Entreprise

Vi har den mest omfattende praktiske erfaring i brugen af de entrepriseretlige regler i AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC, samt standardforbehold og ydelsesbeskrivelser. Teamets styrke er at kunne finde de juridisk relevante detaljer i store projekter - også i en fart - så fremdrift kan sikres.

Vores entreprise-eksperter er med hele vejen i aftaler om anlægsarbejder, byggeri og tekniske installationer:

 • rådgiveraftaler
 • udarbejdelse og vurdering af udbudsvilkår
 • konsortier, ventures, OPP, back-to-back
 • kontrakter og kontraktforhandling om entrepriser
 • byggemøder og følgegrupper
 • byggegarantier
 • overdragelse af entrepriser (construction M&A)
 • forsinkelser og mangler
 • stadeopgørelser og skønsforretninger
 • slutopgørelser og forbehold
 • tvisteløsning og voldgift
Vi er vant til at tale med og at hjælpe alle de vigtige samarbejdsparter; entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører, leverandører, finansieringskilder og forsikringsselskaber, samt andre aktører indenfor brancherne byggeri, infrastruktur, teknologi og rådgivning.

Det er os en professionel fornøjelse at have været inde i de store linjer og de mindste detaljer i både ukendte og kendte projekter.

Highlights

 • Femern A/S - Femern-forbindelsen - udvikling, udbud og gennemførelse af en vej/tog forbindelse mellem Danmark og Tyskland
 • DONG Energy A/S - Hejre-projektet i Nordsøen - udvikling og gennemførelse af et olie/gas udvindingsprojekt
 • Atkins Danmark A/S - Odderbanen - medhold i voldgiftsret om projektering og udførelse af renovering af jernbane og tilkendt omkostninger (trykt i KFE 2015.003)
 • Tryg Forsikring A/S - DR-Byen - gennemført voldgiftssag om direkte ansvar over for bygherre for underrådgiver, der havde udført statikerkontrol af ingeniørprojekt (bobledæksagen) (trykt i KFE 2014.172].
 • NIRAS A/S - Sønderbo Bymidte - medhold i voldgiftsret om fastsættelse af rådgiverhonorar
 • NIRAS A/S - Cab-Inn Hotel - medhold i voldgiftsret om rådgiverhonorar
 • G.V.L. Entreprise A/S - Osted ældreboliger - medhold i voldgiftsret om krav vedrørende ekstraarbejder og forsinkelse og tilkendt omkostninger
 • G.V.L. Entreprise A/S - OPP Retten i Roskilde - rådgivning og kontrakter om opførelse af ny retsbygning som OPP projekt
 • MOE A/S og Codan Forsikring A/S - Metropolis i København - medvirken til forlig efter omfattende syn og skøn vedrørende bl.a. overdimensionering i boligbyggeri ved Sluseholmen
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om to års tidsfristforlængelse og kompensation for forsinkelse og forstyrrelse ved voldgiftskendelse
 • Tryg Forsikring A/S og Moe A/S - Det Kongelige Bibliotek - medhold i voldgiftsret i sag om indeklima og temperaturforhold, allerede som følge af forældelse (trykt i KFE 2013.371)
 • Per Aarsleff A/S - anlæg af vej i Nicaragua - opnåelse af forlig efter gennemførelse af omfattende og langvarigt syn og skøn om blandt andet kravene til asfalt design
 • Pihl & Søn A.S. - nybyggeri af lejlighedskomplekserne Askholm, Egholm, Nordlyset m.fl. i København - medhold i voldgiftsret om krav for ekstraarbejder
 • NIRAS A/S - Hotel Hilton - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og Dines Jørgensen A/S - geotekniske undersøgelser - medhold i voldgiftssag om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S - Kastrup Lufthavn - ved forhandlinger under voldgiftssag frigjort for rådgiveransvar for gulve
 • Pihl-Hoffmann J/V - motorringvej - ved voldgiftssager og forhandlinger opnået merbetaling for projektfejl, ekstraarbejder og forstyrrelse
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af lejligheder Borupgaard - medhold i voldgiftsret om ekstra-arbejder og forsinkelse
 • Tryg Forsikring A/S (og rådgivere) - Odense Zoo's Polarium - medhold i voldgiftsret om bl.a. indeklimaproblemer (trykt i KFE 2011.17)
 • Per Aarsleff A/S - vejprojekt i Ghana - gennemførelse og opnåelse af forlig, mens sagen verserede for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Pihl & Søn A.S. - lufthavne i Mozambique - medhold i ICC voldgift om entreprenørens berettigede ophævelse af en kontrakt med den væsentligste underentreprenør, bl.a. på grundlag af ekspertbevis indenfor kritisk vej analyse og asfaltdesign
 • Pihl & Søn A.S. - assistance til dansk entreprenørkonsortium vedrørende byggeri af dæmning i Panama
 • Nielsen & Jørgensen A/S - gokart-hal - medhold i Højesteret om erstatningsansvar i forbindelse med projektering  (trykt i UfR 2010.213)
 • Pihl & Søn A.S. - ældreomsorgscentre i Kolding og Vejle m.fl. - medhold i voldgiftsret om ekstraarbejder og forsinkelse ved skærpede indretningskrav fra flere myndigheder
 • NIRAS A/S - Ørestaden - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar for udvikling af ejendom i Ørestaden
 • DAI Gruppen A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret vedrørende rådgiveransvar for opførelse af almennyttige boliger
 • Pihl & Søn A.S. - gennemførelse af voldgiftssag vedrørende byggeri af Grønlands Universitet i Nuuk
 • NIRAS A/S - projektering af dæk - medhold i voldgiftsret i sag anlagt af bygherre med påstand over 100 mio.kr. om projektering af dæk, som følge af manglende årsagsforbindelse (trykt i KFE 2010.1).
 • Topdanmark Forsikring A/S (og rådgivere) - Borgen Spøttrup - ført voldgiftssag i forbindelse med utæthed i det nylagte fredede middelalder-teglstenstag (trykt i KFE 2009.269)
 • Pihl & Søn A.S. - havnearbejder i Polen - medhold i voldgiftsret i krav mod polsk statsselskab vedrørende ekstraarbejder med efterfølgende tvangsfuldbyrdelse og retssag i Polen vedrørende anerkendelse af voldgiftskendelse, som ultimativt blev opfyldt af den polske myndighed
 • Pihl & Søn A.S. - anlæg af hovedveje på Jamaica - assistance og opnåelse af forlig vedrørende krav fra den væsentligste underentreprenør og i forhold til bygherre. Byggeriet var finansieret af Verdensbanken og underlagt lokal lovgivning samt jurisdiktion
 • G.V.L. Entreprise A/S - renovering i boligforening, Frederiksberg - opnået betaling for ekstraarbejder ved gennemførelse af mediation i Mediationsinstituttet
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om frifindelse i det væsentlige for M&E underentreprenørs ekstrakrav
 • Pihl & Søn A.S. karrébyggeri på Østerbro i København - medhold i voldgiftsret om krav for forsinkelse i anledning af fejlprojektering og skærpede myndighedskrav (trykt i KfE 2009.245)
 • Kaefer Isoleringsteknik A/S - Nordjyllandsværket - medhold i voldgiftsret om ekstrakrav og skader ved vandslag i kraftværk
 • Tryg Forsikring A/S og CF Møller A/S - Statens Museum for Kunst - medhold i voldgiftsret om udmåling af erstatning for glemte ydelser (trykt i KFE 2008.347)
 • Dominia A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver angående anvendelsen af hygrodiode i stor boligbebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl eller mangelfuldt udført tilsyn (trykt i KFE 2009.10)
 • NCC International Danmark A/S - vejbyggeri i Zambia - medhold i voldgiftsret mod underentreprenør om ekstrakrav i split-jointventure
 • Wessberg A/S - Ballerup Super Arena - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver efter kollaps af Ballerup Super Arena, da projekteringsansvaret lå hos entreprenøren, og da rådgiver ikke havde udvist forsømmelighed ved kontrol af fremsendte beregninger (trykt i KFE 2008.111)
 • Kant Arkitekter A/S - projekteringsfejl - medhold i voldgiftsret allerede som følge af for sen reklamation og forældelse vedrørende krav om erstatning i anledning af en række påståede projekteringsfejl og mangeludført tilsyn (trykt i KFE 2007.299)
 • Tryg Forsikring A/S - malerarbejder - medhold i voldgiftsret vedrørende krav rejst mod bl.a. rådgiver i anledning af mangelfuld udført malerbehandling, allerede fordi de påviste forhold ikke kunne karakteriseres som mangler (trykt i KFE 2007.261)
 • Pihl & Søn A.S. - Grantley Adams Airport Barbardos - ved voldgift og forhandlinger opnået betaling for ekstrakrav ved ombygning af lufthavn
