Plesners skattepraksis har siden etableringen i 1940'erne været markedsleder, når det drejer sig om førelsen af skatte- og afgiftssager. Vi fører de største og mest komplekse sager fra de første forhandlinger med skattemyndighederne over Landsskatteretten og til domstolene og EU-Domstolen - om nødvendigt.

Vores track record er enestående. Intet andet dansk advokatfirma har vundet i nærheden af så mange betydende skatte- og afgiftssager som Plesner. Mange af sagerne føres som pilotsager og giver efterfølgende anledning til genoptagelse af tilsvarende sager samt ændring af lovgivning eller administrativ praksis. Plesner har derfor gennem årene haft stor indflydelse på retsudviklingen.

Det internationale tidsskrift International Tax Review har i september 2023 kåret Plesner som "Denmark Tax Firm of the Year". Det er 12. gang siden 2009, at Plesner modtager denne pris. 

Vores metode - kompromisløs kvalitet

I sager af denne art hænger de afgørende argumenter ikke på træerne. Vi anser derfor førelsen af skattesager for en kreativ proces, hvor det er nødvendigt at kunne tænke ud af boksen. Ofte findes løsningen i lignende problemstillinger inden for andre dele af retssystemet. Førelsen af skattesager kræver derfor stor viden - også om andre retsområder end skatteretten. Vi dyrker detaljen, men bevarer overblikket.

Rådgivning er en tillidssag. Vi siger, hvad vi mener. Vi tager intet for givet, men efterprøver alle relevante præmisser, og vi udfordrer vanetænkning.

Enhver skattesag kræver løbende stillingtagen til en række strategiske valg. Korrekt rådgivning om hvert enkelt af disse valg kan være helt afgørende for sagens endelige udfald.

At føre - og vinde - en skattesag kræver først og fremmest en betydelig proceserfaring. Plesner råder over det største og mest komplette team af højt specialiserede skatteprocesadvokater på alle niveauer. Videndeling er fundamentet for vores kompetencer.

På intet andet retsområde er forskellen mellem at have ret og at få ret så stor som inden for skatte- og afgiftsretten. Med staten - og dens uudtømmelige ressourcer - på den anden side er kun det bedste modspil godt nok.

Plesners dokumenterede erfaring og resultater giver den bedste sikkerhed for også at få ret.

Når Plesner har accepteret at føre en skattesag, tilføres sagen den standing, som Plesner nyder - både hos skattemyndighederne og domstolene - og som betyder, at der lyttes til Plesner.

Vores arbejdsform - teamwork

Vi nedsætter et team til at håndtere den enkelte sag og puljer på denne måde de nødvendige ressourcer og erfaringer. Vi lægger stor vægt på aktiv partnerinvolvering i alle led af processen.

Vores erfaring er, at teamwork giver de bedste resultater, og vi samarbejder derfor også gerne med virksomhedens daglige skatterådgiver.

Se hele vores team for Skatter og Afgifter

Verserende sager

Vi arbejder i øjeblikket med en række større sagskomplekser, herunder navnlig transfer pricing-sager, de såkaldte "beneficial owner"-sager om indeholdelse af udbytte- og renteskat samt sager om lønsumsafgift i den finansielle sektor, om momsfritagelse af ydelser til pensionskasser (ATP-sagen) og om momsfritagelse af betalingstransaktioner.

Se også Førelse af skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen.

Highlights

 • Fond - medhold i en klagesag ved Landsskatteretten, der omgør Skattestyrelsens praksis om efterbeskatning af fondes bundne midler ved opløsning. Skattestyrelsen har efterfølgende udstedt styresignal om mulighed for ekstraordinær genoptagelse som følge af praksisændringen
 • NetApp - eneste afgjorte sag i beneficial owner-sagskomplekset, hvor Højesteret har givet et selskab medhold i, at der ikke forelå en forpligtelse til at indeholde kildeskat (for så vidt angår et ud af to udbytter)
 • Viking Life-Saving Equipment A/S - medhold ved Retten i Esbjerg (3 dommere) i, at selskabets TP-dokumentation ikke var mangelfuld, og at SKAT derfor ikke havde været berettiget til at ansætte indkomsten skønsmæssigt. Retten fandt efter bevisførelsen, at selskabet fuldt ud havde dokumenteret, at selskabets lavere dækningsgrader ved salg til datterselskaber sammenlignet med salg til købere uden for koncernen var begrundet i kommercielle forhold. Skatteministeriet har anket sagen til Vestre Landsret som 2. instans
 • Codan Forsikring - medhold ved Østre Landsret i, at udgifterne til genforsikringsaftaler indgået mellem Codan Forsikring og et koncerninternt selskab kunne fratrækkes som driftsomkostninger, og i at aftalerne i øvrigt var indgået på armslængdevilkår. Følgelig blev skattemyndighedernes forhøjelse af Codan Forsikrings indkomst tilsidesat
 • International koncern i energisektoren - medhold i klagesag ved Landsskatteretten i, at overdragelse af fordringer på et koncernselskab ikke udløste beskatning efter kursgevinstloven eller transfer pricing-reglerne 
 • Global servicekoncern - medhold i al væsentlighed i første danske sag afgjort af voldgiftspanel under EU-voldgiftskonventionen 
 • Aktionær - medhold ved Retten i Lyngby i, at der ikke kunne nægtes fradrag for aktietab på 60 mio. kr. ud fra betragtninger om omgåelse/misbrug
 • GF Forsikring - medhold ved Østre Landsret i principiel sag om anvendelse af EU-rettens generelle anti-misbrugsprincip i forhold til momsreglerne 
 • Dansk distributionskoncern - medhold ved Landsskatteretten i, at koncernens transfer pricing-metode var korrekt, og at Skattestyrelsens indkomstforhøjelser skulle nedsættes 
 • DGL | Den Grønlandske Lovsamling - medhold ved Højesteret i, at det kommunale administrationsgebyr for erhvervsaffald var opkrævet med urette 
 • Aktionær - Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i en sag om beskatning af aktionærlån anlagt ved Københavns Byret
 • ECCO-koncernen - medhold ved Vestre Landsret i, at ECCO Sko A/S havde handlet på armslængdevilkår ved samhandlen med koncerninterne produktionsselskaber, og at skattemyndighedernes transfer pricing-forhøjelse af ECCO Sko A/S' indkomst følgelig var uberettiget
 • Dansk koncernselskab - medhold ved Østre Landsret i, at den skønsmæssige ansættelse var foretaget på et forkert grundlag og hjemvisning til skattemyndighederne
 • Hoist Group - begæring om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen taget til følge af Østre Landsret trods Skatteministeriets protester
 • Hovedaktionær - medhold ved Vestre Landsret i, at den i vurderingsmeddelelsen for en skovejendom faktisk foretagne fordeling af ejendomsværdien kunne danne grundlag for opgørelsen af den skattepligtige værdi af rådighed over sommerbolig
 • Global koncern - medhold ved Landsskatteretten i, at SKATs transfer pricing-forhøjelse vedrørende overdragelse af immaterielle aktiver skulle tilsidesættes, hvilket førte til nedsættelse af forhøjelsen med ca. 3,8 mia. kr.
 • Selvstændig erhvervsdrivende - medhold ved Vestre Landsret i, at betingede gældseftergivelsesaftaler ikke i sig selv fører til underskudsbegrænsning for debitor på underskriftstidspunktet
 • Phoenix-koncernen - medhold ved Østre Landsret i, at grænseoverskridende, koncerninterne fusioner skal tillægges skattemæssig tilbagevirkende kraft til den regnskabsmæssige fusionsdato
 • Masco Denmark/Damixa - medhold ved EU-Domstolen i principiel sag om, hvorvidt dansk skattelovgivning om beskatning af koncerninterne renter er i strid med EU-traktaten
 • Ekspres Bank - medhold ved Højesteret i, at indkøb af databehandlingsydelser fra en engelsk leverandør ikke er momspligtige, idet ydelserne er omfattet af momsfritagelsen for betalinger og overførsler
 • Weber-Stephen Nordic ApS - medhold ved Højesteret i principiel sag om PVC-afgift. Højesteret tiltrådte, at faconsyede overtræk til grill ikke udgjorde afgiftspligtige "presenninger"
 • Spar Nord Bank A/S (tidl. Sparbank A/S) - medhold ved Vestre Landsret i, at bankens skønsmæssige fordeling af lønsummen mellem afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige aktiviteter på grundlag af omsætningsfordelingen efter momslovens § 38 ikke kunne tilsidesættes, da SKAT ikke havde godtgjort, at SKATs skøn var mere rigtigt end bankens
 • Momskarruselsvig - medhold ved Højesteret i en principiel erstatningssag anlagt af Skatteministeriet mod ledelsen i et selskab, der af en betroet medarbejder var blevet anvendt til deltagelse i svigsrelaterede handler
 • 7 gymnasier i Aarhus Kommune - medhold ved Vestre Landsret i, at ejendomme ejet af selvejende almene gymnasier ikke kan pålægges kommunal dækningsafgift
 • Takeda - medhold ved Højesteret i, at honorarer betalt til banker for bistand ved udstedelse af virksomhedsobligationer kan fradrages som en låneomkostning
 • Shell - medhold ved Højesteret i, at renteindtægter ikke skal kulbrintebeskattes
 • ATP PensionService og PensionDanmark - medhold ved EU-Domstolen og Østre Landsret (retsforlig) i, at pensionskasser kan udgøre investeringsforeninger, og at selskabets ydelser til pensionskasserne er momsfritaget som forvaltning af investeringsforeninger eller som ydelser vedrørende betalingstransaktioner
 • Nordea - medhold ved EU-Domstolen og Østre Landsret i, at de danske regler om genbeskatning af udenlandske filialers underskud er i strid med retten til fri etablering
 • G4S - medhold ved Højesteret i, at overførsler mellem tyske datterselskaber i henhold til de særlige regler om Organschaft ikke medfører forhøjelse af den danske sambeskatningsindkomst
 • Recombined Dairy System (Fonterra-koncernen) - medhold i sag mod EU-Kommissionen ved Retten i Første Instans i, at selskabet var berettiget til toldfritagelse i forbindelse med import af mejeriprodukter
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at selskabet kunne rette et direkte krav mod SKAT på refusion af en direktivstridig afgift, som en olieleverandør havde opkrævet og indbetalt til SKAT
 • DTU - medhold ved Østre Landsret i, at DTU er en statsinstitution i henhold til registreringsafgiftsloven og dermed fritaget for betaling af registreringsafgift af køretøjer
 • Ernst & Young - medhold ved Højesteret i, at betalt erstatning i selskabstømmersager kunne fradrages som driftsomkostning
 • Novo Nordisk A/S - medhold ved Østre Landsret i, at der ved ændring af varelageropgørelse skulle ske regulering både ultimo og primo indkomståret
 • Odense Staalskibsværft A/S (Mærsk-koncernen) - medhold ved Østre Landsret i, at betingelserne for tilbagebetaling af afgift af energiforbrug til opvarmning af malehaller var opfyldt
 • ISS A/S - medhold ved Østre Landsret i den første "beneficial owner"-sag om indeholdelse af renteskat. Der skulle ikke indeholdes renteskat
 • ISS A/S - medhold ved Østre Landsret i den første "beneficial owner"-sag om indeholdelse af udbytteskat. Der skulle ikke indeholdes udbytteskat
 • Århus Købmandsskole - medhold ved Vestre Landsret i, at skolens kursusaktivitet er momspligtig
 • Nykredit - medhold ved Østre Landsret i, at realkreditinstitut ikke var næringsdrivende med køb og salg af aktier
 • Aarhus Universitet - medhold ved Vestre Landsret i sag om forrentning af krav på tilbagebetaling af energiafgifter
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret (retsforlig) i, at selskabet kan fradrage omkostninger til mødebespisning af medarbejdere og kunder (kantinemoms)
 • Jyske Bank Finans - medhold ved Østre Landsret i sag vedrørende momspligt af factoringydelser
 • Brightpoint Europe A/S - medhold ved Højesteret i, at der var ret til momsfradrag i forbindelse med køb af mobiltelefoner fra udlandet, hvor der oprindeligt var betalt moms, og hvor der i tidligere omsætningsled var sket momssvig
 • Topdanmark - medhold ved Højesteret i, at et livsforsikringsselskab i forbindelse med overdragelse af den samlede livsforsikringsbestand og ophør som livsforsikringsselskab ikke blev pensionsafkastskattepligtigt af afkastet af forsikringsbestanden
 • Industri Udvikling A/S - medhold ved Østre Landsret i, at udgifter til formueforvaltning var fradragsberettigede driftsomkostninger for ventureselskab.
 • Medicinalselskab - medhold ved Landsskatteretten i den første transfer pricing-sag. Der var ikke grundlag for at nedsætte den mellem selskabet og et datterselskab aftalte købesum for et medicinalprodukt
 • Forsikring og Pension som mandatar for Taksatorringen - medhold ved Højesteret i, at foreningen, der på vegne af sine medlemmer foretager taksation af autoskader, ikke skulle svare moms af sine ydelser
 • Nordania Finans A/S - medhold ved EU-Domstolen og Højesteret i, at et leasingselskab ved beregningen af pro rata-satsen for momsfradrag kunne medregne omsætningen fra salg af leasingaktiver efter leasingkontrakternes ophør
 • Danske Bank (som biintervenient) - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at et leasingselskab (Jyske Finans) er berettiget til at anvende brugtmomsreglerne
 • Mols-Linien A/S - medhold ved Højesteret i, at et momskrav var forældet efter 1908-lovens femårige forældelse
 • Unomedical A/S - medhold ved Højesteret i, at der var fradrag for advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens dagældende § 8 J
 • Danfoss A/S - medhold ved Højesteret i, at den foretagne toldtarifering af patronpressostater var korrekt
 • ECCO - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at selskabet havde toldtariferet fodtøj korrekt
 • DTU - medhold ved Østre Landsret i sag om frister for genoptagelse af momstilsvar i forbindelse med a conto-opgørelse af delvis fradragsret
 • Deloitte (som biintervenient) - medhold ved Højesteret i den såkaldte "elevator-sag" (Finwill-sagen), hvorefter kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse ikke kunne sidestilles med salg af aktier (realitetsgrundsætningen)
 • Codan - medhold ved Østre Landsret i, at en lønnedgang, der var aftalt med forsikringsselskabet, mod i stedet at få dækket en række erhvervsmæssige omkostninger, ikke var skattepligtig for assurandørerne. Derfor var der heller ikke indeholdelsespligt
 • Aalborg Kommune - medhold ved Vestre Landsret i, at der ikke var hjemmel til at opkræve elafgift af energiforbrug til opvarmning af transformerstationer
 • Over-Hold ApS (Bonnier-koncernen) - medhold ved Højesteret i, at et købt "underskudsselskabs" underskud kunne fremføres til modregning i efterfølgende rente-indtægter (realitetsgrundsætningen)
 • Coloplast A/S, Novo Nordisk A/S og FIH A/S - medhold ved Højesteret i, at tab ved udstedelse af medarbejderaktier til favørkurs er fradragsberettiget som driftsomkostning
 • Tage Sønder - medhold ved Højesteret i, at en direktør, der optog aktionærlån og købte korte obligationer for lånene, ikke var skattepligtig af udtrækningsgevinsten på obligationerne
 • Nordsøværftet A/S - medhold ved Højesteret i, at et skibsværft kunne afskrive ordinært (som driftsomkostning) på sit tilskud til etableringen af en ny sluse i Hvide Sande ("Sluse-sagen")

Ratings

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Their industry and practice knowledge is very strong"

  "They have a detailed knowledge of tax and, combined with an incredible business understanding, they are able to turn a complex matter into a simple line of arguments to make a convincing story"

  "Very experienced and competent within tax litigation and transfer pricing. Strong mindset around people"

  "Responsive, convey technical legal matters well in general business terms" (2024)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Tax.

  Plesner enjoys a highly regarded team that has significant experience in direct and indirect tax matters. The law firm possesses particular expertise in transfer pricing and withholding tax mandates. Its lawyers are renowned in tax litigation and contentious matters, and have experience acting on cases in the Danish Supreme Court. The team regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A, capital markets deals and the transfer of intellectual property.

  "The team is very experienced, knowledgeable and proactive in its approach"

  "The lawyers are able to understand a problem holistically, and are very knowledgeable regarding practical case handling. They are always responsive and good at explaining complex matters to business teams" (2024)

 • Plesner is ranked in Tier 1 in the World Tax ranking as the only Danish firm across the three tax categories (General Corporate Tax, Transfer Pricing and Tax Controversy) (2024)

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Best track record for tax litigation in Denmark. Highly skilled team"

  "Strong analytic skills including the ability to mitigate complex matters"

  "Great team work with different skill sets and very strong capabilities within transfer pricing and tax litigation"
  (2023)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Tax.

  Plesner enjoys a highly regarded team that has significant experience in direct and indirect tax matters. The law firm possesses particular expertise in transfer pricing and withholding tax mandates. Its lawyers are renowned in tax litigation and contentious matters, and have experience acting on cases in the Danish Supreme Court. The team regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A, capital markets deals and the transfer of intellectual property.

  "The team at Plesner is excellent - easily the best in tax in Denmark, and one of the best in tax in Europe. The lawyers provide wonderful client service, are responsive and give cutting-edge advice"

  "The lawyers are knowledgeable within tax controversy and transfer pricing. They are also very proactive"
  (2023)

 • Plesner is ranked in Tier 1 in the World Tax ranking as the only Danish firm across two tax categories (General Corporate Tax and Tax Controversy).

  "Plesner is widely regarded as the leading Danish law firm for all areas of tax law, including tax litigation" (2023)

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Very strong tax team, and in particular within tax litigation"

  "They are truly outstanding, and have the rare ability to completely handle a case and offer very clear strategic advice"

  "They have a team that works like clockwork, which supports the overall output of the work product being absolutely best in class and outstanding"

  "Impressed by the way the partners work together in teams on large litigation cases. No other Danish law firm can offer such experienced teams to litigate complex tax cases"

  "They draw on their superior litigation experience to identify solutions that will withstand governmental as well as public scrutiny, and – when relevant – utilise their vast network within the tax authorities for solution-oriented informal discussions" (2022) 

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Tax.

  Plesner has a highly regarded team that is experienced in direct and indirect tax matters and withholding tax. The law firm is also noted for transfer pricing and cross-border mandates. Its lawyers are renowned in tax litigation and contentious matters, frequently acting on tax cases in both the ECJ and the Danish Supreme Court. The team regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A and capital markets matters. The firm's client base spans those active in the life sciences, insurance and technology fields.

  "A trusted partner"

  "Plesner is deeply aware of technical details on international tax matters and brings to bear experience from a wide range of international clients"

  "The Plesner folks are always technically good, creative and very responsive" (2022)

 • Plesner is the only Danish law firm in tier 1 regarding both "General corporate tax" and "Tax controversy".

  "Plesner is widely regarded as the leading Danish law firm for all areas of tax law, including tax litigation" 

  "Very high technical level with a 'can do' attitude and excellent client focus without ever compromising on quality and compliance" (2021)

 • Highly regarded team experienced in direct and indirect tax matters and withholding tax. Also noted for transfer pricing and cross-border mandates. Renowned in tax litigation and contentious matters, frequently acting on tax cases in both the ECJ and the Danish Supreme Court. Regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A and capital markets matters. Client base spans those active in the life sciences, insurance and technology fields.

  "I am deeply impressed by their technical skills"

  "They are best in class when it comes to litigation and tax disputes with Danish tax authorities"

  "Very efficient, constructive and understands our business"

  "Experienced within their field of law" (2021)

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "They really work as a team from partners to associates – partner attention is extremely high

  "Very strong within tax litigation and in dialogues with tax authorities

  "Extremely strong and experienced litigation team" (2021) 

 • Plesner is the only Danish law firm in tier 1 in the World Transfer Pricing guide.

