Forslag fra generaladvokat baner vej for enhedspatent

Kort før jul kom generaladvokat Bot med sit for­slag til afgørelse i en sag anlagt af Spanien og Italien med henblik på at forhindre, at de øvrige EU-lande indleder et såkaldt forstærket samar­bejde om et enhedspatent, dvs. et patent, hvor det er muligt at få ét patent, der med ensartet retsvirkning er gældende i flere lande.

Et forstærket samarbejde indebærer - lidt for­enklet - at en gruppe af EU-lande indleder et samarbejde uden om de andre lande. I det kon­krete tilfælde blev et forstærket samarbejde om et enhedspatent indledt, fordi Spanien og Italien ikke ville være med til den sprogordning, som var foreslået, for enhedspatentet (engelsk, tysk og fransk), og derfor nedlagede veto imod, at enhedspatentet blev indført for hele EU via den gængse lovgivningsprocedure.

Spanien og Italien anfører under sagen blandt andet, at der var tale om magtfordrejning, og henviser til, at de andre EU-lande forsøger at omgå kravet om enstemmighed ved indførelse af sprogordninger som den omhandlede, og at et forstærket samarbejde altid skal være sidste ud­vej og kun indledes, hvis den ikke inden for en rimelig frist kan forventes indført mellem alle medlemsstaterne.

Generaladvokaten fastslog, at det havde været i orden at indlede det forstærkede samarbejde: Der var tale om en fastlåst situation medlems­staterne imellem, hvor det var berettiget at an­tage, at en fælles løsning ikke kunne nås inden for en rimelig frist. Det blev i den forbindelse ta­get i betragtning, at der i flere år havde været ført resultatløse drøftelser om indførelse af et enhedspatent.

Forordningerne om henholdsvis enhedspatentet og oversættelsesordningen er nu vedtaget og kundgjort i EU-tidende. Enhedspatentet kommer til at gælde med ensartet retsvirkning for alle andre EU-lande end Spanien og Italien.

Følger EU-Domstolen generaladvokatens forslag til afgø­relse, træder enhedspatentet i kraft den 1. ja­nuar 2014, forudsat at der opnås enighed om en fælles domstolsordning for enhedspa­tentet, og forudsat at England, Tyskland, Frankrig og mindst 10 andre kontraherende sta­ter ratificerer forinden.

For at ordningen kan få gyldighed i Danmark, skal domstolsordningen vedtages som lov, hvor mindst 5/6 af Folketin­gets medlemmer stemmer for, dvs. mindst 150 medlemmer, eller godkendes ved en folkeaf­stemning.

Ordningen kommer til at fungere på den måde, at der til Den Europæiske Patentmyndighed i München indgives en patentansøgning med an­modning om, at patentet skal have virkning for hele EU. Der kan dog stadig søges om europæisk patent med virkning for enkelte stater, sådan som hidtil. Endelig kan der også fortsat søges om rent nationale patenter.

Link til generaladvokatens forslag til afgørelse her

Link til forordningen om enhedspatent her

Link til forordningen om sprogordningen for en­hedspatentet her