Praksisændring: Fuldt momsfradrag til holdingselskaber

Rådgiveromkostninger afholdt i forbindelse med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber har hidtil kun medført en begrænset ret til momsfradrag. På baggrund af en ny EU-dom ændrer SKAT nu praksis, så det er muligt at få fuldt momsfradrag for disse udgifter. Dette gælder fremadrettet, men også for rådgiveromkostninger afholdt inden for de seneste 10 år. Plesner kan bistå ved anmodningen om tilbagebetaling af moms, der ikke tidligere er blevet fradraget.

EU-dom medfører dansk praksisændring

Som følge af en nyere dom fra EU-Domstolen har SKAT udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis om holdingselskabers fradragsret for moms. SKAT udvider retten til momsfradrag for rådgiveromkostninger forbundet med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, så der nu i en lang række tilfælde vil være fuld momsfradragsret for de afholdte omkostninger.

For at opnå fuldt momsfradrag skal holdingselskabet have til hensigt at "foretage indgriben i administrationen af datterselskabet". Med andre ord skal holdingselskabet have som formål udelukkende at levere momspligtige administrationsydelser til datterselskaberne, hvilket eksempelvis vil være tilfældet, hvis holdingselskabet har en juridisk afdeling, der rådgiver datterselskaberne mod betaling.

Hvis et holdingselskab samtidig leverer momspligtige og momsfritagne ydelser (f.eks. omkostninger til långivning og formidling af lån) til et datterselskab, eller hvis holdingselskabet kun leverer momspligtige leverancer til nogle af sine datterselskaber, vil holdingselskabet have ret til delvist momsfradrag for rådgiveromkostningerne.

SKAT ændrer ifølge styresignalet også praksis for fradragsretten vedrørende øvrige generalomkostninger, herunder eksempelvis udgifter til revisor, telefon og kontorhold. Der gælder tilsvarende regler om fuldt eller delvist momsfradrag for disse omkostninger, hvilket er en klar udvidelse af den hidtidige momsfradragsret, hvorefter der alene blev givet fradrag for sådanne omkostninger på baggrund af et skøn.

Anmodning om tilbagebetaling inden 16. maj 2016

Holdingselskaber, der hidtil har været underlagt en begrænsning i fradragsretten kan som følge af praksisændringen få genoptaget momstilsvaret og få tilbagebetalt den moms, der ikke tidligere er blevet fradraget.

Det er muligt at anmode om genoptagelse 10 år tilbage i tid regnet fra EU-Dommens afsigelse den 16. juli 2015, hvilket betyder, at genoptagelse kan ske for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men ikke udløbet den 16. juli 2005.

Genoptagelse kræver, at anmodningen indsendes til SKAT senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse den 16. november 2015, dvs. inden den 16. maj 2016.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af moms, at kravet kan dokumenteres gennem relevant regnskabs- og bilagsmateriale. Hvis et selskab ikke længere er i besiddelse af det relevante regnskabsmateriale pga. 5 års-fristen for opbevaring heraf, kan dokumentation ske på anden måde.

Plesner bistår gerne i forbindelse med opgørelse af eventuelle krav og dokumentation heraf samt indsendelse af tilbagebetalingsanmodning inden for fristen på 6 måneder.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter