Nyt forslag - crowdfundingtjenester må tilbyde produkter i hele EU

Forslag til ny forordning giver for første gang crowdfundingtjenester mulighed for at udbyde deres produkter på tværs af EU på grundlag af en ny type tilladelse, som fås direkte hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Tilladelsen giver høj grad af juridisk sikkerhed for crowdfundingtjenester, men prisen er skrappe krav til dele af deres aktiviteter.

Baggrund

Som led i EU-Kommissionens arbejde med skabelsen af en europæisk kapitalmarkedsunion offentliggjorde Kommissionen den 8. marts 2018 forslag til en ny forordning om "European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business"

Med forslaget søger Kommissionen at adressere de juridiske udfordringer, crowdfundingtjenester har i en række medlemsstater (herunder Danmark), hvor der ikke er indført særskilt national crowdfundingregulering. I disse lande kan udbyderne af crowdfundingtjenester have vanskeligt ved at styre korrekt inden for de regulatoriske rammer, da tjenesterne kan være omfattet af en række forskellige reguleringer. Det er hovedsageligt reguleringvedrørende alternative investeringsfonde, betalingstjenester og værdipapirer helt afhængig af den enkelte tjenestes forretningsmodel og tekniske setup samt ikke mindst den lokale tilsynsmyndigheds syn på crowdfunding generelt.

Forslaget til forordning håndterer disse udfordringer ved at tilbyde crowdfundingtjenester en alternativ regulatorisk ramme, hvor udbyderen kan vælge at ansøge om en særlig tilladelse til crowdfundingvirksomhed under den nye forordning direkte hos ESMA. Hvis tilladelsen opnås, kan udbyderen - på baggrund af tilladelsen og uden behov for nationale tilladelser eller nogen "passporting" af ESMA-tilladelsen - udbyde sine crowdfundingtjenester i samtlige medlemsstater.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de væsentligste aspekter ved forslaget.

Anvendelsesområde

Den nye forordning vil omfatte både crowdfunding baseret på lån og på kapitalindskud, så længe modtageren af midlerne er en erhvervsdrivende. Til gengæld omfatter forordningen ikke:

  • Crowdfundingtjenester udbudt af virksomheder med tilladelse som værdipapirhandler
  • Crowdfundingtjenester udbudt i overensstemmelse med national lovgivning (f.eks. i overensstemmelse med en særlig national crowdfundingregulering)
  • Individuelle crowdfundingprojekter for mere end 1 mio. euro inden for en 12 måneders periode. Det fremgår ikke klart af forslaget, hvorvidt 1 mio. euro-grænsen opgøres efter, hvor mange midler det pågældende projekt har søgt i perioden, eller hvor mange midler projektet rent faktisk har modtaget

Derudover omfatter forordningen kun sådanne crowdfundingtjenester, som faktisk søger en tilladelse fra ESMA under forordningen. Virksomheder kan dermed selv fravælge at søge den nye type tilladelse med den konsekvens, at aktiviteten fortsat skal udøves inden for rammerne af national lovgivning i de medlemsstater, hvor tjenesten udbydes, og at tjenesten omvendt ikke omfattes af de særlige regler for aktivitet, markedsføring m.v., som forordningen fastsætter.

Aktiviteter generelt

En tilladelse under forordningen vil omfatte såvel låne- som egenkapitalbaseret crowdfunding. I forbindelse med driften af tjenesten forbydes udbyderen selv at deltage i et crowdfundingprojekt, ligesom udbyderen pålægges at sikre, at hverken tjenestens investorer eller projekter er:

  • Medlem af udbyderens ledelse eller medarbejderstab
  • En person eller enhed, som ejer eller kontrollerer mere end 20% af udbyderens selskabskapital eller stemmerettigheder
  • Kontrolleret af - eller en person eller enhed, der kontrollerer - nogen af ovennævnte personer eller enheder

En af de store udfordringer for særligt egenkapital-baserede crowdfundingtjenester er de meget få muligheder for at sætte investorer i kontakt med hinanden med henblik på kommunikation eller handel med kapitalandele uden krav om tilladelse som værdipapirhandler eller eventuelt operatør af en markedsplads. Under forordningen får crowdfundingtjenester mulighed for at drive sådanne fora, så længe de gør investorerne opmærksom på, at det ikke er et reguleret marked, og at handel sker for egen regning og risiko.

Markedsføringaktiviteter

Markedsføringsmateriale udarbejdet af crowdfundingtjenesten må ikke omfatte åbne eller fremtidige crowdfundingprojekter. Det er dermed kun tilladt for crowdfundingtjenesten at nævne afsluttede projekter, samt hvor potentielle investorer kan få information om åbne eller fremtidige crowdfundingprojekter.

Det må antages, at denne begrænsning retter sig mod aktiv markedsføring (f.eks. nyhedsbreve, bannerreklamer m.v.) over for potentielle investorer, men ikke udelukker, at crowdfundingtjenesten f.eks. på sin hjemmeside kan indeholde en beskrivelse af åbne eller kommende crowdfundingprojekter.

Markedsføringen skal derudover naturligvis overholde markedsføringslovgivningen i de medlemsstater, hvor der markedsføres.

Næste skridt

Som andre EU-retsakter inden for det finansielle område overgår forslaget nu til den såkaldte trilog, hvor Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet forsøger at nå til enighed om forordningens indhold. Forordningen kan derfor tidligst forventes vedtaget ultimo 2018 og kan formentlig tidligst forventes at træde i kraft primo 2020.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans