Partner i Plesner, advokat Christian Th. Kjølbye, udpeget til Erhvervsfondsudvalg af Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn

Erhvervsdrivende fonde spiller en væsentlig rolle i dansk erhvervsliv, og Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har derfor nedsat et Erhvervsfondsudvalg, der skal sikre, at fondsmodellen også i fremtiden anses for attraktiv. Udvalget skal gennemgå lov om erhvervsdrivende fonde og på denne baggrund fremlægge forslag til en modernisering af lovgivningen. 

Udvalgets sammensætning
Advokat og partner, Christian Th. Kjølbye, er udpeget til Erhvervsfondsudvalget på baggrund af hans viden og mangeårige erfaring som advokat for flere erhvervsdrivende fonde. Dermed indtræder han på et stærkt hold, hvor alle medlemmer har indgående kendskab til erhvervsfondsmodellen. Udvalget har netop afholdt sit første møde og skal aflevere rapport til Erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af 2012.

Udvalgets opgaver
Som en naturlig konsekvens af revisionen af selskabslovgivningen i 2009 har Erhvervs-og vækstministeren igangsat et arbejde med at gennemgå reglerne for erhvervsdrivende fonde. De nuværende regler bygger i stort omfang på den tidligere selskabslovgivning, og Erhvervsfondsudvalget skal se på, hvilke konsekvenser selskabsreformen bør have for erhvervsdrivende fonde. Desuden skal udvalget vurdere behovet for en styrkelse af reglerne om gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar, samt om der skal udarbejdes anbefalinger om god fondsledelse. Endelig skal der ses på behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Formålet med den grundige gennemgang er at sikre, at reguleringen af de erhvervsdrivende fonde fortsat er effektiv og tidssvarende, og at der skabes gode, tidssvarende rammer for erhvervsmæssig udvikling via fondsejerskabsmodellen.

Læs om Plesners forretningsområde Fonde.