Modernisering af regler om fuld skattepligt i Danmark

Regeringen har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvorefter reglerne for indtræden af fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark moderniseres - ligesom forslaget vil skabe større klarhed om, hvornår den fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning. Regeringens forslag indebærer enklere og mere objektive regler for fastlæggelsen af den fulde skattepligt. Det skal modvirke den barriere for tiltrækning af viden og kapital til danske virksomheder, som de gældende regler er blevet kritiseret for at medføre.

De gældende regler og baggrund for ændring

Efter de nuværende regler indtræder fuld skattepligt for personer, som enten har bopæl i Danmark eller opholder sig i Danmark i et tidsrum af 6 måneder. Fuld skattepligt medfører, at en skatteyderen beskattes efter et såkaldt globalindkomstsprincip, der betyder, at man som udgangspunkt er skattepligtig af sin samlede indkomst, uanset hvor i verden den stammer fra.

Efter de hidtidige regler og praksis har vurderingen af, om der var taget ophold i Danmark, givet anledning til usikkerhed. Navnlig har grænsen mellem ferie og arbejde givet anledning til tvivl.

Reglerne er på den baggrund blevet kritiseret for at være uforudsigelige og vilkårlige samt for at indebære, at visse personer, der i en periode bor og arbejder i flere lande, vil undlade at udføre arbejde i Danmark på grund af   risikoen for at blive fuldt skattepligtig i Danmark. Formålet med lovforslaget er derfor at opstille enklere, mere objektive kriterier for indtræden af fuld skattepligt for personer, sådan at bedømmelsen bliver mere forudberegnelig.

Indtræden af fuld skattepligt

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det betyde, at personer - der samtidig er fuldt skattepligtige i et andet land - først bliver fuldt skattepligtige i Danmark, hvis følgende to objektive kriterier er opfyldt:

  1. Personen har rådighed over en bolig i Danmark, der egner sig til helårsbeboelse (eksempelvis et sommerhus eller en helårsbolig)
  2. Personen har opholdt sig i Danmark i mere end 90 dage indenfor 12 måneder.

Efter forslaget skal der ikke skelnes mellem helårshuse og sommerhuse. Enhver form for bolig vil være omfattet, hvis den egner sig til helårsbeboelse/faktisk benyttes som sådan.

De nye regler vil bevirke, at formålet med opholdet her i landet bliver uden betydning for, om der indtræder fuld skattepligt. Det vil således være muligt for en person, der har rådighed over en bolig, at opholde sig i Danmark i op til 90 dage i forbindelse med arbejde, uden at der indtræder fuld skattepligt.

Hvis der ikke er fuld skattepligt i et andet land, indtræder den fulde skattepligt dog allerede fra første dags ophold i Danmark, når der er rådighed over en bolig. 90-dages-reglen gælder i den situation ikke.

Omvendt vil de foreslåede regler betyde, at den fulde skattepligt til Danmark indtræder tidligere for eksempelvis turister og pensionister, som har en bolig til rådighed, men ikke udøver erhvervsmæssig virksomhed her i landet, da den fulde skattepligt efter forslaget vil indtræde efter 90 dage på en løbende 12 måneders periode (uanset om ophold alene på grund af ferie). Lovforslaget indeholder imidlertid overgangsbestemmelser, som vil afhjælpe nogle af de uhensigtsmæssige konsekvenser lovforslaget kan få for pensionister bosiddende i Frankrig og Spanien, samt for personer der ikke er fuldt skattepligtig i et andet land og som den 1. juli 2018 har rådighed over et dansk sommerhus, der er egnet til helårsbeboelse.

Ophør af fuld skattepligt

Det er efter udkastet til lovforslag fortsat en betingelse for ophør af fuld skattepligt i Danmark, at en fraflyttet person opgiver rådigheden over sin bolig her i landet. 
Da der efter forslaget ikke skelnes mellem helårsboliger og sommerhuse, er det som udgangspunkt en forudsætning for ophør af den fulde skattepligt i Danmark, at der ikke er rådighed over en bolig.

Det foreslås dog at indføre en regel, hvorefter skattepligten vil ophøre, uanset om personen har rådighed over visse sommerhuse, når (i) personen ikke har opholdt sig her i landet i en eller flere perioder som samlet overstiger 90 dage inden for en periode på 12 måneder, og (ii) sommerhuset ikke i løbet af den pågældende 12 måneders periode har været benyttet som helårsbolig for den pågældende selv eller dennes ægtefælle/samlever.

Efter en række kritiske høringssvar til udkastet til lovforslag har Skatteministeren offentligt udtalt, at lovforslaget vil blive revideret i lyset af de indkomne svar og derfor først fremsat i næste folketingssamling, forventeligt til efteråret. Plesner følger fortsat den kommende lovgivningsproces. Kontakt os for yderligere oplysninger om regeringens kommende lovforslag og om vores mulighed for at bistå med rådgivning herom.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter