Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Plesner Advokatpartnerselskab påtager sig

1 Opgaver, omfang og anvendelse af vores rådgivning

Plesner Advokatpartnerselskab (herefter "Plesner"), CVR-nr. 3847 7935, yder juridisk rådgivning inden for opgaver, hvis omfang defineres i samråd med klienten. Hvor det er relevant, vil vores aftale med klienten blive beskrevet i et aftalebrev. Opgavens omfang kan til enhver tid justeres efter behov.

Vores rådgivning målrettes den enkelte opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse. Vi er kun ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning. Vi rådgiver kun om dansk ret.

Oplysninger om Plesner, som i henhold til kapitel 6 i Advokatsamfundets etiske regler skal være tilgængelige, findes på www.plesner.com.

2 Klientens identitetsoplysninger og databeskyttelse

Plesner er som andre advokatfirmaer underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om alle vores klienter.

Vi indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om klienter, som fordret i gældende lovgivning.

Ved behandling af persondata i forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning fungerer Plesner som uafhængig dataansvarlig. I visse situationer kan Plesner dog fungere som databehandler og klienten  som dataansvarlig, og i sådanne tilfælde vil parterne indgå en databehandleraftale.

Plesners behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre personer (herunder brugere af Plesners hjemmeside) er beskrevet i Plesners privatlivspolitik, som findes på www.plesner.com.

3 Fortrolighed og beskyttelse af intern viden

Samtlige medarbejdere hos Plesner er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende klienter, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de pågældende oplysninger ikke er af fortrolig karakter.

Alle medarbejdere hos Plesner er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt Plesners interne regelsæt. Plesner har fastlagt interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

Tavshedspligten gælder med respekt af de regler, der pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og lignende, fx under DAC6 (Direktiv 2018/822/EU).

4 Undgåelse af interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets etiske regler og vores habilitetsprocedurer sikrer vi, at der ikke er interesse- eller loyalitetskonflikter, inden vi endeligt påtager os en opgave. Hvis der efterfølgende opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må afbryde vores arbejde, påtager vi os at anbefale et andet advokatfirma.

Under overholdelse af de gældende interessekonfliktregler forhindrer en opgave ikke Plesner i at rådgive andre selskaber inden for samme branche som klienten.

5 Klientmidler

Plesner forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse med disse regler indsættes klientmidler på særlige klientkonti i anerkendte danske banker, og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er begrænset til 100.000 EUR pr. indskyder pr. pengeinstitut. Plesner hæfter ikke for tab af klientmidler, hvis et pengeinstitut, hvor de pågældende midler er indsat, går konkurs.

6 Forudbetaling og udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, og måske også om forudbetaling af honorar.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto, og beløbet, inklusive eventuelle renter, kan anvendes til udligning af senere fakturaer og dækning af omkostninger.

7 Honorar, betaling og fakturering

Honorar beregnes på grundlag af forskellige parametre, fx medgået tid, de involverede juristers specialistviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med opgavens løsning. Alle timesats-honorarer reguleres årligt. Vores honorar inkluderer ikke relevante udlæg og omkostninger.

Det kan være vanskeligt at fastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Vi afgiver dog gerne efter anmodning - og altid over for forbrugere - et begrundet skøn og oplysning om det forventede honorar, omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at afvige fra skønnet.

I sager, der afgøres af administrative organer, voldgiftsretter eller domstole, vil Plesners honorar som minimum udgøre det omkostningsbeløb, som klienten tilkendes.

Faktura udstedes normalt, når en opgave er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms i henhold til gældende regler.

I tilfælde af for sen betaling vil der blive opkrævet morarenter i henhold til renteloven. Hvis en faktura ikke betales, kan vi udtræde som juridisk rådgiver både i forhold til den relevante opgave og i forhold til andre sager, som vi behandler for den pågældende klient.

8 Opgavens varighed

Plesner fuldfører opgaven, medmindre klienten anmoder om, at sagen afsluttes på et tidligere tidspunkt. Vi forbeholder os dog ret til omgående at ophøre med at yde bistand, hvis den kredittid, der er angivet på vores fakturaer, overskrides væsentligt på trods af påmindelser, eller i tilfælde af klientens insolvens. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke finder, at vi er i stand til at behandle en sag, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Plesner forbeholder sig ret til at afslutte sager, der ikke er aktive, herunder med henblik på at påtage os opgaver for andre klienter vedrørende samme spørgsmål. Hvis en sag afsluttes, vil vi sørge for, at relevante fortrolige oplysninger, som vi måtte have modtaget, ikke vil blive anvendt i forbindelse med andre opgaver.

Plesner eller klienten kan når som helst afslutte samarbejdet.

Plesner er berettiget til at modtage betaling af alle honorarer og godtgørelse af alle omkostninger for perioden indtil endeligt ophør af vores aftale.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Vi opbevarer sagsakter i fem år fra fakturadatoen.

9 Ophavsrettigheder

Ophavsrettigheder til materiale udarbejdet af Plesner tilhører Plesner, medmindre andet er aftalt.

10 Markedsføring

Plesner forbeholder sig ret til i forbindelse med markedsføring at nævne, at vi er/har været involveret i en bestemt sag, forudsat at den er offentligt kendt.

11 Forhold til andre rådgivere

Selvom eksterne rådgivere udsteder fakturaer direkte til Plesner, er det fortsat Klienten, der er kunde hos disse rådgivere. Plesner er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, herunder hvis sådanne underleverandører eller eksterne rådgivere er antaget af os eller med vores hjælp.

12 Forsikringsdækning og ansvarsbegrænsning

Plesner er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ansvarlig for den juridiske og øvrige assistance, vi yder til klienter.

Det samlede erstatningsansvar for Plesner og de advokater, som har bistået med en sag, er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt i alt 75 millioner DKK pr. sag, jf. retsplejelovens § 124b. Erstatning til en klient kan dog ikke overstige 150 millioner DKK for krav, der er rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet tid, indtjening, goodwill, omdømme m.v. eller nogen anden form for indirekte tab. 

De medvirkende advokater og Plesner er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. 

13 Klager

Plesner er underlagt Advokatsamfundets regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller vores honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den sagsansvarlige eller klientansvarlige partner ikke kan finde en løsning, inddrages Plesners managing partner, således at det sikres, at klagen behandles i henhold til vores interne procedurer, hvilket betyder, at der indhentes en bedømmelse fra en eller flere andre erfarne partnere, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.

Kan der ikke opnås enighed vedrørende en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet på følgende adresse:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk   
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Hvis klienten er en forbruger, kan en klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Angiv venligst vores e-mail adresse plesner@plesner.com ved indgivelse af en klage.

Alle erstatningskrav forældes senest 3 (tre) år efter ydelsen af den rådgivning, der er omfattet af klagen. Hvis klienten er erhvervsdrivende forældes erstatningskrav mod Plesner 12 (tolv) måneder efter, at klienten blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til kravet.      

14 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Plesner er underlagt dansk lovgivning og danske domstoles kompetence.


- 0 -

Version 1.3 gældende fra oktober 2022

Seneste insights

Flere insights