Vidneudelukkelse af europæiske patentagenter

Folketinget har vedtaget nye regler, der medfører, at patentagenter er undtaget fra vidnepligt.

Lovændringen, der trådte i kraft den 1. juli 2018, medfører en udvidelse af vidneundtagelsesreglen i retsplejelovens § 170, stk. 1, hvorefter visse professioner på grund af udøvelsen af deres erhverv er undtaget at vidne for retten og dermed afgive forklaringer om følsomme oplysninger.

Bestemmelsen fandt førhen anvendelse for læger, forsvarere, retsmæglere, præster samt advokater, hvilket skal ses i lyset af den tavshedspligt, der gælder for disse professioner.

Bestemmelsen omfatter med lovændringen nu også patentagenter, i den udstrækning at disse ikke kan pålægges at vidne om det, som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres erhverv.

Den nye vidneudelukkelsesregel omfatter kun patentagenter, der er optaget på listen i henhold til Den Europæiske Patentkonventions artikel 134, stk. 1, dvs. europæiske patentagenter (European Patent Attorneys). Denne indskrænkning er begrundet i, at der for europæiske patentagenter gælder tavshedspligt om de oplysninger, som de opnår kendskab til ved udøvelsen af deres erhverv. 

Patentagenter assisterer i stort omfang virksomheder med rådgivning i forbindelse med forskning, produktudvikling og patentsager. Patentagenter opnår i den forbindelse stort kendskab til følsomme oplysninger og forretningshemmeligheder. Lovændringen er et resultat af behovet for et fortrolighedsprivilegium for patentagenter. 

Lovændringen medfører, at danske patentagenter i amerikanske sager ikke kan blive pålagt at fremlægge forretningsfølsomme oplysninger. De amerikanske domstole har nemlig i et vist omfang indrømmet udenlandske patentagenter fortrolighedsprivilegium efter amerikansk ret, hvis der gjaldt et fortrolighedsprivilegium i patentagentens hjemland.

Med lovændringen opnår danske virksomheder at blive konkurrencemæssigt ligestillet med mange udenlandske virksomheder i relation til deres brug af europæiske patentagenter.

Du kan læse mere om lovændringen her

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret