Privatlivspolitik for Plesner Advokatpartnerselskab

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Plesner Advokatpartnerselskab (''vi'' eller ''os'') behandler indsamlede personoplysninger. Samtidig indeholder denne politik oplysninger om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

1 Dataansvarlig

Plesner optræder som dataansvarlig i en række situationer. Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Plesner Advokatpartnerselskab
CVR: 38 47 79 35
Amerika Plads 37
DK-2100 København Ø
compliance@plesner.com
Telefon: +45 33 12 11 33

2 Beskrivelse af behandlingen

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige at behandle ud fra legitime formål. I vores behandling foretager vi ikke automatiske afgørelser, herunder profilering ud fra dine personoplysninger.

Nedenfor har vi redegjort for, til hvilke formål og på hvilke juridiske grundlag vi behandler dine personoplysninger, med reference til databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og/eller databeskyttelsesloven ("DBL"). Såfremt vi har brug for at behandle personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, underretter vi dig om dette forud for viderebehandlingen.

2.1 Levering af vores ydelser
I forbindelse med levering af ydelser til vores klienter, vil det altid ske ved, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem. Såfremt en eller flere parter er en del af sagen, vil disse være tilknyttet sagen i vores system. Hvis du er tilknyttet vores klient eller en part på sagen, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, email, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (fx virk.dk, tinglysningen.dk eller minretssag.dk), kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer.

I forbindelse med behandlingen af forsikringssager, der omhandler enkeltpersoner, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, fx helbredsoplysninger. Der kan ligeledes være situationer, hvor vi har behov for at behandle oplysninger om strafbare forhold. Det samme gør sig gældende, når vi forestår en advokatundersøgelse. 

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer. I visse tilfælde, fx ved forsikringssager, advokatundersøgelser eller lignende, kan personoplysningerne oplyses af andre parter på sagen.

Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde en kontrakt (GDPR art. 6.1.b) med vores klienter som privatpersoner, da dette er nødvendigt for at opfylde aftalen om advokatbistand med dig. For personer tilknyttet vores klienter eller parter i en sag, som vi behandler, er behandlingsgrundlaget interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f), hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet for vores klient. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger er behandlingsgrundlaget, at vi skal fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende (GDPR art. 9.2.f). 

CPR-numre på klienter, som er fysiske personer, behandles for at håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4). Oplysninger om strafbare forhold behandles, såfremt det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den registrerede selv (DBL § 8, stk. 3).

Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk), Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det eller de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 15 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

2.2 Særligt ved konkurs, gældssanerings-, tvangsopløsnings-, rekonstruktions- og likvidationssager ("bosager")
I forbindelse med udførelse af vores forpligtelser som advokat, når vi indtræder som kurator, likvidator eller rekonstruktør i konkurs, likvidation eller rekonstruktioner, vil vi behandle oplysninger om konkursboets ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, kunder, leverandører m.m. Vi kan i nogle tilfælde blive udpeget af skifteretten til at behandle gældssaneringssager, hvorefter vi vil behandle personoplysninger med henblik på at bistå skifteretten med gældssaneringen. 

Når vi indtræder som bobehandler, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, private og arbejdsrelaterede kontaktoplysninger, email, adresse og telefonnummer. I forbindelse med behandlingen kan vi også behandle oplysninger vedrørende din ansættelse, herunder bl.a. ansættelsesaftale, arbejdstid, løn-, skatte- og økonomioplysninger. Desuden behandler vi CPR-numre på skyldnere, medarbejdere og ledelsesmedlemmer. Vi kan i de fleste tilfælde skulle behandle en række følsomme personoplysninger, herunder fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger mm. Der kan ligeledes være situationer, hvor vi har behov for at behandle oplysninger om strafbare forhold.

Kilderne til oplysningerne er primært dig selv eller din arbejdsgiver. Oplysningerne kan også stamme fra en offentlig myndighed. 

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde de retlige forpligtelser, som vi påtager os, når vi hjælper skifteretten samt indtræder som henholdsvis kurator eller rekonstruktør (GDPR art. 6.1.c). Vores behandling kan også ske på baggrund af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores udøvelse af advokaterhvervet. 

Vores retlige grundlag for at behandle CPR-numre er i henhold til den pågældende lovgivning på området, (DBL § 11, stk. 2, nr. 1). Når vi videregiver dit CPR-nummer, sker det for at kunne identificere dig samt håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1).

Vi behandler dine følsomme personoplysninger da disse er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (GDPR art. 9.2.f). Vi behandler dine personoplysninger for at overholde de retlige forpligtelser, som vi påtager os, når vi hjælper skifteretten samt indtræder som kurator eller rekonstruktør (GDPR art. 9.2.g). Oplysninger om strafbare forhold behandles, når det er nødvendigt for interessen i sagen, og interessen overstiger hensynet til den registrerede (DBL § 8, stk. 3). Derudover kan oplysningerne om strafbare forhold behandles såfremt disse er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (DBL § 8, stk. 5, jf. DBL § 7, stk. 1).

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand. Hvis en myndighed, fx Skifteretten, Gælds- og Skattestyrelsen eller politiet, fatter interesse for sagen, har vi efter konkursloven og selskabslovens regler pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder. Derudover kan overførslen ske som led i sagsbehandlingen, fx til eksterne juridiske rådgivere, som bistår i behandlingen, medkuratorer og lignende. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 15 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

2.3 Administration af Whistleblowerordninger
I de tilfælde, hvor der sker indberetninger til en whistleblowerordning, som vi administrerer for en klient, behandler vi en række personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om personer, der indberetter, såfremt disse ikke er anonyme, samt om personer, der nævnes i indberetningen. Behandlingen omfatter administration af whistleblowerordningen for vores klient, herunder modtagelse af indberetninger, bekræftelse af modtagelse af indberetningen samt håndtering af indberetning.

Yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger kan findes hos din arbejdsgiver eller hos virksomheden, der har stillet whistleblowerordningen til rådighed for dig. 

2.4 Gennemførelse af hvidvaskprocedure og oprettelse af klientkonto i banker
I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registrere, hvem klientens reelle ejere er. Det samme krav gælder, når vi på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en hvidvaskkontrol, har vi brug for en række almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af en indscannet kopi af et kørekort eller pas. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Kilderne til indsamlingen af informationen vil altid være de berørte personer selv.

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til overholdelse af retlige forpligtelser (GDPR art. 6.1.c). Den retlige forpligtelse fremgår af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme §10, stk. 1.Oplysninger om CPR-numre behandles i henhold til overholdelse af lovgivningen (DBL § 11, stk. 2, nr. 1). 

I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os.

Hvis en myndighed, fx Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Personoplysninger indhentet som led i opfyldelse af efterlevelse af kravene i hvidvaskloven opbevares i minimum fem år efter forretningsforholdets ophør, hvor der i særlige tilfælde kan være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning og opbevaring.

Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler, stadig er relevante for transaktionen og løbende holdes opdaterede. Vi kan i disse tilfælde, med maksimalt 36 måneders mellemrum, kontakte dig med henblik på en ajourføring.

2.5 Kurser og seminarer
Når du deltager i et kursus eller seminar hos os, anvender vi dine personoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet. Behandlingen af personoplysninger gælder også, når du er ansat hos en af vores klienter, og du er tilmeldt et kursus eller seminar.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller seminar behandler vi kun almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, stilling, email, telefon, og hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, som vi behandler,  er dig selv eller din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller seminaret.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på opfyldelse af kontrakt, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6.1.b). Behandlingen kan også finde sted på grundlag af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f), hvor den legitime interesse er at administrere seminarer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller seminar og evaluere det. Et kursus kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre kurser eller netværksetablering. I disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret. Er du ansat hos en af vores klienter, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med klienten. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus fem år som fastsat i bogføringsloven.

2.6 Markedsføring
Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve, herunder Plesner Insight. Plesner kan derudover behandle personoplysninger om dig i forbindelse med vores interaktion (bl.a. likes, follows, delinger m.v.) på forskellige sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram. I enkelte tilfælde kan du indgå direkte i vores nyheder på de sociale medier (bl.a. i form af billeder, ved navn el.lign.). I sådanne situationer vil vi altid søge at indhente samtykke.

For at opbygge og pleje stærke relationer til vores eksisterende og potentielle klienter, behandler vi personoplysninger om dig i vores CRM-system.

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, email, telefon, og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden, om du ønsker at kommunikere med os på dansk eller engelsk.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, fx din LinkedIn-profil, Facebook eller Instagram. Ved brug af vores hjemmeside indhenter vi oplysninger i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet. 

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (GDPR artikel 6.1.f). De legitime interesser, som vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender til dig. De legitime interesser, som vi forfølger ved behandlingen i vores CRM-system, er at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation samt håndtering af regnskabs- og økonomiopgaver. Hvis du indgår direkte i vores nyheder på sociale medier, er vores retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne baseret på samtykke (GDPR art. 6.1.a). 

Har du tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i op til to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter. 

Som hovedregel opbevares personoplysninger på vores sociale medier i et år. For at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring, kan der dog i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores CRM-system, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter forretningsforholdets ophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring. 

2.7 Administration af fonde og foreninger
Vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for en række fonde og foreninger. Vi sørger for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter samt administration af legatansøgninger. 

For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, email og ansættelsessted på medlemmer af foreninger. Desuden behandler vi CPR- og kontonumre på de medlemmer der har en lønnet funktion i enten en fond eller forening. Er du legatansøger, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, stilling, email og ansættelsessted. Skal du have udbetalt midler fra en fond, behandler vi også dit CPR- og bankkontonummer. 

Kilden til de oplysninger, vi behandler, er dig selv. 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger på grundlag af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f). Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Vores retlige grundlag for at behandle CPR-numre er i henhold til den pågældende lovgivning på området, (DBL § 11, stk. 2, nr. 1).

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med øvrig sekretariatsbistand til fonde og foreninger på grundlag af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f). Den legitime interesse vi forfølger er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening. Vores retlige grundlag for at behandle CPR-numre er i henhold til den pågældende lovgivning på området, (DBL § 11, stk. 2, nr. 1). 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Dog kan sekretariatet for en given fond eller forening overgå til en anden administrator, som typisk vil være en anden advokatvirksomhed. I disse tilfælde vil dine personoplysninger blive flyttet med sekretariatet til den nye administrator. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen. For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i fonde og foreninger, gemmer vi personoplysningerne i mindst fem år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til SKAT. 

2.8 Leverandører- og Samarbejdspartnere
For at varetage vores kontraktstyring samt modtage varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og samarbejdspartnere behandler vi en række personoplysninger om vores leverandører, samarbejdspartere samt eventuelle kontaktpersoner hos disse.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, email og telefon, samt eventuelle bankoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere. Ligeledes behandler vi almindelige personoplysninger på kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartneren i form af navn, titel, email og telefon.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, er dig selv eller din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har haft den første kontakt med os i forbindelse med kontrakten. 

Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger er opfyldelse af en kontrakt med vores samarbejdspartner (GDPR art. 6.1.b). I enkelte tilfælde behandler vi personoplysningerne på grundlag af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f), hvor den legitime interesse er kommunikation med leverandører og samarbejdspartnere, samt at sikre at kunne tilbyde professionelle serviceydelser til vores klienter.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter endt samarbejdsophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

2.9 Besøgende på Plesners områder, inkl. TV-overvågning
I forbindelse med besøg i Kobbertårnet behandler vi oplysninger om besøgende. Vi foretager videoovervågning på udvalgte områder i Kobbertårnet. Vi kan i den forbindelse behandle almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, telefon, email, hvilken klient, personen repræsenterer, samt navnet på den person hos Plesner, som du skal besøge.

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f). De legitime interesser, som vi forfølger, er at sikre vores fysiske område, opretholdelse af sikkerhedsforanstaltninger samt forebyggelse og opklaring af kriminalitet. I særlige tilfælde kan der behandles personoplysninger om strafbare forhold, disse oplysninger behandles såfremt det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den registrerede (DBL § 8, stk. 3).

Vi opbevarer ikke oplysninger om besøgende (gæster) i Kobbertårnet. Dog opbevarer vi registrering og videooptagelser, hvis der foreligger et grundlag herfor. Videooptagelser  lagres på en lokal server hos os og slettes som hovedregel automatisk efter 30 dage, medmindre der er identificeret en hændelse, der begrunder, at materialet opbevares i en længere periode. Såfremt du indgår som adressat på en elektronisk indkaldelse til møde hos Plesner, vil oplysningerne blive opbevaret i op til 15 måneder. 

2.10 Administration af personoplysninger om pårørende til medarbejdere
I forbindelse med vores arbejde med personaleadministration behandler vi personoplysninger om pårørende til ansatte og tidligere ansatte. Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger, herunder navn, email og telefon på den pårørende.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, er vores ansatte eller tidligere ansatte. 

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f). Den legitime interesse vi forfølger, er at være i stand til at komme i kontakt med medarbejderes pårørende, såfremt dette er nødvendigt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 6 år efter medarbejderens fratræden, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i længere periode.

2.11 Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, opsamles der personoplysningerne om din adfærd ved brug af "cookies". Opsamlingen af "cookies" sker for at huske dine præferencer samt til statistikker og markedsføringsformål. 

I denne forbindelse behandler vi en række almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om din adfærd på hjemmesiden samt din IP-adresse. 

Kilden til de oplysninger, som vi behandler, er dig selv. 

Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger er på dit samtykke (GDPR art. 6.1.a), som du afgiver i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden, herunder din accept af cookies. I enkelte tilfælde behandler vi personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f), hvor den legitime interesse er optimering af vores hjemmeside. 

Vi opbevarer dine personoplysninger om "cookies", så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. For mere information om opbevaringen af de enkelte cookies kan du læse mere i vores cookie-politik.

3 Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Dette kan dog ske til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Plesner med drift af virksomheden.

I visse tilfælde videregives dine oplysninger til eksterne tredjeparter såsom specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.

Særligt i forhold til sager omhandlet i pkt. 3.2 og 3.3 vil vi, afhængigt af de konkrete omstændigheder, videregive personoplysninger til tredjeparter, hvor det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser, og/eller hvis det sker som led i sagsbehandling. Det kan fx være til Skifteretten, Skatteforvaltningen, politiet, andre advokatvirksomheder eller revisorer.

4 Tredjelande

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS, herunder til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil overførslen ske i overensstemmelse med GDPR artikel 49.1.e, hvorefter overførslen kan ske, såfremt det er nødvendigt, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer, herunder til vores samarbejdspartnere eller leverandører, behandles personoplysningerne af vores databehandlere, og behandlingen vil derfor ske efter vores instruks. Behandlingen vil som udgangspunkt ske på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som vores overførselsgrundlag.

5 Dine rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt til at anmode om at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, som vi foretager.
  • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • Ret til at blive glemt. Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænset behandling. Du har endvidere ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at personoplysningerne ikke må behandles på anden vis end blot at blive opbevaret.
  • Ret til dataportabilitet. Endelig har du ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug samt ret til at flytte dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Ret til indsigelse. Du har ret til i særlige situationer at modsætte dig en lovlig behandling af dine personoplysninger, fx ved direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder; dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte Plesner på compliance@plesner.com eller telefon +45 3312 1133.

6 Tilbagetrækning af samtykke

Er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke har først virkning fra det tidspunkt, du oplyser om dette.

Såfremt du ønsker at gøre brug af retten til at trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte Plesner på compliance@plesner.com eller telefon +45 3312 1133.

7 Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik som følge af ændringer i lovgivningen eller justering i vores forretningsgange.

8 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, og vi henviser i denne forbindelse til Datatilsynets hjemmeside

9 Kontaktoplysninger

Plesner Advokatpartnerselskab
CVR: 38 47 79 35
Amerika Plads 37
DK-2100 København Ø
Email: Compliance@plesner.com 
Telefon: +45 3312 1133


Senest opdateret: 18. august 2023

Seneste insights

Flere insights