Nye regler for kreditvurdering

Forbrugerombudsmanden har sammen med en række brancheorganisationer netop revideret retningslinjerne for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler. Særligt afsnittet om kreditvurdering er blevet væsentligt uddybet. De nye krav til kreditvurderingen vil få betydning for alle erhvervsdrivende, der udbyder kredit til forbrugere. De nye retningslinjer træder i kraft den 1. maj 2017.

Forbrugerombudsmanden er blevet opmærksom på, at flere udbydere af kortfristede lån udelukkende baserer deres kreditvurdering på statistiske oplysninger. Derfor har Forbrugerombudsmanden valgt at revidere retningslinjerne for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.

Retningslinjerne træder i kraft allerede den 1. maj 2017.

I de reviderede retningslinjer er det blevet præciseret, at kreditudbydere skal foretage en individuel kreditvurdering af den enkelte forbruger, inden der indgås en kreditaftale. Det er således ikke tilstrækkeligt alene at foretage en kreditvurdering på baggrund af statistiske oplysninger om forbrugeren, såsom alder, bopæl, mv.
Kreditudbyderne skal derfor sørge for at indhente tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger om forbrugerens økonomiske situation. Samtidig skal kreditvurderingen være en vurdering af, om forbrugeren må antages at kunne opfylde låneaftalen, og ikke en vurdering af kreditudbyderens tabsrisiko.

Kravet om tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger vil være opfyldt, hvis kreditudbyderen er i besiddelse af følgende:

  • Forbrugerens seneste lønseddel/meddelelse om offentlig udbetaling
  • Tilstrækkelig dokumentation for forbrugerens faste løbende udgifter
  • Forbrugerens seneste årsopgørelse
  • Kreditinformation fra relevante debitorregistre
Kravet til kreditvurderingen vil dog variere afhængig af kredittens størrelse og løbetid samt ydelsernes størrelse og omkostningerne ved kreditten. Kreditudbyderen har derfor et skøn med hensyn til, hvad der vil udgøre fyldestgørende oplysninger til brug for kreditvurderingen.

Hvis de indhentede oplysninger viser, at forbrugeren ikke vil være i stand til at tilbagebetale kreditten, vil det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være i strid med god markedsføringsskik at yde kreditten til forbrugeren. Kreditudbyderen skal efterfølgende kunne dokumentere, at kreditten er ydet på et forsvarligt og informeret grundlag.

Udover de nye regler om kreditvurdering, er det blevet præciseret i de reviderede retningslinjer, at en forlængelse af en låneaftale indebærer, at kravene i kreditaftaleloven skal iagttages på ny, medmindre der er tale om henstand uden omkostninger. Dette gælder både i forhold til kreditvurderingen og oplysningsforpligtelsen. Det er også blevet præciseret i retningslinjerne, at fortrydelsesfristen på låneaftalen først begynder at løbe, når forbrugeren har fået alle de lovpligtige oplysninger i kreditaftalelovens § 8.

Selvom retningslinjerne alene gælder for udbydere af kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, er afsnittet om kreditvurdering udtryk for Forbrugerombudsmandens generelle holdning til kravet om kreditvurdering i kreditaftalelovens § 7c. De nye retningslinjer vil derfor få betydning for alle, der udbyder forbrugerkredit omfattet af kreditaftaleloven.

Manglende overholdelse af retningslinjerne er ikke strafsanktioneret, men Forbrugerombudsmanden kan udstede et påbud om overholdelse. Hvis et påbud ikke overholdes, kan det straffes med bøde. Det er endnu uafklaret om manglende iagttagelse af pligten til at foretage kreditvurdering også kan have civilretlige konsekvenser for kreditaftalen med forbrugeren.

Seminar om den nye markedsføringslov

Hvis du vil vide mere, er der stadig ledige pladser på vores seminar om den nye markedsføringslov fredag den 16. juni 2017, klokken 08.30 - 12.00. På seminaret vil bl.a. være oplæg om de nye regler for kreditvurdering samt markedsføring af forbrugslån.

Læs mere og tilmeld dig her

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret