Landsskatteretten omgør Skattestyrelsens praksis om efterbeskatning af fondes bundne midler ved opløsning

Landsskatteretten har for nylig truffet afgørelse i en sag om den skattemæssige behandling af en fonds bundne midler i forbindelse med opløsning og uddeling af fondens midler. Fonden, der var repræsenteret af Plesner, fik ved Landsskatteretten fuldt medhold i, at uddelingen var skattefri.

Sagen omhandlede en ikke-erhvervsdrivende fond. 

Skattestyrelsen havde i forbindelse med fondens stiftelse bekræftet, at fonden ved stiftelsen ikke var skattepligtig af indskudte bundne midler, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, da de indskudte midler ikke skulle anvendes til uddeling, ligesom midlerne efter fondens vedtægter ikke i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skulle (eller kunne) anvendes til uddeling. 

Flere år senere modtog fonden fondsmyndighedens samtykke til opløsning og uddeling af samtlige fondens midler (herunder de bundne midler). I den forbindelse ønskede fonden Skattestyrelsens bekræftelse af, at den påtænkte uddeling af fondens bundne midler ikke var skattepligtig for fonden. 

Skattestyrelsen afgav et negativt bindende svar, idet det var Skattestyrelsens opfattelse, at den planlagte uddeling af de bundne midler ville være skattepligtig.

Skattestyrelsens afgørelse var truffet med henvisning til styrelsens almindelige praksis, som gengivet i Den Juridiske Vejledning, afsnit C.D.9.5.5.1. Nærmere var det Skattestyrelsens opfattelse, at der var tale om "bristede forudsætninger", når de oprindeligt indskudte midler var tilgået fonden som skattefrie, bundne midler, men nu - med fondsmyndighedernes tilladelse - kunne uddeles i forbindelse med fondens opløsning.

Sagen blev påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten fandt - i overensstemmelse med fondens opfattelse - at der ikke i lovgivningen er hjemmel til at foretage beskatning af den bundne kapital i forbindelse med fondens opløsning. Landsskatteretten gav dermed fonden medhold med den principielle begrundelse, at Skattestyrelsen ikke havde påvist en lovhjemmel til beskatning, og at Skattestyrelsens "forudsætningssynspunkt" ikke i sig selv udgjorde et hjemmelsgrundlag. 

Det kan nu konstateres, at afgørelsen ikke er indbragt for domstolene. Skattestyrelsen har som følge af afgørelsen udsendt et nyt styresignal, hvor Skattestyrelsen anfører, at styrelsen ændrer praksis. Fremover vil uddelinger fra grundkapitalen, der var skattefrie for fonden på erhvervelsestidspunktet, ikke være skattepligtige for fonden. Styresignalet indeholder ligeledes en vejledning om muligheden for genoptagelse. Det forventes, at styresignalet indarbejdes i Den Juridiske Vejledning.

Sagen blev ført af Plesner.

Læs afgørelsen

Læs styresignalet

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter