Brexit: Told- og momsmæssige konsekvenser

Told- og momsreglerne er harmoniseret i EU og udmønter dermed direkte det grundlæggende princip om varernes og ydelsernes fri bevægelighed. Med Storbritanniens beslutning om at forlade EU, vil der muligvis blive opstillet en grænsebom i told- og momsmæssig henseende. Dette kan få betydning for danske virksomheder, som handler med britiske virksomheder, og for danske virksomheder, som er koncernforbundet med britiske selskaber.

I denne artikel vil vi kort omtale de forventede konsekvenser i relation til told- og momsreglerne ved Storbritanniens afsked med EU.

Told

Toldlovgivningen er fælles for alle medlemslande i EU, og det er derfor forordninger og direktiver og ikke national lovgivning, som bestemmer reglerne vedrørende indfortoldning og ikke mindst toldsatserne på de varer og produkter, som bliver importeret til EU.

Storbritanniens afsked med EU bliver derfor også en afsked med Storbritanniens direkte tilknytning til EU´s fælles toldregler, og Storbritannien står således overfor at skulle fastsætte egne toldregler. Hvordan disse kommer til at se ud, og hvordan Storbritanniens tilknytning til EU bliver toldmæssigt, er det stadig for tidligt at sige noget om.

Danske virksomheder kan dog godt allerede nu forberede sig på, at varer, som importeres fra Storbritannien, i et eller andet omfang kan blive pålagt told. Tilsvarende er det en mulighed, at de varer, som danske virksomheder eksporterer til Storbritannien, kan blive pålagt told i Storbritannien. Det kan ikke alene gøre varerne dyrere, men det kan også gøre handel med Storbritannien langt mere besværlig på grund af den toldmæssige grænsebom, der muligvis bliver sat op.

Virksomhederne skal i den forbindelse aftale, hvem der skal forestå importen af varerne, ligesom de skal aftale, om det er køber eller sælger, som skal afholde eventuelle omkostninger til told.

Moms

Momslovgivningen er harmoniseret i EU, og det er et helt grundlæggende princip for lovgivningen, at når der handles med varer og ydelser over landegrænserne, skal der kun betales moms i ét land. Reglerne er således indrettet på den måde, at når de danske momsregler bestemmer, at en vare eller ydelse, som sælges til et andet EU-land, skal sælges uden moms, da bestemmer køberlandets regler, at varen eller ydelsen skal tillægges moms i købers land, og at det er køber, som skal afregne momsen.

Det gør det enkelt og smidigt at handle over landegrænserne, da virksomhederne undgår at blive belastet med udenlandsk moms, ligesom de undgår at skulle lade sig momsregistrere i andre EU-lande.

Storbritanniens afsked med EU indebærer en afsked med de harmoniserede momsregler. I vidt omfang må det forventes, at danske virksomheder kan blive ved med at sælge deres varer uden dansk moms til britiske virksomheder, da der vil være tale om eksportsalg, som også efter de gældende regler er momsfrit.

Køb fra Storbritannien vil blive tillagt importmoms, men det er ikke meget forskelligt fra den EU-moms, som virksomhederne betaler i dag, når de køber varer fra Storbritannien.

På ydelsessiden derimod må man imødese øgede momsforpligtelser. Eksempelvis gælder det i dag, at når et dansk reklamebureau sælger en ydelse til en britisk virksomhed, da skal ydelsen faktureres uden dansk moms, og den britiske køber er forpligtet til at afregne moms af ydelsen i Storbritannien. Det gælder uanset, om ydelsen er udnyttet i Storbritannien eller i Danmark.

Når Storbritannien ikke længere er medlem af EU, får det betydning for den momsmæssige behandling, om ydelsen anvendes i Storbritannien eller i Danmark. Anvendes ydelsen i Danmark, skal ydelsen tillægges dansk moms. Det samme gælder advokatydelser, betaling for varemærker og patenter, databehandlingsydelser, teleydelser m.fl. Denne øgede momsbelastning kan gøre det mindre attraktivt for britiske virksomheder at handle med danske leverandører.

Ingen forhastede konklusioner

Det er som nævnt uvist, hvordan Storbritannien vil blive tilknyttet EU. Derfor er det bedste råd lige nu, at danske virksomheder følger udviklingen og ikke drager forhastede konklusioner. Det kan dog være relevant allerede nu at tage højde for en evt. toldforpligtelse i forbindelse med indgåelse af langvarige kontrakter, således at køber og sælger får skabt klarhed over, hvem af dem der skal afholde den ekstra udgift til told.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter