Højesterets afgørelse i den omstridte Jensen's Bøfhus-sag

Den 19. september 2014 traf Højesteret sin afgørelse i den omtalte Jensen's Bøfhus-sag, som drejede sig om, hvorvidt Sæby Fiskehal ApS' brug af navnet "Jensens Fiskerestaurant" udgjorde en krænkelse af Jensen's Bøfhus A/S' varemærkerettigheder. Sagens faktuelle omstændigheder har været meget omtalt i de danske medier, men her har vi blot udvalgt enkelte vigtige pointer, som kan udledes af Højesterets afgørelse.

Højesteret lagde vægt på, at indehaveren af sommerrestauranten "Jensens Fiskerestaurant" er Sæby Fiskehal ApS, der er ejet 100 % af Jacob Jensen. Sæby Fiskehal ApS havde påberåbt sig bestemmelsen i varemærkelovens § 5, nr. 1, hvorefter man har ret til at gøre erhvervsmæssigt brug af sit eget navn (den såkaldte "eget navn" undtagelse). Højesteret fastslog, at "eget navn" undtagelsen i varemærkelovens § 5, nr. 1 ikke fandt anvendelse i nærværende sag, idet fiskerestauranten var ejet af Sæby Fiskehal ApS, som ikke havde en legal interesse i at gøre brug af navnet "Jensens".

Højesteret fandt i modsætning til Sø- og Handelsretten, at Jensen's Bøfhus A/S havde opnået en brugsbaseret eneret til navnet "Jensen's" for restaurationsvirksomhed ("Jensen's" var ikke registreret som et varemærke), og at "Jensen's" derfor havde opnået tilstrækkelig særpræg gennem brug, samt at "Jensen's" var et velkendt (uregistreret) varemærke. Derfor udgjorde Sæby Fiskehal ApS' brug af "Jensens Fiskerestaurant" en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé. Det særlige i sagen var, at Jensen's Bøfhus A/S havde fremlagt yderligere dokumentation i form af en "kendskabs- og associationsanalyse" udarbejdet i maj 2014 af TNS Gallup, hvori der bl.a. var stillet såkaldte "hjulpne" spørgsmål, og det fremgik bl.a., at 38 % forbandt navnet "Jensen's" med Jensen's Bøfhus A/S, mens kun 2 % forbandt "Jensen's" med Jensen's Fiskerestaurant.

Afgørelsen viser bl.a., at såfremt varemærkeindehavere skal dokumentere indarbejdelse af særpræg, vil en "kendskabs- og associationsanalyse" med hjulpne spørgsmål kunne fremlægges som dokumentation herfor. Ligeledes har Højesteret gjort det klart, at "eget navn" undtagelsen ikke kan udstrækkes til kapitalselskabers kapitalejere, idet der ikke kan ske identifikation mellem et selskab med begrænset hæftelse og dets kapitalejere.

Afgørelsen kan læses her.