Voldgiftsaftalers gyldighed overfor konkursboer

Partner Peter Bang har i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.337 fået offentliggjort en artikel om voldgiftsaftalers gyldighed overfor konkursboer.

Det har hidtil været uafklaret, om skifteretten i fordringsprøvelsessager har kompetence uden hensyntagen til eventuelle voldgiftaftaler indgået mellem skyldner og kreditor forud for en konkurs, hvor der på konkurstidspunktet ikke er anlagt voldgiftssag.

Sø- og Handelsrettens Skifteret er imidlertid for nylig, i en kendelse der efterfølgende er stadfæstet af Østre Landsret, kommet frem til, at en aftale om voldgift i England indgået før konkursen måtte respekteres med den virkning, at en fordringsprøvelsessag måtte udsættes på resultatet af en efter konkursen anlagt voldgiftssag i London om det samme krav.

Afgørelsen giver navnlig kreditorrepræsentanter anledning til at overveje, hvorledes tvister om fordringsprøvelse fremadrettet mest hensigtsmæssigt kan håndteres i de ofte forekommende tilfælde, hvor kravet er afledt af et kontraktsforhold indeholdende en voldgiftsaftale.

Læs artiklen "Voldgiftsaftalers gyldighed overfor konkursboer".