Ny opdateret vejledning til ENLI's reklamekodeks

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) opdaterer jævnligt sin vejledning til reklamekodeks og har bl.a. for nylig præciseret følgende:

Faglighed

Lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersonen deltager i eller afholder, jf. ENLI's kodeks § 13, stk. 1. 

I forhold til spørgsmålet, om et kursus har den fornødne faglighed, har ENLI i sin vejledning præciseret, at patienthistorier kan indgå i et fagligt arrangement, så længe den konkrete patienthistorie ikke er udvalgt af lægemiddelvirksomheden. ENLI har endvidere præciseret, at et fagligt arrangement ikke alene kan omhandle generel erfaringsudveksling. Et sådant arrangement har ifølge ENLI ikke den fornødne detaljeringsgrad, der er nødvendig for, at arrangementets faglighed kan bedømmes.

Deltagelse i arrangementer med underholdning

Repræsentation må ikke omfatte sponsering eller organisering af underholdningsarrangementer, jf. ENLI's kodeks § 13, stk. 8.

Ankenævnet har i notat af 1. juni 2011 udtrykt den opfattelse, at det ikke er tilladt for lægemiddelvirksomheder at yde støtte til arrangementer, der rummer nogen form for underholdning eller anden ikke-faglig relevant aktivitet. Det er dog tilladt for lægemiddelvirksomheder at yde støtte til arrangementer, i det omfang underholdning finansieres af deltagerne selv.

I en konkret sag fandt Granskningsmandspanelet, at en lægemiddelvirksomhed kunne sponsorere sundhedspersoners deltagelse i en kongres med adgang til at deltage i en åbningsceremoni og velkomstreception. I forbindelse med åbningsceremoni og velkomstreception var der dog indlagt to pauser á fem minutters varighed, hvor der var live orkester optræden. Granskningspanelet fandt på denne baggrund sponsoreringen i strid med reklamekodeksets § 13, stk. 8, da registreringsgebyret indeholdt to gange fem minutters livemusik. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre Granskningspanelets afgørelse, uanset det begrænsede underholdningselement.

Det er således muligt at sponsorere sundheds­personers deltagelse i en kongres, hvis virksomheden som betingelse for deltagelse kræver egenbetaling fra deltagerne til den underholdning, som er en del af kongressen og omfattet af registreringsgebyret, hvilket nu fremgår af vejledningen

Krav til invitationer til faglige arrangementer

Det er endvidere præciseret i vejledningen, at der i invitationer til alle typer af faglige arrangementer til sundhedspersoner skal anføres, at arrangement er/vil blive anmeldt til ENLI. Herudover skal der være oplysninger om, at arrangementet enten (i) efter arrangørens opfattelse er i overensstemmelse med reglerne på området, eller (ii) i sin eksisterende form og indhold er forhåndsgodkendt af ENLI, jf. reklamekodeksets § 21, stk. 8.

Læs den opdaterede vejledning her: enli.dk.