  "Extremely capable and qualified tax litigation lawyers. Definitely best in class." (2021)
 • Highly regarded team experienced in direct and indirect tax matters and withholding tax. Also noted for transfer pricing and cross-border mandates. Renowned in tax litigation and contentious matters, frequently acting on tax cases in both the ECJ and the Danish Supreme Court. Regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A and capital markets matters. Client base spans those active in the life sciences, engineering and technology fields.

  "The top litigation firm to go to for complex tax matters" (2020)
 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Very strong within tax litigation, very experienced team" (2020) 

 • Plesner is the only Danish law firm in tier 1 regarding both "General corporate tax" and "Tax controversy".

  "Plesner is widely regarded as the leading Danish law firm for all areas of tax law, including tax litigation" (2020)

 • “Very experienced and knowledgeable team. Trustworthy. Proactive in their solutions" (2020)
 • Highly regarded team experienced in direct and indirect tax matters, withholding tax and payroll issues. Also noted for transfer pricing and cross-border mandates, as well as questions of general public importance. Clients include those working in the banking, energy and insurance sectors. Hugely renowned in tax litigation and contentious matters, frequently acting on tax cases in both the ECJ and the Danish Supreme Court. Regularly assists clients with the tax aspects of transactions, including M&A and capital markets matters.

  "They have shown tremendous experience in the area and offer experience with other situations that can be of benefit to our company. They have done a great job guiding us through a difficult process"

  "They are skilled in litigation and have knowledge of difficult tax matters" (2019) 

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Plesner runs the gamut of tax services for clients" (2019) 

 • Hugely renowned in tax litigation and contentious matters, the firm frequently acts on tax cases in both the ECJ and the Danish Supreme Court, securing several recent victories for clients.

  "Plesner is one of the best in the world for tax matters"

  "They are good technically and have very, very good client relations"

  "Outstanding tax record in litigation" (2018)

 • Within Tax, Plesner is a first tier firm.

  "Outstanding" Plesner is "one of the very best firms" in tax planning, tax litigation, and transactional tax matters (2018)

 • Exceptional team noted for its expertise in M&A transactions, transfer pricing and cross-border structuring issues. Experienced in handling litigation proceedings related to direct and indirect tax, VAT and claw-back rules.

  "Excellent"

  "Solid advice, creativity and wonderful client service"

  "They are sympathetic, talented and knowledgeable; they have an approach you have to respect" (2017)

 • The team is capable of performing the largest and most intricate legal assignments, particularly those with a cross-border element. Plesner's market share of high-profile tax cases and success rate is impeccable (2016)

 • "The firm has a very strong and respected name with the Danish tax authorities and has a reputation for being able to win the most problematic cases"

  "The firm has a long tradition of being excellent at litigation" (2016)

 • Plesner is the leading Danish law firm for tax. … "The quality of service has been excellent, very thoughtful, balanced and candid," said Skip McConeghy of Johnson Controls. "The firm has deep knowledge and isn't afraid to challenge our thinking in a constructive way" (2015)
 • Top-class practice with market-leading ability on tax aspects on cross-border M&A mandates. Particularly recognised for its brilliant VAT and litigation expertise. Represents domestic and international clients in a broad range of matters. … "An absolutely outstanding tax litigation practice" (2014)
 • Clients praise Plesner's "outstanding" 16-lawyer group as being "easily the best in Denmark" (2014)
 • Plesner is the sole law firm in the top tier, and is a well respected practice particularly for its litigation capabilities. … "Plesner is a strong brand on litigation and has won well in significant cases," said one adviser. "Plesner is definitely part of tier one. Big on litigation, by far the strongest there," added another (2013)
 • This tax litigation giant maintains its privileged position as the representative of the majority of Denmark's largest companies. The team is said to be made up of "the most prominent and successful tax litigators in the country." … Sources say: "In the area of tax litigation this firm is second to none" (2012)
Se flere Se færre

Vores partnere

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Læs alle insights om skatter og afgifter