Schultz vinder sag over Karnov om brug af UfR-numre

Schultz må i sin konkurrerende domssamling fortsat tillade fremsøgning af domme ved brug af UfR-numre fra Karnovs Ugeskrift for Retsvæsen og må henvise til disse UfR-numre som en af oplysningerne om dommene. Det har Østre Landsret afgjort i en sag mellem Karnov Group Denmark A/S og J.H. Schultz Information A/S. Schultz var repræsenteret af Plesner i sagen.

Schultz har en domssamling, der konkurrerer med Karnovs UfR domssamling. I Schultz' domssamling kan man fremsøge domme ved at indtaste dommenes UfR-nummer i søgefeltet. Det er dog ikke "Karnovs version" af dommen, som brugeren hos Schultz kan fremsøge. Udover UfR-nummeret, der er vist i søgefeltet, vil Schultz' brugere kunne se en henvisning til UfR-nummeret som en blandt flere oplysninger om dommen. 

"UfR" er Karnovs varemærke, og Karnov anlagde sag om midlertidigt forbud ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at Schultz ikke måtte muliggøre fremsøgning af domme ved brug af UfR-nummeret. Sø- og Handelsretten nedlagde den 18. december 2015 midlertidigt forbud - dog med den begrænsning, at det var fremsøgning ved brug af UfR-numre i kombination med henvisning til UfR-numre i selve afgørelsen, der blev forbudt.

Schultz kærede til Østre Landsret. Landsretten fastslog først, at domme af mere generel betydning, som er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen, i væsentligt omfang i offentlige retskilder og litteraturen alene omtales ved angivelse af UfR-nummeret. Disse domme kan derfor kun identificeres ved UfR-nummeret.

Østre Landsret fulgte derefter Schultz' principale anbringende om, at UfR-nummeret ikke bruges af Schultz som varemærke, men derimod blot som identifikation af en given afgørelse fra domstolene. Østre Landsret fandt derfor, at Schultz hverken krænker Karnovs varemærkerettigheder eller overtræder markedsføringsloven.
Østre Landsret afsagde kendelse i sagen den 7. juli 2016. Efterfølgende anmodede Karnov om tredjeinstansbevilling, men denne er for nyligt blevet afvist af Procesbevillingsnævnet.
Sagen er af stor betydning for enhver, som vil udfærdige en domssamling med danske retsafgørelser, og såvel Danske Advokater som DJØF var indtrådt som biintervenienter til støtte for Schultz.


Læs Sø- og Handelsrettens kendelse (er også tilgængelig i Karnovs online database) 

Læs Danske Advokaters omtale af Østre Landsrets kendelse 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret