Indberetning til SKATs underskudsregister - deadline den 1. september 2015

Selskaber og visse fonde skal inden den 1. september 2015 indberette oplysninger om deres resterende fremførselsberettigede underskud for indkomstårene 2002-2013 til SKAT via det nye digitale Tastselv Selskabsskat (DIAS). For sen indberetning medfører et skattetillæg på 5.000 kr.        

Selskaber og fonde, der er skattepligtige i Danmark efter hhv. selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, skal inden den 1. september 2015 indberette deres resterende fremførselsberettigede underskud for indkomstårene 2002 - 2013 til SKAT. Indberetningen skal alene foretages denne ene gang, hvorefter systemet automatisk opdateres i forbindelse med selvangivelsen.

Regelændringen har til formål dels at lette administrationen for de omhandlede selskaber og fonde på sigt ved at fremførselsberettigede underskud fremadrettet beregnes automatisk og dels at sikre en mere effektiv kontrol med brugen af underskud. 

Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal indberette de fremførselsberettigede underskud fra 2002-2013 for hvert indkomstår og for hvert selskab i sambeskatningen. Indberetningen skal foretages af sambeskatningens administrationsselskab for alle selskaber, der var omfattet af sambeskatningen pr. 1. oktober 2014.

Selskaber, der ikke indgår i en sambeskatning, og fonde skal ikke periodisere det fremførselsberettigede underskud for hvert indkomstår, men skal derimod opgøre et samlet fremførselsberettiget underskud for indkomstårene 2002-2013.

Selskaber skal endvidere indberette oplysninger om tidligere skattefri omstruktureringer, der er vedtaget fra og med 2002, og som har haft betydning for anvendelsen af de indberettede underskud.

Ud over at indberette om tidligere skattefri omstruktureringer, som har haft betydning for anvendelsen af fremførselsberettigede underskud, skal selskaber endvidere indberette oplysninger om skattefri omstruktureringer, der vedtages fremadrettet. Indberetningen skal foretages senest 1 måned efter datoen for vedtagelsen af omstruktureringen og har siden 1. oktober 2014 skulle indberettes via TastSelv Selskabsskat.

Hvis der ikke indberettes rettidigt, vil underskuds-registreringen kun kunne foretages af SKAT efter anmodning fra selskabet, og der vil skulle betales et skattetillæg på 5.000 kr.

Indsamling af de detaljerede oplysninger, som skal indberettes til SKATs underskudsregister, kan være et tidskrævende og vanskeligt arbejde at gennemføre, herunder navnlig som følge af, at oplysningerne skal indhentes for op til 12 indkomstår tilbage i tid. Forberedelsen af indberetningen bør derfor igangsættes i god tid inden den 1. september.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter