Bygningsreglement 2018 er trådt i kraft

Den 1. januar 2018 trådte bygningsreglementet 2018 (BR18) i kraft, og bygningsreglementet 2015 (BR15) blev - fraset en overgangsordning - formelt ophævet. Foruden bl.a. en væsentlig strukturændring sker der med BR18 en afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling hos kommunen. Desuden indføres en ny certificeringsordning for så vidt angår konstruktions- og brandmæssige forhold. Fremover påhviler ansvaret herfor certificerede rådgivere, der således skal forestå kontrol og i et vist omfang dokumentation.

Anvendelsesområde

I lighed med tidligere udspecificerer BR18, hvad byggeloven kræver samt kortlægger, hvordan et byggeri foretages teknisk korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På samme vis som BR15 gælder BR18 som udgangspunkt for al bebyggelse, herunder opførelse, tilbygning, ombygning, nedrivning og vedligeholdelsesbyggearbejder.

I modsætning til f.eks. anlægsarbejder, master til elforsyningsanlæg og transformerstationer, vil langt størstedelen af byggearbejder således være omfattet af kravene i BR18.

Væsentlige ændringer i BR18

  • BR18 indeholder en ny struktur, som skal give et mere overskueligt bygningsreglement. Til forskel fra BR15, der indeholdt både egentlige krav, vejledningstekst og illustrationer, indeholder BR18 alene krav. BR18 er således opbygget i en mere traditionel bekendtgørelsesform. Herudover er de otte kapitler i BR15 afløst af i alt 21 kapitler i BR18.

    Selvom BR18 ikke indeholder vejledningstekst og illustrationer, vil der fortsat udgives vejledninger, og i en række af bestemmelserne i BR18 henvises således til bygningsreglementets vejledning.

  • Mens den tekniske byggesagsbehandling traditionelt set - og også i BR15 - har ligget hos den sagsbehandlende kommune, betyder BR18, at kommunen - fraset en stikprøvevis kontrol - ikke længere skal forestå den tekniske byggesagsbehandling.

    Desuden indføres med BR18 en såkaldt certificeringsordning for så vidt angår konstruktions- og brandmæssige forhold. Med BR18 forestås kontrol af de konstruktions- og brandmæssige forhold af henholdsvis certificerede statikere og certificerede brandrådgivere, og i visse tilfælde af en tredjepartskontrollant.

    Af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens meddelelse om BR18 fremgår det således, at "fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt".

    Den sagsbehandlende kommunes opgave vil herefter "alene" bestå af dels den administrative byggesagsbehandling dels en stikprøvevis teknisk byggesagsbehandling, der dog ikke gælder konstruktions- og brandmæssige forhold, hvis certificerede statikere og certificerede brandrådgivere har medvirket.

Den nye certificeringsordning

Med certificeringsordningen i BR18 gøres op med den tekniske byggesagsbehandling hos kommunen, idet kontrol af konstruktions- og brandmæssige forhold om nævnt nu skal ske af henholdsvis certificerede statikere og certificerede brandrådgivere afhængigt af hvilken konstruktions- eller brandklasse byggeriet placeres i, og i visse tilfælde skal der desuden gennemføres tredjepartskontrol.

De certificerede statikere og certificerede brandrådgivere skal i henhold til BR18 handle upartisk og objektivt og formålet med at lade certificerede statikere og certificerede brandrådgivere medvirke er blandt andet, at sikre, at byggeriet udformes og udføres i henhold til BR18 og at der er dokumentation herfor.

I tillæg til at være upartisk og objektiv må en tredjepartskontrollant ikke pålægges begrænsninger ved løsningen af sin opgave.

Fraset de tilfælde, hvor der er krav om tredjepartskontrol, kan der kun være tilknyttet én certificeret statiker og én certificeret brandrådgiver på en byggesag.

Samtidig med BR18 er desuden offentliggjort en bekendtgørelse om certificeringsordningen, der beskriver, hvordan man kan opnå certificering som henholdsvis statiker og brandrådgiver.

Med udgangspunkt i konsekvensklasserne indplaceres byggeriet i en konstruktionsklasse (1-4), og anvendelsen af certificeret statiker og evt. tredjepartskontrol afhænger af, hvilken konstruktionsklasse, der er tale om.

For konstruktionsklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificeret statiker, og BR18 indeholder et krav om, at der udarbejdes starterklæring, sluterklæring og statisk dokumentation, og at både starterklæringen og sluterklæringen skal være udfærdiget af den certificerede statiker.

For konstruktionsklasse 4 gælder desuden, at der skal være tilknyttet en certificerede statiker som tredjepartskontrollant, der skal varetage de opgaver, som er anført i BR18.

Tilsvarende gælder i relation til brandklasser (1-4), hvor indplaceringen af byggeriet afhænger af risikoklassen.

For brandklasse 2-4 gælder således, at BR18 indeholder krav om, at der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, og at den certificerede brandrådgiver bl.a. udarbejder start- og sluterklæring.

For brandklasse 4 gælder - i lighed med konstruktionsklasse 4 - desuden et krav om, at der skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver som tredjepartskontrollant.

Overgangsordning(er)

BR18 indeholder to overgangsordninger - (i) en generel overgangsordning frem til den 30. juni 2018 og (ii) en overgangsordning frem til den 31. december 2019 for så vidt angår certificering.

Den (i) generelle overgangsordning betyder, at det frem til den 30. juni 2018 er muligt at søge om byggetilladelse efter BR15 under forudsætning af, at kommunen inden den 30. juni 2018 har modtaget fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse, og det kræver desuden, at der træffes et aktivt valg om BR15 ved indgivelsen af ansøgningen om byggetilladelse - eller hvis byggeriet ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse, at byggeriet er påbegyndt senest den 30. juni 2018.

(ii) Overgangsordningen for så vidt angår certificering betyder, at det i praksis vil være muligt fortsat at lade kommunen forestå den byggetekniske byggesagsbehandling frem til den 31. december 2019, dvs. at fravælge certificeringsordningen.

I relation til de bærende konstruktioner, kræver udnyttelse af overgangsordningen, at ansøgeren udpeger en bygværksprojekterende (som det kendes fra BR15), og giver oplysning om denne i ansøgningen om byggetilladelse. Den bygværksprojekterende skal samle og koordinere den nødvendige dokumentation, så dokumentationen udgør et hele.

For byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4 skal dokumentation desuden indeholde en erklæring fra en anerkendt statiker, og der skal i ansøgningen om byggetilladelse være givet oplysning om denne. For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der desuden gennemføres tredjepartskontrol af en anerkendt statiker.

I relation til brandmæssige forhold, kræver udnyttelse af overgangsordningen "blot", at der indsendes brandteknisk dokumentation mv., og kommunen kan herefter selv indhente en sagkyndig erklæring om den brandtekniske dokumentation mv., og omkostningerne til den sagkyndige erklæring skal afholdes af ansøgeren.

BR15 kan findes her

BR18 kan findes her

Reglerne om certificeringsordningen kan findes her

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise