Nye regler om gruppesøgsmål på forbrugerbeskyttelsesområdet

Før sommerferien trådte de nye regler om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål i kraft. Formålet med de nye regler er at styrke mulighederne for anlæggelse af gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende i tilfælde af overtrædelse af en lang række forbrugerbeskyttelsesregler.

Forbrugere havde allerede efter de gældende regler flere muligheder for at forfølge et krav mod en erhvervsdrivende, herunder ved at gå sammen om at anlægge et gruppesøgsmål i medfør af de eksisterende regler om gruppesøgsmål i retsplejeloven. 

Loven, som implementerer et EU-direktiv, styrker forbrugerbeskyttelsen ved at indføre mulighed for, at flere godkendte myndigheder og organisationer, der repræsenterer forbrugernes interesser, kan godkendes med henblik på at kunne føre nye typer af gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende om henholdsvis påbud eller forbud samt om genopretning, dvs. f.eks. erstatning, forholdsmæssigt afslag eller tilbagebetaling.

Reglerne gælder for sagsanlæg om erhvervsdrivendes overtrædelser af et bredt udvalg af en række EU-retlige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Dette omfatter blandt andet områder som databeskyttelse (GDPR), produktansvar, finansielle ydelser, vildledende markedsføring, urimelige aftalevilkår samt passagerrettigheder.

Repræsentative søgsmål om forbrugerbeskyttelse kan fremover anlægges med påstand om både påbud og genopretning, hvilket udvider den tidligere adgang, hvor disse søgsmål kun kunne anlægges med påstand om forbud.

Dertil kommer, at godkendte myndigheder og organisationer nu kan anlægge såkaldte opt-out-søgsmål om forbud og påbud, uden at de berørte forbrugere har tilmeldt sig søgsmålet. 

Repræsentative søgsmål om genopretning (erstatning, forholdsmæssigt afslag eller tilbagebetaling) følger derimod opt-in-modellen, hvor der kræves en aktiv tilmelding fra forbrugerne, hvilket også er udgangspunktet for øvrige typer af gruppesøgsmål i dansk ret. Det nye regelsæt ændrer ikke på Forbrugerombudsmandens nuværende adgang til at føre opt-out søgsmål efter retsplejelovens regler i visse sager, der dog endnu ikke har været anvendt.

Fremover kan godkendte organisationers søgsmål om genopretning tillige finansieres af en tredjepart, hvilket åbner muligheden for "litigation funding".

Med udvidelsen af grundlaget for repræsentative søgsmål om især genopretning samt muligheden for "litigation funding" må der forventes en stigning i antallet gruppesøgsmål og størrelsen heraf ikke bare i Danmark, men inden for hele EU.

Særligt indenfor området for databeskyttelse forventes de nye regler at medføre flere søgsmål med krav om godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Læs det vedtagne lovforslag 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Plesners teams for henholdsvis Dispute Resolution, Markedsførings- og forbrugerret samt Persondata.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret