Tivoli entré? 99 kr., tak. Tivoli stolen? 2 mio. kr., tak

Højesteret har for nylig stadfæstet en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor Montana blev dømt for at krænke Tivolis ret til kendetegnet "Tivoli" ved at markedsføre en stol under navnet "Tivoli stolen". Det var under sagen ubestridt, at "Tivoli"-varemærket er velkendt.

"Tivoli stolen" var oprindeligt blevet markedsført fra 1956 - 1965, dog uden at Tivoli havde gjort indsigelse. Henset hertil gjorde Montana blandt andet gældende, at Tivoli havde givet stiltiende samtykke til Montanas brug af "Tivoli"-mærket - også da stolen blev markedsført på ny ca. 40 år senere i 2007. Dette var Højesteret dog ikke enig i.

Herudover gjorde Montana gældende, at Tivoli havde udvist retsfortabende passivitet, idet markedsføringen af stolen var påbegyndt i 2007, men Tivoli havde først rejst indsigelse i 2010. Dette synspunkt var Højesteret dog heller ikke lydhøre over for.

Ifølge Højesteret kunne vederlaget for krænkelsen efter varemærkelovens § 43 passende fastsættes til 2 mio. kr. Til brug for fastsættelsen af vederlagets størrelse havde Højesteret lagt vægt på den sædvanlige licensafgift i Tivolis licensaftaler med andre virksomheder.

For Højesteret havde Tivoli blandt andet nedlagt påstand om, at Montana for egen regning skulle offentliggøre en fældende dom ved indrykning af en annonce i Børsen, Politiken og Berlingske Tidende.

Højesteret fandt, at der var grundlag for offentliggørelse efter bl.a. varemærkelovens § 44a, men at dette passende kunne ske via Montanas hjemmeside og ved cirkulæreskrivelse til Montanas forhandlere.

Læs Højesterets dom her.