Designregistrering giver ikke garanti for designets lovlighed

EU-Domstolen har afsagt dom i en sag, der illustrerer det helt grundlæggende, at en designregistrering ikke i sig selv er en garanti for, at indehaveren af designet er berettiget til at anvende dette.

I sagen var de to spanske selskaber Cegasa og PROIN hver især indehaver af et registreret EF-design til en afmærkningspæl til vejsignalering. Førstnævnte virksomhed havde registreret sit design i 2005 og sidstnævnte i 2008.

Cegasa havde anlagt sag mod PROIN i Spanien med påstand om, at dens design var krænket. PROIN gjorde gældende, at der ikke kunne være tale om en krænkelse, så længe virksomheden havde et gyldigt EF-design. Cegasa måtte i så fald først foranledige, at designet blev erklæret ugyldigt.

EU-Domstolen konkluderede, at den kontrol, der foregår ved registreringen af et EF-design, var af formel karakter, og hovedsageligt havde til formål at kontrollere, om registreringen ville stride mod den offentlige orden og sædelighed. Derimod blev designets materielle lovlighed, dvs. om designet krænkede et allerede eksisterende design, ikke kontrolleret. Det samme gælder for et design registreret i Danmark, dog kan ansøgeren mod betaling af et særskilt gebyr anmode om at få foretaget en supplerende forundersøgelse, der blandt andet er baseret på allerede registrerede designs. Dette er dog stadig ikke nogen absolut garanti for, at designet ikke krænker et ældre design.

Indehaveren af et registreret design er således ikke afskåret fra at begå designkrænkelser, allerede fordi han er indehaver af et gyldigt registreret design.

Det samme gælder for andre immaterielle rettigheder, blandt andet varemærker. Det er helt grundlæggende, at immaterielle rettigheder ikke giver en positiv ret til at foretage bestemte handlinger, men derimod kun en ret til at forbyde andre i at foretage handlinger, der strider imod ens ret.

Læs EU-Domstolens afgørelse her: eur-lex.europa.eu.