Ny hvidvasklov - valutavekslingsvirksomheder skal have tilladelse

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ny hvidvasklov med det primære formål at implementere 4. hvidvaskdirektiv. Som en del af den nye lov vil valutavekslingsvirksomhed i fremtiden kræve tilladelse fra Finanstilsynet. Samtidig overføres tilsynet med valutavekslingsvirksomheder til Finanstilsynet.

Det nye krav om tilladelse til udøvelse af valutavekslingsvirksomhed er ikke en del af 4. hvidvaskdirektiv, og der er dermed tale om en rent national, dansk særordning, som overimplementerer 4. hvidvaskdirektiv. Af lovbemærkningerne fremgår imidlertid, at både overførslen af tilsynet med valutavekslingsvirksomheder til Finanstilsynet og indførelsen af tilladelseskrav er tiltænkt at udgøre væsentlige stramninger af tilsynet med, og kravene til, valutavekslingsvirksomheder.

Dette skal ses i lyset af både, at valutaveksling - ligesom pengeoverførselsvirksomhed - anses for højrisikoområder for hvidvask, og at de seneste års sager om manglende overholdelse af hvidvaskloven i både pengeoverførsels- og valutavekslingsvirksomheder har demonstreret problemer med overholdelsen af hvidvaskloven inden for sektoren.

Nye krav til valutavekslingsvirksomheder

De nye tilladelseskrav omfatter alle virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver valutavekslingsvirksomhed. Det er ikke et krav, at vekselforretningen udgør hovedaktiviteten i virksomheden. I forhold til den eksisterende registreringsordning hos Erhvervsstyrelsen betyder tilladelseskravet en række nye krav til virksomhederne, bl.a. med hensyn til:

  • Egnetheds- og hæderlighedskrav til ledelsen. Det vil således ikke længere være tilstrækkeligt, at ledelsen ikke er dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af stillingen/hvervet - ledelsen skal positivt have den nødvendige viden/erfaring/kompetence og et godt omdømme
  • Skriftlige forretningsgange, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt, at virksomheden har en hvidvaskforretningsgang til opfyldelse af lovens krav derom. Fremadrettet vil der også være krav om politikker og kontroller omfattende f.eks. risikostyring og IT-sikkerhed
  • Virksomhedens forretningsmodel som Finanstilsynet vil vurdere holdbarheden af på baggrund af en beskrivelse deraf samt en budgetprognose for de følgende tre år
Sammenfattende vil de nye krav således få tilladelsesproceduren og -kravene for valutavekslingsvirksomheder til i vidt omfang at ligne dem, der i henhold til betalingstjenesteloven allerede gælder for f.eks. pengeoverførselsvirksomheder.

Overgangsregler

Tilladelseskravet træder, sammen med resten af den nye hvidvasklov, i kraft den 26. juni 2017. For valutavekslingsvirksomheder, der allerede på det tidspunkt er registreret hos Erhvervsstyrelsen i henhold til den nugældende hvidvasklov gælder dog en overgangsregel.

Disse virksomheder kan således fortsætte deres virksomhed uden tilladelse forudsat, at de ansøger om tilladelse efter de nye regler senest den 31. december 2017. Gør de ikke det, skal de ophøre med at udøve valutavekslingsvirksomhed senest den 31. december 2017.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans