Nyt lovforslag - afskaffelse af "iværksætterskatten"

Skatteministeren har den 1. november 2012 fremsat et lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Forslaget indebærer blandt andet en afskaffelse af den såkaldte iværksætterskat og en ophævelse af iværksætteraktieordningen. Der lægges op til, at de nye regler træder i kraft den 1. januar 2013.

Siden gennemførelsen af Forårspakke 2.0 har selskaber været skattepligtige af avancer på salg af porteføljeaktier uanset ejertid. Ved porteføljeaktier forstås aktier - noterede som unoterede - som ejes af et selskab, der (som udgangspunkt) ejer mindre end 10 % af aktierne i porteføljeselskabet. Denne beskatning har siden fået det misvisende tilnavn iværksætterskatten.

Porteføljeaktier, der er noterede, beskattes i dag efter et lagerprincip, dvs. at indkomstårets urealiserede gevinst eller tab beskattes eller fradrages. For så vidt angår unoterede porteføljeaktier, gælder samme udgangspunkt, men aktionæren kan vælge i stedet at lade sig beskatte efter et realisationsprincip, dvs. at der kun sker beskatning ved afståelse. I så fald kan tab alene anvendes til modregning i gevinster på andre realisationsbeskattede porteføljeaktier.
 
Kritikken af "iværksætterskatten" fik i 2011 den daværende regering til at fremsætte et forslag om indførsel af en iværksætteraktieordning, der under visse betingelser gav skattefritagelse til investorer i unoterede små eller mellemstore virksomheder, såfremt iværksætteraktierne havde været ejet i 3 år eller mere. Loven blev vedtaget i juni 2011, men ordningen er aldrig trådt i kraft.

Det nye lovforslag medfører, at iværksætteraktieordningen ophæves.

I stedet indføres der generel skattefrihed for selskabers salg af unoterede porteføljeaktier, uanset ejertid. Det er en betingelse, at porteføljeaktierne ikke ejes af et livsforsikringsselskab, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab eller et tilsvarende udenlandsk selskab, samt at højst 85 % af porteføljeaktieselskabets egenkapital (ud fra en gennemsnitlig betragtning over hele indkomståret) er placeret i børsnoterede aktier.

Det er alene avancer ved et salg af porteføljeaktier, der bliver skattefrie. Således vil et selskab fortsat skulle beskattes af udbytter hidrørende fra unoterede porteføljeaktier. Der opstår derfor - igen - en asymmetri mellem udbytte- og aktieavancebeskatning.

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil skattefriheden for avancer ved salg af unoterede porteføljeaktier træde i kraft den 1. januar 2013.

Et skift af en akties skattemæssige status, hvor avancen på aktien overgår fra skattepligt til skattefrihed eller omvendt, f.eks. fra at være porteføljeaktie til at være datterselskabsaktie, vil normalt i sig selv udløse beskatning. Det følger dog af lovforslaget, at de pågældende porteføljeaktier - hvis de er realisationsbeskattede - ikke vil blive anset for at være afstået og genanskaffet ved overgangen den 1. januar 2013. Derimod vil der - for lagerbeskattede porteføljeaktier - ske en beskatning af gevinst eller tab pr. 31. december 2012.

Ejere af realisationsbeskattede porteføljeaktier, som opfylder de angivne betingelser, og som er steget i værdi siden anskaffelsen, bør vente med at sælge aktierne til efter lovens ikrafttræden, idet avancen dermed vil være skattefri.

For så vidt angår realisationsbeskattede porteføljeaktier, som er faldet i værdi siden anskaffelsen, bør det undersøges nærmere, om der med fordel kan ske et salg under de nugældende regler. Dette vil således afhænge af, om tabet i øvrigt kan anvendes til modregning i andre gevinster.

For yderligere information kontakt advokat, partner Lasse Esbjerg Christensen, advokat, associeret partner Anders Endicott Pedersen eller advokat Jef Nymand Hounsgaard.