Oplysningspligt i henhold til de advokatetiske regler artikel 21

Plesner Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse:

Amerika Plads 37, DK-2100 København Ø

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 1211 33 og på telefaxnummer + 45 33 12 00 14 samt på e-mailadressen plesner@plesner.com

Vores CVR-nummer er: 38 47 79 35.

Plesner er organiseret som partnerselskab.

Plesner har klientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Plesner er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Plesner er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Plesner, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Som beskrevet i Plesners forretningsbetingelser skal enhver tvist mellem en klient og Plesner løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Forretningsbetingelserne kan findes på www.plesner.com.

Plesner har tilsluttet sig Danske Advokaters advokatKODEKS, der kan findes på www.advokatkodeks.dk.

Advokaterne hos Plesner er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Plesner og/eller utilfredshed med en af Plesners advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K ,www.advokatnaevnet.dk.