Entreprise

Vi har den mest omfattende praktiske erfaring i brugen af de entrepriseretlige regler i AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC, samt standardforbehold og ydelsesbeskrivelser. Teamets styrke er at kunne finde de juridisk relevante detaljer i store projekter - også i en fart - så fremdrift kan sikres.

Vores entreprise-eksperter er med hele vejen i aftaler om anlægsarbejder, byggeri og tekniske installationer:

 • rådgiveraftaler
 • udarbejdelse og vurdering af udbudsvilkår
 • konsortier, ventures, OPP, back-to-back
 • kontrakter og kontraktforhandling om entrepriser
 • byggemøder og følgegrupper
 • byggegarantier
 • overdragelse af entrepriser (construction M&A)
 • forsinkelser og mangler
 • stadeopgørelser og skønsforretninger
 • slutopgørelser og forbehold
 • tvisteløsning og voldgift
Vi er vant til at tale med og at hjælpe alle de vigtige samarbejdsparter; entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører, leverandører, finansieringskilder og forsikringsselskaber, samt andre aktører indenfor brancherne byggeri, infrastruktur, teknologi og rådgivning.

Det er os en professionel fornøjelse at have været inde i de store linjer og de mindste detaljer i både ukendte og kendte projekter.

Highlights

 • Femern A/S - Femern-forbindelsen - udvikling, udbud og gennemførelse af en vej/tog forbindelse mellem Danmark og Tyskland
 • DONG Energy A/S - Hejre-projektet i Nordsøen - udvikling og gennemførelse af et olie/gas udvindingsprojekt
 • Atkins Danmark A/S - Odderbanen - medhold i voldgiftsret om projektering og udførelse af renovering af jernbane og tilkendt omkostninger (trykt i KFE 2015.003)
 • Tryg Forsikring A/S - DR-Byen - gennemført voldgiftssag om direkte ansvar over for bygherre for underrådgiver, der havde udført statikerkontrol af ingeniørprojekt (bobledæksagen) (trykt i KFE 2014.172].
 • NIRAS A/S - Sønderbo Bymidte - medhold i voldgiftsret om fastsættelse af rådgiverhonorar
 • NIRAS A/S - Cab-Inn Hotel - medhold i voldgiftsret om rådgiverhonorar
 • G.V.L. Entreprise A/S - Osted ældreboliger - medhold i voldgiftsret om krav vedrørende ekstraarbejder og forsinkelse og tilkendt omkostninger
 • G.V.L. Entreprise A/S - OPP Retten i Roskilde - rådgivning og kontrakter om opførelse af ny retsbygning som OPP projekt
 • MOE A/S og Codan Forsikring A/S - Metropolis i København - medvirken til forlig efter omfattende syn og skøn vedrørende bl.a. overdimensionering i boligbyggeri ved Sluseholmen
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om to års tidsfristforlængelse og kompensation for forsinkelse og forstyrrelse ved voldgiftskendelse
 • Tryg Forsikring A/S og Moe A/S - Det Kongelige Bibliotek - medhold i voldgiftsret i sag om indeklima og temperaturforhold, allerede som følge af forældelse (trykt i KFE 2013.371)
 • Per Aarsleff A/S - anlæg af vej i Nicaragua - opnåelse af forlig efter gennemførelse af omfattende og langvarigt syn og skøn om blandt andet kravene til asfalt design
 • Pihl & Søn A.S. - nybyggeri af lejlighedskomplekserne Askholm, Egholm, Nordlyset m.fl. i København - medhold i voldgiftsret om krav for ekstraarbejder
 • NIRAS A/S - Hotel Hilton - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og Dines Jørgensen A/S - geotekniske undersøgelser - medhold i voldgiftssag om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S - Kastrup Lufthavn - ved forhandlinger under voldgiftssag frigjort for rådgiveransvar for gulve
 • Pihl-Hoffmann J/V - motorringvej - ved voldgiftssager og forhandlinger opnået merbetaling for projektfejl, ekstraarbejder og forstyrrelse
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af lejligheder Borupgaard - medhold i voldgiftsret om ekstra-arbejder og forsinkelse
