Oplysningspligt ikke i strid med logningsdirektivet m.v.

EU-domstolen har den 19. april 2012 taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt bl.a. logningsdirektivet er til hinder for, at en internetudbyder - som foreskrevet i national svensk lovgivning - i et civilt søgsmål kan tilpligtes at udlevere oplysninger om en abonnent hos udbyderen, der via sin ip-adresse påstås at have begået en krænkelse af rettighedshavernes enerettigheder.

I sagen havde Bonnier Audio AB m.fl. anmodet den lokale ret, Solna tingsrätt, om at pålægge ePhone, som internetudbyder, at udlevere oplysninger om en af ePhones abonnenter, der ifølge Bonnier Audio AB m.fl. uberettiget havde lagt 27 værker ud på en FTP-server. Efter behandling ved tingsrätten og appelretten blev sagen anket til Högsta domstolen, der altså valgte at anmode EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse.

Domstolen fandt, at logningsdirektivet måtte for­tolkes således, at det ikke var til hinder for nationale regler, der var implementeret som følge af retshåndhævelsesdirektivets artikel 8, idet logningsdirektivet - og de i direktivet begrænsede muligheder for at videregive oplysninger - havde et andet materielt anvendelsesområde.

Domstolen fandt endvidere, at e-databeskyttel­sesdirektivet ligeledes måtte fortolkes således, at det ikke var til hinder for de omtvistede regler, så længe retten, der skulle træffe afgørelse på bag­grund af reglerne, havde mulighed for at inddrage omstændighederne i den konkrete sag og - under iagttagelse af proportionalitetsprincippet - foretage en passende afvejning mellem beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret og beskyttelsen af de grundlæggende EU-rettigheder.

Danmark har også implementeret artikel 8 i retshåndhævelsesdirektivet ved retsplejelovens §§ 306 og 307 om oplysningspligt ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Ifølge disse regler skal retten foretage en interesseafvejning ved afgørelsen af, om bl.a. en internetudbyder kan pålægges at give oplysninger om sine abonnenter til en rettighedshaver. Reglerne i §§ 306 og 307 kan dog kun bruges under en verserende sag. Hvis rettighedshaveren ønsker oplysninger, inden der anlægges sag, skal man i stedet gå via § 343.

Læs dommen her: curia.europa.eu.