Højesteret giver Skatteministeriet medhold i endnu en sag i "beneficial owner"-sagskomplekset

Højesteret har i dag stadfæstet Østre Landsrets dom fra marts 2022 i endnu en sag i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks. Højesteret har således i dagens dom fastslået, at Heavy Transport Holding Denmark skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med en udlodning af et udbytte foretaget tilbage i 2007, og at selskabet hæfter for skatten. Med dagens dom og Højesterets domme i de fire første sager fra januar og maj 2023 er der nu ved at tegne sig et klart billede af retstilstanden på dette område. Plesner førte sagen for Heavy Transport Holding Denmark.

"Beneficial owner"-sagerne handler om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med rente- eller udbyttebetalinger, der typisk er sket til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande. Skatteministeriet gør i sagskomplekset gældende, at moderselskaberne ikke er "retmæssige ejere" - "beneficial owners" - af de modtagne renter eller udbytter, men at de retmæssige ejere er hjemmehørende i lande uden for EU og uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorfor de danske selskaber burde have indeholdt kildeskat i forbindelse med betalingerne. Da dette ikke er sket, er det Skatteministeriets opfattelse, at de danske selskaber har handlet "forsømmeligt" og hæfter for betalingen af skatten.

Over årene har skattemyndighederne rejst godt 150 krav, der beløber sig til flere milliarder kroner. 

Både ved Landsskatteretten og domstolene verserer der beneficial owner-sager, og landsretterne forelagde i 2016 en lang række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i 6 udvalgte pilotsager. Spørgsmålene vedrørte fortolkningen af rente-/royaltydirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt fortolkningen af bestemmelsen om kapitalens fri bevægelighed i EU-traktaten. EU-Domstolens generaladvokat fastslog i sagerne (støttet af Kommissionen), at selskaberne skulle have medhold, men den 26. februar 2019 afsagde EU-Domstolen domme i sagerne - efter de fleste iagttageres opfattelse - i skattemyndighedernes favør. 

I den sag, som Højesteret nu har afsagt dom i, har skattemyndighederne rejst krav om betaling af et betydeligt beløb i forbindelse med en udbytteudlodning foretaget af Heavy Transport Holding Denmark til sit luxembourgske moderselskab tilbage i 2007.

Sagen blev startet af de danske skattemyndigheder med en afgørelse tilbage i 2010 - en afgørelse, som Heavy Transport Holding Denmark påklagede til Landsskatteretten, der i 2012 gav selskabet medhold i, at der ikke forelå en forpligtelse for selskabet til at indeholde kildeskat i forbindelse med den pågældende udbytteudlodning. Skatteministeriet indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for domstolene. 

Østre Landsret afsagde dom i sagen i marts 2022. Landsretten fandt, at Heavy Transport Holding Denmark var forpligtet til at indeholde kildeskat i forbindelse med det udbytte, som selskabet udloddede i 2007 til sit moderselskab i Luxembourg, idet moderselskabet blev anset som et gennemstrømningsselskab, da midlerne blev sendt videre til moderselskabets aktionærer i Panama, og dermed ikke den "retmæssig ejer" af det omhandlede udbytte. Herunder fandt Østre Landsret, at det ikke spillede nogen rolle, at koncernen - som et alternativ - kunne have valgt at likvidere det danske selskab, og at en udbetaling af likvidationsprovenu til ejerne i Panama kunne være sket skattefrit. Landsretten fandt endvidere, at selskabet handlede forsømmeligt ved ikke at foretage indeholdelsen, hvorfor selskabet hæftede over for skattemyndighederne for kravet. 

Sagen for Østre Landsret handlede også om forrentningen af et eventuelt kildeskattekrav. Dette spørgsmål, der henset til sagernes langvarige proces og den omstændighed, at selskaberne ikke har haft mulighed for at undgå renterne, da de ikke har kunnet betale de pågældende kildeskattebeløb som følge af, at de har vundet sagerne i Landsskatteretten, er blevet en væsentlig del af sagerne. Renterne udgør således op mod det dobbelte af selve kildeskattekravene, blandt andet også da der opkræves rentes renter.

Østre Landsret fandt i sagen, at det bl.a. var i strid med almindelige retsprincipper, herunder adgangen til en retfærdig rettergang, at opkræve renter efter det tidspunkt, hvor selskabet havde tilbudt betaling til skattemyndighederne.

I Højesterets første dom i dette sagskompleks - NetApp-sagen fra januar 2023 - fandt Højesteret, at der forelå et retsmisbrug - og dermed en indeholdelsesforpligtelse - for så vidt angår et af to udloddede udbytter. Højesteret tog i NetApp-sagen også stilling til det principielle spørgsmål om forrentning af det pågældende kildeskattekrav. NetApp gjorde under Højesterets behandling af sagen bl.a. gældende, at det var i strid med retten til en retfærdig rettergang efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's Charter om fundamentale rettigheder at opkræve så betydelige renter, der alene kan undgås ved at opgive sagen om kildeskatten.

Højesteret gav ikke NetApp medhold heri, men kom dog - ganske usædvanligt - med en opfordring til Folketinget om at tage stilling til, om de "meget høje renter" var ønskelige. 

I dagens dom har Højesteret stadfæstet Østre Landsrets dom vedrørende selve kildeskattespørgsmålet. Højesteret har således fuldt ud tiltrådt Østre Landsrets dom på dette punkt, herunder fundet det uden betydning, at der forelå et skattefrit alternativ.

Heavy Transport Denmark Holding anmodede i den nu afgjorte sag tillige Højesteret om at forelægge spørgsmålet om rentereglernes forenelighed med EU's Charter for EU-Domstolen, men det afviste Højesteret.

I en umiddelbar kommentar til dommen udtaler den procederende advokat, Søren Lehmann Nielsen, Plesner:

"Det er i sagens natur et skuffende resultat, men vi må selvfølgelig tage det til efterretning, da spørgsmålet om kildeskatteindeholdelse nu er endeligt besvaret - også i denne sag. Sammen med klienten vil vi nu studere Højesterets præmisser nærmere og på den baggrund må selskabets ledelse træffe beslutning om de tiltag, som dommen giver anledning til."

Læs Plesners nærmere beskrivelse af beneficial owner-komplekset

Læs Højesterets dom 

Plesners team i dette sagskompleks består af advokaterne Lasse Esbjerg ChristensenSøren Lehmann NielsenAnders Endicott PedersenHans Severin Hansen og Mathias Kjærsgaard Larsen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter