Ny lov om registrering af fast ejendom

Den offentlige registrering af fast ejendom skal nu effektiviseres. Det er målet med en række netop vedtagne lovændringer, som bl.a. medfører en ny afgift på registrering af ejerlejligheder, og at Geodatastyrelsen fremover skal stå for al grundlæggende registrering af fast ejendom.

Energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, fremsatte den 9. november 2016 lovforslag L 65 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. Lovforslaget, der bl.a. får betydning for fremtidige ejendomsdannelser, er netop blevet vedtaget i Folketinget.

Samlet register hos Geodatastyrelsen

De vedtagne lovændringer har til formål at effektivisere og forenkle den offentlige registrering af landets faste ejendomme og bygninger. Dette sker bl.a. ved, at der oprettes et samlet register hos Geodatastyrelsen, som fremtidig vil forestå al grundlæggende registrering af fast ejendom. Registreringen har hidtil været varetaget af en række forskellige myndigheder.

Med vedtagelsen af lovforslaget vil al registrering ske i matriklen. Det gælder også registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.

Når Geodatastyrelsen registrerer samlet fast ejendom i matriklen efter udstykningslovens regler, sker ejendomsdannelsen. Det samme gælder for ejerlejligheder, der oprettes, når opdelingen i ejerlejligheder registreres i matriklen efter bestemmelserne i ejerlejlighedsloven.

Geodatastyrelsens notering i matriklen af bygninger på fremmed grund og Geodatastyrelsens registrering af bygninger på søterritoriet indebærer derimod ikke nogen ejendomsdannelse, da det fortsat vil være Tinglysningsrettens opgave at vurdere, hvorvidt der er tale om en bygning, der kan tinglyses rettigheder over.

Opdeling i ejerlejligheder pålægges gebyr

En anden markant ændring, der indføres ved det vedtagne lovforslag er, at der fremadrettet vil være hjemmel til opkrævning af gebyr ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.

Matrikulære sager om jordstykker er allerede afgifts- og gebyrpålagt. Indtil nu har registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund været gebyr- og afgiftsfri, idet disse hidtil er blevet registreret i Tingbogen. Men det bliver der altså lavet om op nu.

Gebyret bliver fastsat efter Finansministeriets Budgetvejledning og Vejledning om prisfastsættelse. Det er i lovforslagets samlede vurdering af konsekvenserne af lovforslaget angivet, at omkostningerne for den enkelte registrering normeres til at være mellem DKK 250 - 1.000 pr. ejerlejlighed. 

Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ukendt.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom