Brexit: Patenter og beskyttelsescertifikater

Briterne har stemt for at forlade EU - den såkaldte Brexit. Det kommer til at påvirke indehavere af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvilken betydning Brexit præcist vil få. Det vil blandt andet afhænge af, hvilken aftale der forhandles på plads mellem EU og UK.

Følgende områder er relevante at holde sig for øje i forbindelse med Brexit:

  • Europæiske patenter udstedt af Den Europæiske Patentmyndighed (EP-patenter) berøres ikke af Brexit. EP-patenter har altid kørt i et separat system adskilt fra EU. Der vil altså fortsat kunne udstedes EP-patenter med virkning for England/UK.
  • Patentlovgivningen i UK, herunder reglerne om krænkelse og gyldighed, vil formentlig have nogenlunde samme indhold som nu, da patentlovgivningen i Europa kun i begrænset omfang er bundet op på EU-lovgivning. Ændringer vil dog kunne forekomme for biotek-patenter, så som patenter vedrørende genetisk materiale og lignende.
  • Supplerende beskyttelsescertifikater udstedes i dag på baggrund af EU-forordninger. Hvis UK udtræder af EU, vil det derfor i fremtiden afhænge af UK-lovgivning/aftaler med EU i hvilket omfang, der kan udstedes sådanne i UK. Det må formentlig forventes, at der findes en eller anden løsning, sådan at beskyttelsestiden for eksisterende rettigheder ikke forkortes.
  • Da lovgivningen vedrørende markedsføringstilladelser til lægemidler i dag i vidt omfang er EU-baseret, kan udtræden af EU betyde, at der i fremtiden vil gælde andre regler for godkendelse af lægemidler i UK.
  • Den Fælles Patentdomstol (UPC) kan formentlig ikke træde i kraft uden ratificering af UK, da den kræver ratificering af de 3 EU-lande, hvor der gælder flest EP-patenter. Det er dog næppe realistisk, at UK vil ratificere aftalen nu, da EU-Domstolen i 2011 fastslog, at UPC-aftalen ville være i strid med EU-retten, hvis der deltog ikke-EU-lande. UPC-aftalen vil derfor formentlig skulle ændres, før den kan træde i kraft. Ikke mindst fordi en del af den centrale afdeling i aftalen er fastlagt til at skulle ligge i London. Dette gør det urealistisk, at den hidtidige køreplan om UPC-opstart primo 2017 kan holde.

Plesner følger udviklingen

Plesner vil følge situationen og løbende orientere, efterhånden som der kommer afklaring på spørgsmålene.

Brexit træder ikke i kraft med det samme, og der vil efter Plesners vurdering komme en løsning, der sikrer, at virksomheder kan opretholde deres nuværende markedsføringstilladelser og supplerende beskyttelsescertifikater i UK. Danske virksomheder med interesser i UK bør dog i den kommende tid foretage en vurdering af deres porteføljer af immaterielle rettigheder, så de kan lægge en ordentlig strategi for beskyttelse af disse rettigheder, når Brexit træder i kraft.

Læs mere om konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder i Berlingske artiklen "Tre skarpe: Sådan kommer Brexit til at presse de danske virksomheder"

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret