Incoterms 2010

Det Internationale Handelskammer ICC har i mere end 70 år udarbejdet og offentliggjort de såkaldte Incoterms® (Inter­national Commercial Terms), som netop er ud­kommet i 2010-udgaven.

Incoterms er en definition af indholdet af en række stan­dardklausuler, der kan være vedtaget som vilkår mellem sælger og køber. Incoterms reglerne benyttes særligt i international varehandel som en enkel og entydig aftale­retlig regulering af vilkår vedrørende varers levering, fordeling af omkostninger og risikoovergang.

Parterne kan således ved angivelse af f.eks. "FOB Copenhagen Incoterms© 2010" fastslå, at sælger bærer transportomkostningerne, frem til lastning på skib i København er gennemført, og at der på dette tidspunkt samtidigt sker risikoovergang.

Da Incoterms tilsigter at afspejle de gældende kutymer og realiteter i international samhandel, er det nødven­digt med en periodevis opdatering i overensstemmelse med den nyeste udvikling. Senest har ICC derfor udar­bejdet Incoterms 2010.

I Incoterms 2010 er der indført to nye regler, mens fire regler er udgået, hvorefter Incoterms 2010 består af i alt 11 regler. De udgåede regler er DAF, DES, DEQ og DDU, mens nyskabelserne er DAT og DAP. Herudover er der sket en ændring vedrørende det såkaldte "skibsrælings­prin­cip".

DAT - Delivered At Terminal

Ved anvendelse af den nye Incoterms regel DAT sker levering og risikoovergang, når der er sket aflæsning fra det ankommende trans­portmiddel i terminalen. DAT kan anvendes ved levering til alle former for transporttermi­naler og dermed også ved levering ved kaj. Reglen er­statter derfor DEQ (Delive­red Ex Quay), der alene ved­rørte havneterminaler.

DAP - Delivered At Place

Ved anvendelse af den nye Incoterms regel DAP sker levering og risikoovergang, når sælger har stillet varen til rådighed for køberen på det ankommende transport­middel klar til aflæsning. DAP kan anvendes ved levering på alle former for "pladser" og erstatter derfor DAF (Deli­vered At Frontier), DES (Delive­red Ex Ship) og DDU (Deli­vered Duty Unpaid).

Skibsrælingsprincippet

Incoterms 2010 indeholder en realitetsændring vedrø­rende det såkaldte "skibsrælingsprincip". Ved anvendelse af FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free On Board) og CFR (Cost and Freight) var risikoovergangen tidligere direkte afhængig af, hvorvidt godset havde passeret skibets ræling eller ej. I tilfælde, hvor godset faldt ned fra kranen under lastningen, var det således altafgørende for risiko­sondringen, hvorvidt godset faldt ned på skibets dæk eller på kajen.

Ændringer i både transportformer, lastemetoder og arten af det transporterede gods har medført et behov for en opdatering af disse reglers indhold. I henhold til Inco­terms 2010 sker levering og risikoovergang derfor i disse tilfælde nu først ved leveringen ombord på skibet, når godset er frigjort fra kranen eller anden "lasteanord­ning".

Der er derved sket en mindre forøgelse af sælgers risiko, idet sælgeren nu bærer risikoen i de tilfælde, hvor godset eksempelvis falder ned fra kranen, uanset om godset rammer skibet eller kajen.

De samlede Incoterms 2010, der tilsigtes anvendt fra 1. januar 2011, fremgår af oversigten nedenfor.

Incoterm

Fragtomkostninger

Risikoovergang

EXW
Ex Works
Ab Fabrik

Sælgeren skal alene stille godset til rådig­hed for køberens afhentning på den an­givne fabrik.

Risikoovergangen sker, når godset er stillet til rådighed for køberens afhentning på den angivne fabrik.

FCA
Free Carrier
Frit fragtfører

Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem til og med læsning af godset på transportmidlet tilvejebragt af køberen.

Risikoovergangen sker, når godset er læs­set på transportmidlet tilvejebragt af kø­beren.

CPT
Carriage Paid To
Fragtfrit til

Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem til det angivne bestemmelsessted.

Risikoovergangen sker, når godset er overgi­vet til den af sælgeren valgte videre­transpor­tør.

CIP
Carriage and Insurance Paid To
Fragtfrit inkl. forsikring til

Sælgeren bærer fragtomkostningerne og forsikringsomkostningerne frem til det angivne bestemmelsessted.

Risikoovergangen sker, når godset er overgi­vet til den af sælgeren valgte videre­transpor­tør.

DAT
Delivered At Terminal
Leveret i terminal

Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem til og med aflæsning af godset fra det ankommende transportmiddel i den an­givne terminal.

Risikoovergangen sker, når godset er aflæs­set fra det ankommende transport­middel i den angivne terminal.

DAP
Delivered At Place
Leveret på pladsen

Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem til godset er stillet til rådighed for aflæsning fra det ankommende trans­portmiddel på bestemmelsesstedet.

Risikoovergangen sker, når godset er stillet til rådighed for aflæsning fra det ankom­mende transportmiddel på bestemmelses­stedet.

DDP
Delivered Duty Paid
Leveret fortoldet

Sælgeren bærer fragtomkostningerne og toldomkostningerne frem til godset er stillet til rådighed for aflæsning fra det ankommende transportmiddel på be­stemmelsesstedet.

Risikoovergangen sker, når godset er for­toldet og stillet til rådighed for aflæsning fra det ankommende transportmiddel på be­stemmelsesstedet.

FAS
Free Alongside Ship
Frit langs skibsside

Sælgerne bærer fragtomkostninger, frem til godset er placeret langs skibssi­den eller på tilknyttet lasteplads i den angivne havn.

Risikoovergangen sker, når godset er place­ret langs skibssiden eller på tilknyttet laste­plads i den angivne havn.

FOB
Free on Board
Frit ombord

Sælgeren bærer fragtomkostningerne, frem til og med godset er lastet ombord på det af køberen anviste skib i den angivne havn.

Risikoovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af køberen anviste skib i den angivne havn og frigjort fra "lasteanordningen".

CFR
Cost and Freight
Omkostninger og fragt

Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem til den angivne ankomsthavn.

Risikoovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af sælgeren valgte skib og frigjort fra "lasteanordningen".

CIF
Cost Insurance and Freight
Omkostninger, forsikring og fragt

Sælgeren bærer fragtomkostningerne og forsikringsomkostningerne frem til den angivne ankomsthavn.

Risikoovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af sælgeren valgte skib og frigjort fra "lasteanordningen".