Nye EU-regler om forretningshemmeligheder

Europa-Parlamentet og Rådet har netop vedtaget det længe ventede EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Forretningshemmeligheder udgør for mange virksomheder den vigtigste form for beskyttelse af virksomhedens forretningsoplysninger, teknologiske oplysninger og knowhow. Forretningshemmeligheder benyttes endvidere ofte som supplement eller som alternativ til egentlige immaterielle rettigheder som f.eks. patenter.

Det nye direktiv har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder i EU ved at få medlemsstaterne til at fastsætte ensartede nationale regler om ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Direktivet indeholder en lang række bestemmelser, herunder om hvad der forstås ved en "forretningshemmelighed", hvad der udgør lovlig og ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, og hvilke retsmidler, der skal stå til rådighed i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Implementeringen af direktivet i Danmark vil på nogle punkter formentlig alene føre til en kodificering/præcisering af, hvad der allerede følger af de danske regler og den tilhørende danske retspraksis om beskyttelse af forretningshemmeligheder. På andre punkter vil implementeringen formentlig medføre egentlige ændringer af gældende dansk ret.

I tilfælde af tvivl om forståelsen af de nye regler, der er forholdsvist bredt formuleret og efterlader en række uafklarede spørgsmål, vil der endvidere efter implementeringen - ligesom på så mange andre områder med EU-regulering - være mulighed for at stille spørgsmål til EU-domstolen om forståelsen af reglerne.

Medlemsstaterne har to år til at implementere direktivet i deres nationale lovgivning, og det bliver interessant at se, om der i Danmark kommer til at ske en tilpasning af de eksisterende regler, eller om vi får en helt ny selvstændig lov om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Vi følger den danske lovgivningsproces tæt og vil frem til den endelige implementering af direktivet løbende orientere herom og sætte fokus på direktivets bestemmelser og beskyttelsen af forretningshemmeligheder.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret