Hvornår træder UPC i kraft?

Status per december 2018: Meget tyder på, at den nye patentordning tidligst vil træde i kraft i slutningen af 2019 eller starten af 2020.

Før ikrafttræden vil der være en opstartsperiode ("sunrise period") på mindst 3-4 måneder, hvor der er mulighed for blandt andet at benytte sig af muligheden for at fravælge UPC’s kompetence for så vidt angår traditionelle, europæiske patenter ("opt-out").

UPC-aftalen er knyttet sammen med reglerne om enhedspatentet, sådan at begge dele vil træde i kraft på samme tid. Se dog mere om de særlige tilfælde, der gælder for enhedspatenter, hvis nye lande efterfølgende tiltræder UPC-aftalen - her

Det præcise ikrafttrædelsestidspunkt er forbundet med usikkerhed. Dels på grund af de komplicerede ikrafttrædelses- og ratificeringsforhold i de forskellige lande. Dels fordi it-systemet mv. skal færdiggøres. På UPC's egen hjemmeside hedder det, at det på grund af det tyske grundlovssøgsmål, jf. nedenfor, er vanskeligt at lægge en egentlig tidsplan ("It is now difficult to predict any timeline"). Nogle bud lyder på, at ordningen tidligst vil træde i kraft i slutningen af 2019 eller starten af 2020.

Nedenfor redegøres nærmere for den noget komplicerede ratifikationsproces, og hvilke lande der forventes at deltage ved patentordningens opstart.

Ratificering som betingelse for ikrafttræden

UPC træder først i kraft, når aftalen er blevet ratificeret (det vil sige "godkendt" af de relevante nationale institutioner) af 13 af de lande, der har underskrevet aftalen. Af disse 13 skal Storbritannien, Tyskland og Frankrig have ratificeret, jf. i det hele UPC-aftalens artikel 89, der kræver ratificering af de tre UPC-lande, hvor der i året før aftalens undertegnelse var valideret flest europæiske patenter. Dette vil sige de tre lande, hvor der i 2012 gjaldt flest europæiske patenter, hvilket er Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Ratificering sker ved, at de enkelte lande deponerer ratifikationsinstrumentet hos EU-Rådet, jf. aftalens artikel 84. De præcise betingelser for at kunne ratificere afhænger af de enkelte landes forfatninger.

I Danmark skete ratificeringen eksempelvis efter, at et flertal af vælgerne ved en folkeafstemning den 25. maj 2014 stemte "ja" til, at UPC-aftalen kunne gennemføres i dansk ret. Folkeafstemningen var nødvendig, fordi UPC-aftalen indebærer suverænitetsafgivelse til UPC, helt konkret at UPC får dømmende myndighed til at kunne afsige domme over danske borgere og virksomheder på samme måde som danske domstole.

Grundlovens § 20 kræver i et sådant tilfælde, at et lovforslag om suverænitetsafgivelse godkendes ved en folkeafstemning, hvis ikke mindst 150 af Folketingets medlemmer stemmer for lovforslaget. Dette flertal kunne ikke opnås, da Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Efter folkeafstemningen blev UPC-aftalen herefter gennemført ved stadfæstelsen af lov nr. 551 af 2. juni 2014 om en fælles patentdomstol mv. ("patentdomstolsloven", der kan findes via vores dokumentside her

Danmark deponerede dernæst sit ratifikationsinstrument den 20. juni 2014.

Pt. har 15 lande ratificeret ud af de i alt 25 lande, der har underskrevet aftalen (alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen og Kroatien). Dog har Tyskland ikke ratificeret endnu, hvilket som nævnt er en betingelse for, at aftalen kan træde i kraft.

En liste over lande, der har ratificeret UPC-aftalen, kan ses her

EU har offentliggjort et notat af 20. november 2017, hvor der er samlet information om ratificeringsprocessen for de forskellige lande. Notatet kan findes her

I forhold til Storbritannien er der usikkerhed om, hvordan landet præcist skal deltage i aftalen efter udtræden af EU. Læs mere om Brexit og dets konsekvenser for britisk deltagelse i UPC her

I forhold til Tyskland er ratificeringen pt. udskudt, fordi den tyske forfatningsdomstol ("Bundesverfassungsgericht" eller "BVerfG") først skal afgøre et spørgsmål af betydning for, om den nødvendige lovgivning kan vedtages. Da Tyskland er et af de nødvendige tre lande, forsinker dette hele ratificeringsprocessen. Læs mere her:
"Storbritannien på vej mod UPC-ratificering - Tyskland forsinket"

Opstartsfasen - "sunrise period"

Det viste sig at være en utilsigtet konsekvens af UPC-aftalen, at UPC som institution først formelt kommer til eksistens, når aftalen træder i kraft, hvilket vil sige, når de nødvendige ratificeringer foreligger, jf. ovenfor. Dette betød eksempelvis, at dommere først formelt kunne ansættes på dette tidspunkt, og at der først fra dette tidspunkt kunne indgives anmodninger om fravalg af UPC’s kompetence for så vidt angår de traditionelle, europæiske patenter. Dette var noget uhensigtsmæssigt, når der samtidig allerede fra dette tidspunkt kunne indledes sager ved UPC.

Derfor blev det besluttet at lave en særlig ikrafttrædelsesprotokol (eller "protokol vedrørende provisorisk anvendelse", "Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application"), der muliggør, at UPC kan komme formelt til eksistens, før ordningen træder i kraft, og der kan indledes sager ved UPC. Dette vil give tid til at få de nødvendige detaljer på plads, før sager kan indledes (protokollen kan findes på vores dokumentside - her)

Ikrafttrædelsesprotokollen indebærer mere præcist, at visse af UPC-aftalens artikler træder i kraft før resten af aftalen. Dette kræver, at 13 lande, der har underskrevet UPC-aftalen, herunder Storbritannien, Tyskland og Frankrig, opfylder protokollens betingelser, der blandt andet er, at et land enten skal have ratificeret UPC-aftalen eller opnået godkendelse i sit parlament til at ratificere den.

En liste over de lande, der opfylder ikrafttrædelsesprotokollens betingelser, kan ses her

Afhængig af hvornår denne proces er fuldendt, og hvor lang tid der herefter går, indtil de sidste ratifikationsinstrumenter er deponeret, vil der være en opstartsperiode på mindst 3-4 måneder, indtil UPC træder fuldt i kraft. Hvis landene opfylder ikrafttrædelsesprotokollens betingelser, men venter med at deponere deres instrumenter, kan opstartsperioden dog gøres længere.

Hvilke lande forventes at være med fra starten?

Ikke alle de 25 lande, der har underskrevet UPC-aftalen, forventes at deltage fra starten.

Sikkert er det dog, at de lande, der pt. har ratificeret aftalen, vil deltage fra starten. Herudover er det også sikkert, at Storbritannien og Tyskland vil deltage, da deres ratificering er nødvendig for systemets opstart. Om Storbritannien og Brexit, se det selvstændige afsnit herom. Endelig må det også anses for sikkert, at de tre baltiske lande deltager fra starten, da de deltager i en regional afdeling sammen med Sverige. Herudover ser det ud til, at ratifikationsprocessen i Grækenland og Slovenien er så langt, at deltagelse fra start er realistisk. Det giver dette billede:

 • Belgien (ratificeret)
 • Bulgarien (ratificeret)
 • Danmark (ratificeret)
 • Estland (ratificeret)
 • Finland (ratificeret)
 • Frankrig (ratificeret)
 • Grækenland (ratificering forventes inden opstart)
 • Holland (ratificeret)
 • Italien (ratificeret)
 • Letland (ratificeret)
 • Litauen (ratificeret)
 • Luxembourg (ratificeret)
 • Malta (ratificeret)
 • Portugal (ratificeret)
 • Slovenien (ratificering forventes inden opstart)
 • Storbritannien (ratificeret)
 • Sverige (ratificeret)
 • Tyskland (ratificering påkrævet inden opstart)
 • Østrig (ratificeret)
Ud af EU-landene er det sikkert, at Spanien, Kroatien og Polen ikke deltager, da landene ikke har underskrevet aftalen.

Tjekkiet og Slovakiet har underskrevet aftalen, men ratificering synes ikke i sigte foreløbig. Det samme gør sig gældende med hensyn til Ungarn, Rumænien og Cypern, hvor der kun foreligger meget lidt information om status i ratifikationsprocessen. I Ungarn har landets højesteret afgjort, at ratificering først kan ske efter en forfatningsændring.

I Irland skal der, ligesom det var tilfældet i Danmark, afholdes en folkeafstemning, før ratificering kan finde sted. Det er endnu usikkert, hvornår denne vil finde sted.

På dette kort kan du se, hvilke lande der er med i ordningen.

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc