Coronavirus - midlertidig udvidelse af sygedagpengereglerne for den særlige risikogruppe og deres pårørende

Folketinget har den 20. maj 2020 som følge af COVID-19 og genåbningen af Danmark vedtaget et lovforslag om midlertidig udvidelse af sygedagpengereglerne for den særlige risikogruppe og deres pårørende.

Den midlertidige udvidelse af sygedagpengereglerne indebærer, at private og offentlige arbejdsgivere får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe for COVID-19 samt for pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe. Tilsvarende får lønmodtagere og pårørende, som ikke får udbetalt løn fra arbejdsgiveren under fraværet, ret til dagpenge fra kommunen.

Ordningen omfatter personer, der er i ansættelse på første fraværsdag og som lider af de sygdomme og tilstande, som ifølge Sundhedsstyrelsen kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt disses pårørende. Der stilles desuden krav om lægelig dokumentation for, at medarbejderen er i den særlige risikogruppe.

Den enkelte medarbejders læge skal foretage en konkret vurdering af, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen, og om det er muligt for medarbejderen at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så vedkommende ikke udsættes for smittefare. I vurderingen skal medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved de daglige arbejdsopgaver og -funktioner desuden indgå.

Det er en forudsætning, at arbejdsgiver og medarbejder er enige om, at der ikke kan tages de nødvendige hensyn på arbejdspladsen, og medarbejderen skal kunne fremlægge en erklæring fra arbejdsgiver om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Herudover skal arbejdsgiver erklære, at medarbejderen fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Det er herudover et krav, at medarbejderen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, dog med undtagelse af kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Medarbejderen er desuden omfattet af sygedagpengelovens regler.

Arbejdsgiverens sygedagpengerefusion svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have været berettiget til ved sygemelding. Arbejdsgiver skal anmelde fraværet og anmode om refusion efter lovens almindelige regler.

De udvidede regler gælder indtil videre til og med den 31. august 2020.

Se lovforslaget som vedtaget