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af Farum Midtpunkt - ved løbende forhandlingsrække opnået merbetalinger for forsinkelse og teltoverdækninger m.v. ved renovering af beboet lejlighedskompleks
 • Pihl & Søn A.S. - Operahuset - løbende assistance til styringsentreprenør til sikring af rettidig aflevering uden tvister verserende
 • Dall & Lindhartsen A/S Tryg Hovedsæde i Ballerup - medhold i voldgiftsret, som følge af for sen reklamation i forbindelse med mangler ved ny kontorejendom i Ballerup (trykt i KFE 2007.23)
 • Geoteknisk Institut (GEO) - omfartsvej - medhold i Højesteret og frifindelse af ingeniør-rådgiver som følge af forældelse i sag anlagt af kommune som følge af sætningsskader opstået ved anlæg af omfartsvej. (trykt i UfR 2005.1234)
 • SHL og Tryg Forsikring A/S - Den Sorte Diamant - medhold i voldgiftsret i forbindelse med sandstenen Blue Oyster i to sager om hhv. facaden på Fisken og gulvene af sandsten
 • Dansk Teknologisk Institut - Hotel Hilton - medhold i retssag om ansvar for granskning
 • A/S Øresundsforbindelsen - Kastrup Station - medhold i voldgiftsret om fejlprojektering af stationsfundamenterne (trykt i KFE 2004.325)
 • Rambøll A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret om projekteringsfejl omkring køling i forbindelse med etablering af kraftvarmeværk, da de påviste forhold måtte være en bygherrerisiko (trykt i KFE 2005.34)
 • Tryg Forsikring A/S - boligbyggeri i Skydebanegade i København - medhold i voldgiftsret i sag anlagt mod rådgiver vedrørende skader efter renovering af stor bebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl, og idet manglerne måtte henføres til udførelsen (trykt i KFE 2005.18)
 • Carl Bro A/S - landingsbane i Grønland - medhold i voldgiftsret da der ikke kunne konstateres projekteringsfejl eller andre forhold, som rådgiver var ansvarlig for i anledning af entreprenørens krav for ekstraarbejder på en landingsbane i Grønland (trykt i KFE 2005.9)
 • Pihl & Søn A.S. - Glyptoteket - assistance til entreprenør i anledning af projektændringer ved ombygning
 • Tryg Forsikring A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret og frifindelse af rådgiver, da der ikke var påvist rådgiverfejl i anledning af motorhavari ved kraftvarmeværk (trykt i KFE 2003.51)
 • Vendsyssel Fisk A/S - opførelse af fiskeindustri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse for totalentreprenørs krav om tid og ekstrabetaling for opfyldelse af diverse myndighedskrav i fødevareindustrien (trykt i TBB 2002.227)
 • CSK Stål A/S - Sojakagens Frøsiloer i København - deltaget i voldgiftssag om de bærende stålkonstruktioner (trykt i KFE 2013.353)

Ratings

 • "A great overall team, with great flexibility." (2018)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Plesner is "one of the best" (2018)
 • Highly accomplished team handling all areas of real estate and construction law, with a focus on project development. Assists clients with dispute resolution, as well as on a wide range of real estate asset transactions. Acts for an enviable range of clients including contractors, architects, property owners, pension funds, international investors and developers.

  "Good counsellors who can cover everything. They are responsive, efficient, transparent and very commercial."
  (2017)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm

  "Among the best in Denmark" - the "fantastic" construction team is led by Frants Dalgaard-Knudsen. (2017)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Frants Dalgaard-Knudsen is the key contact in the "very service-minded" construction group. (2016)

 • Plesner’s infrastructure and energy practices are among the best in Denmark, with both widely viewed as excellent across board. The firm has a particularly strong track record in project development and an outstanding reputation for EPC work. (2015)
 • Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive". (2014)
Se flere Se færre

Vores partnere

Seneste nyt om Entreprise

Læs alle insights om Entreprise