mere om vores respektive specialeområder via links til højre.  

Plesners team

Plesners team består af højt kvalificerede og erfarne jurister med mulighed for at trække på specialistbistand fra husets mange specialafdelinger, herunder EU- og Konkurrenceret, Skatter og Afgifter, Persondataret, Bank og Finans, Operational Compliance, Eksportkontrol og Handelssanktioner, Capital Markets m.fl.

Med Senior Advisor Jens Madsen (tidligere chef for henholdsvis SØIK/PET og efterfølgende leder af Estland-undersøgelsen i Danske Bank) på holdet, besidder Plesner en betydelig erfaring fra politi- og anklagemyndighed. Vi har derfor en unik indsigt i undersøgelsesmetoder- og processer, straffeprocessen og samspillet med den internationale strafferet.  

Derudover er vores team uddannet i projektstyring og har stor erfaring med at arbejde med store datamængder, koordinering af teams, løbende afrapportering, m.v. Hertil kommer den krisestyring, der nødvendigvis kan blive behov for i de forskellige faser af et sagsforløb, herunder sparring omkring intern kommunikation samt en eventuel pressehåndtering. I tillæg til vores teams af jurister og advokater har vi specialiserede in-house økonomer til at bistå med komplekse finansielle analyser, ligesom vi har et tæt samarbejde med revisorer og udenlandske advokater.

Highlights - Erhvervsstrafferet

 • Thomas Borgen (tidligere CEO i Danske Bank A/S) - forsvarerbistand under den strafferetlige efterforskning af hvidvaskforhold i Danske Banks tidligere estiske filial 
 • Morten Messerschmidt - forsvarerbistand i straffesag om påstået svig med EU-midler og dokumentfalsk
 • Forsvarerbistand til bilimportør - i Danmarks første straffesag mod en dansk virksomhed for overtrædelse af reglerne om skjult reklame ved brug af influencers
 • Forsvarerbistand til finansielle virksomheder - i sager relateret til overtrædelser af straffeloven og særlovgivningen, herunder hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed, m.fl.  
 • Forsvarerbistand i skatte- og afgiftssager

Highlights - Undersøgelser

 • Dagbladet Børsen - rådgiver i forbindelse med advokatundersøgelse omkring Dagbladet Børsens modtagelse af mediestøtte i forbindelse med COVID 19-pandemien
 • Danske Bank - rådgivning og undersøgelser i relation til Danske Banks gældsinddrivelsessystem  
 • Finansiel Stabilitet - advokatundersøgelse relateret til anti-hvidvask-forhold i det (tidligere) Københavns Andelskasse udført i anledning af Finansiel Stabilitets overtagelse 
 • Det Konservative Folkeparti - advokatundersøgelse indledt af det Konservative Folkeparti omkring det (tidligere) partimedlem, Naser Khader, som følge af en række krænkelsessager

Vores specialister

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Læs alle insights om erhvervsstrafferet