 • Tryg Forsikring A/S (og rådgivere) - Odense Zoo's Polarium - medhold i voldgiftsret om bl.a. indeklimaproblemer (trykt i KFE 2011.17)
 • Per Aarsleff A/S - vejprojekt i Ghana - gennemførelse og opnåelse af forlig, mens sagen verserede for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Pihl & Søn A.S. - lufthavne i Mozambique - medhold i ICC voldgift om entreprenørens berettigede ophævelse af en kontrakt med den væsentligste underentreprenør, bl.a. på grundlag af ekspertbevis indenfor kritisk vej analyse og asfaltdesign
 • Pihl & Søn A.S. - assistance til dansk entreprenørkonsortium vedrørende byggeri af dæmning i Panama
 • Nielsen & Jørgensen A/S - gokart-hal - medhold i Højesteret om erstatningsansvar i forbindelse med projektering  (trykt i UfR 2010.213)
 • Pihl & Søn A.S. - ældreomsorgscentre i Kolding og Vejle m.fl. - medhold i voldgiftsret om ekstraarbejder og forsinkelse ved skærpede indretningskrav fra flere myndigheder
 • NIRAS A/S - Ørestaden - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar for udvikling af ejendom i Ørestaden
 • DAI Gruppen A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret vedrørende rådgiveransvar for opførelse af almennyttige boliger
 • Pihl & Søn A.S. - gennemførelse af voldgiftssag vedrørende byggeri af Grønlands Universitet i Nuuk
 • NIRAS A/S - projektering af dæk - medhold i voldgiftsret i sag anlagt af bygherre med påstand over 100 mio.kr. om projektering af dæk, som følge af manglende årsagsforbindelse (trykt i KFE 2010.1).
 • Topdanmark Forsikring A/S (og rådgivere) - Borgen Spøttrup - ført voldgiftssag i forbindelse med utæthed i det nylagte fredede middelalder-teglstenstag (trykt i KFE 2009.269)
 • Pihl & Søn A.S. - havnearbejder i Polen - medhold i voldgiftsret i krav mod polsk statsselskab vedrørende ekstraarbejder med efterfølgende tvangsfuldbyrdelse og retssag i Polen vedrørende anerkendelse af voldgiftskendelse, som ultimativt blev opfyldt af den polske myndighed
 • Pihl & Søn A.S. - anlæg af hovedveje på Jamaica - assistance og opnåelse af forlig vedrørende krav fra den væsentligste underentreprenør og i forhold til bygherre. Byggeriet var finansieret af Verdensbanken og underlagt lokal lovgivning samt jurisdiktion
 • G.V.L. Entreprise A/S - renovering i boligforening, Frederiksberg - opnået betaling for ekstraarbejder ved gennemførelse af mediation i Mediationsinstituttet
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om frifindelse i det væsentlige for M&E underentreprenørs ekstrakrav
 • Pihl & Søn A.S. karrébyggeri på Østerbro i København - medhold i voldgiftsret om krav for forsinkelse i anledning af fejlprojektering og skærpede myndighedskrav (trykt i KfE 2009.245)
 • Kaefer Isoleringsteknik A/S - Nordjyllandsværket - medhold i voldgiftsret om ekstrakrav og skader ved vandslag i kraftværk
 • Tryg Forsikring A/S og CF Møller A/S - Statens Museum for Kunst - medhold i voldgiftsret om udmåling af erstatning for glemte ydelser (trykt i KFE 2008.347)
 • Dominia A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver angående anvendelsen af hygrodiode i stor boligbebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl eller mangelfuldt udført tilsyn (trykt i KFE 2009.10)
 • NCC International Danmark A/S - vejbyggeri i Zambia - medhold i voldgiftsret mod underentreprenør om ekstrakrav i split-jointventure
 • Wessberg A/S - Ballerup Super Arena - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver efter kollaps af Ballerup Super Arena, da projekteringsansvaret lå hos entreprenøren, og da rådgiver ikke havde udvist forsømmelighed ved kontrol af fremsendte beregninger (trykt i KFE 2008.111)
 • Kant Arkitekter A/S - projekteringsfejl - medhold i voldgiftsret allerede som følge af for sen reklamation og forældelse vedrørende krav om erstatning i anledning af en række påståede projekteringsfejl og mangeludført tilsyn (trykt i KFE 2007.299)
 • Tryg Forsikring A/S - malerarbejder - medhold i voldgiftsret vedrørende krav rejst mod bl.a. rådgiver i anledning af mangelfuld udført malerbehandling, allerede fordi de påviste forhold ikke kunne karakteriseres som mangler (trykt i KFE 2007.261)
 • Pihl & Søn A.S. - Grantley Adams Airport Barbardos - ved voldgift og forhandlinger opnået betaling for ekstrakrav ved ombygning af lufthavn
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af Farum Midtpunkt - ved løbende forhandlingsrække opnået merbetalinger for forsinkelse og teltoverdækninger m.v. ved renovering af beboet lejlighedskompleks
 • Pihl & Søn A.S. - Operahuset - løbende assistance til styringsentreprenør til sikring af rettidig aflevering uden tvister verserende
 • Dall & Lindhartsen A/S Tryg Hovedsæde i Ballerup - medhold i voldgiftsret, som følge af for sen reklamation i forbindelse med mangler ved ny kontorejendom i Ballerup (trykt i KFE 2007.23)
 • Geoteknisk Institut (GEO) - omfartsvej - medhold i Højesteret og frifindelse af ingeniør-rådgiver som følge af forældelse i sag anlagt af kommune som følge af sætningsskader opstået ved anlæg af omfartsvej. (trykt i UfR 2005.1234)
 • SHL og Tryg Forsikring A/S - Den Sorte Diamant - medhold i voldgiftsret i forbindelse med sandstenen Blue Oyster i to sager om hhv. facaden på Fisken og gulvene af sandsten
 • Dansk Teknologisk Institut - Hotel Hilton - medhold i retssag om ansvar for granskning
 • A/S Øresundsforbindelsen - Kastrup Station - medhold i voldgiftsret om fejlprojektering af stationsfundamenterne (trykt i KFE 2004.325)
 • Rambøll A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret om projekteringsfejl omkring køling i forbindelse med etablering af kraftvarmeværk, da de påviste forhold måtte være en bygherrerisiko (trykt i KFE 2005.34)
 • Tryg Forsikring A/S - boligbyggeri i Skydebanegade i København - medhold i voldgiftsret i sag anlagt mod rådgiver vedrørende skader efter renovering af stor bebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl, og idet manglerne måtte henføres til udførelsen (trykt i KFE 2005.18)
 • Carl Bro A/S - landingsbane i Grønland - medhold i voldgiftsret da der ikke kunne konstateres projekteringsfejl eller andre forhold, som rådgiver var ansvarlig for i anledning af entreprenørens krav for ekstraarbejder på en landingsbane i Grønland (trykt i KFE 2005.9)
 • Pihl & Søn A.S. - Glyptoteket - assistance til entreprenør i anledning af projektændringer ved ombygning
 • Tryg Forsikring A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret og frifindelse af rådgiver, da der ikke var påvist rådgiverfejl i anledning af motorhavari ved kraftvarmeværk (trykt i KFE 2003.51)
 • Vendsyssel Fisk A/S - opførelse af fiskeindustri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse for totalentreprenørs krav om tid og ekstrabetaling for opfyldelse af diverse myndighedskrav i fødevareindustrien (trykt i TBB 2002.227)
 • CSK Stål A/S - Sojakagens Frøsiloer i København - deltaget i voldgiftssag om de bærende stålkonstruktioner (trykt i KFE 2013.353)

Ratings

 • Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive". (2014)
 • Plesner’s infrastructure and energy practices are among the best in Denmark, with both widely viewed as excellent across board. The firm has a particularly strong track record in project development and an outstanding reputation for EPC work. (2015)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Frants Dalgaard-Knudsen is the key contact in the "very service-minded" construction group. (2016)

Vores partnere

Seneste nyt om Entreprise