SKAT har i de senere år rejst et stort antal sager mod danske selskaber, der enten har udloddet udbytte eller betalt renter til deres moderselskaber, der er hjemmehørende i andre EU-lande eller lande, med hvilke Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

SKAT gør gældende, at de pågældende moderselskaber er såkaldte "gennemstrømningsselskaber", fordi de modtagne beløb er videreført til koncernselskaber i skattelylande. Moderselskaberne er derfor ikke "beneficial owner" ("retmæssig ejer") af de modtagne udbytter eller renter, og de danske datterselskaber burde derfor have indeholdt kildeskat i forbindelse med udbetalingen. Da dette ikke er sket, hæfter de danske selskaber efter SKATs opfattelse for betalingen af skatten.

Der er tale om et omfattende sagskompleks, og de involverede værdier er meget betydelige.

Plesner har ført og vundet ISS-sagerne

Kun to af sagerne - en udbytteskattesag og en renteskattesag - er indtil videre blevet afgjort i domstolssystemet.

Plesner har ført begge disse sager for ISS A/S, og ISS har i begge sager fået medhold i, at der ikke var indeholdelsespligt.

Skatteministeriet har ikke anket sagerne, og resultatet er derfor endeligt.

Plesner fører en række af pilotsagerne for EU-Domstolen

De øvrige "beneficial owner"-sager verserer enten for Landsskatteretten eller for domstolene.

I seks af domstolssagerne har landsretten forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Plesner fører tre af disse pilotsager - en udbytteskattesag og to renteskattesager.

I oktober 2017 procederede vi disse sager på et retsmøde ved EU-Domstolen i Luxembourg, og den 1. marts 2018 afgav generaladvokat Kokott forslag til afgørelse i sagerne. Se nærmere her. Vi forventer, at EU-Domstolen kommer med sin endelige afgørelse i løbet af efteråret 2018.

Ud over disse pilotsager fører Plesner også en række andre "beneficial owner"-sager, som er blevet sat i bero på EU-Domstolens afgørelse.

Hovedspørgsmålene i "beneficial owner"-sagerne

Udover de spørgsmål, som er forelagt for EU-Domstolen - og som navnlig vedrører fortolkningen af moder-/datterselskabsdirektivet og rente-/royaltydirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt retten til fri etablering i EU-traktaten - rejser "beneficial owner"-sagerne en række yderligere spørgsmål.

Disse spørgsmål vedrører navnlig fortolkningen af de respektive dobbeltbeskatningsoverenskomster, betydningen af, at SKAT har ændret praksis, samt spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne har handlet forsømmeligt.

For en udførlig gennemgang af SKATs praksisændring og betydningen heraf, se Hans Severin Hansens artikel "Det store hykleri - om "beneficial owner" sagerne" i Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artiklen findes også på engelsk.

For en nærmere gennemgang af de danske "beneficial owner"-sager, se Plesners oversigtsartikel "Danish "Beneficial Owner" Cases - A Status Report" i Bulletin for International Taxation".

Se også Førelse af skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen.


Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter