Tidligere ansattes overtagelse af kunder medførte ikke erstatningsansvar - Højesterets dom af 26. januar 2012

En administrationschef og en ejendomsadministrator opsagde deres stillinger hos et ejendomsadministrationsselskab og blev ansat hos konkurrenten. Selskabet mistede efterfølgende en række kunder til konkurrenten og kunne endvidere konstatere, at konkurrentens aftaleformularer og paradigmer var blevet udformet meget lig selskabets egne formularer.

Selskabet anlagde herefter sag mod de to tidligere ansatte og gjorde gældende, at de havde handlet i strid med markedsføringslovens § 1 om "god skik" og § 19 om "misbrug af forretningshemmeligheder".

Sø- og Handelsretten fandt, at aftaleparadigmer og formularer var så enslydende, at dette måtte skyldes kopiering. De tidligere ansatte blev alligevel frifundet, da markedsføringslovens § 1 ikke fandt anvendelse over for almindelige arbejdstagere, og da hverken aftaleformularer eller øvrige paradigmer kunne karakteriseres som forretningshemmeligheder under § 19.

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, men idet retten lagde vægt på, at de tidligere ansatte ikke selv havde søgt at hverve kunder fra deres tidligere arbejdsgiver, og da det ikke var bevist, at den eventuelle kopiering af aftaleformularer m.v. havde medvirket til, at kunderne valgte at skifte ejendomsadministrationsselskab. Allerede af disse grunde kom Højesteret frem til, at selskabet ikke havde lidt et tab som følge af de tidligere ansattes adfærd, og dommen tager således ikke eksplicit stilling til spørgsmålet om, hvorvidt markedsføringslovens § 1 finder anvendelse på almindelige medarbejdere.

Læs dommen her: domstol.dk.