Ny afgørelse om forretningshemmeligheder og medopfinderskab

Sø- og Handelsretten har i en ny afgørelse nedlagt midlertidigt forbud mod produktion og salg mv. af et produkt, fordi produktet i et vist omfang var baseret på fortrolige oplysninger fra en tidligere samarbejdspartner.

Sagens parter havde i forbindelse med et samarbejde indgået en fortrolighedsaftale, der forbød anvendelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger modtaget fra den anden part i to år fra aftalens indgåelse.

Retten fandt, at det produkt, som sagsøgte havde udviklet efter samarbejdets ophør, i hvert fald i et vist omfang måtte anses for at være resultatet af bl.a. de fortrolige oplysninger, som sagsøgte havde modtaget fra sagsøgeren under parternes samarbejde.

På den baggrund fandt retten, at sagsøgte ikke kunne udnytte produktet kommercielt uden at overtræde fortrolighedsaftalen. Retten nedlagde derfor midlertidigt forbud mod sagsøgtes produktion og salg mv. af produktet, dog kun indtil fortrolighedsaftalens udløb.

Retten fandt endvidere, at produktet ikke kunne anses for at være ejet i lige sameje mellem parterne, blot fordi idéen til udvikling af det produkt, der endte med at blive til sagsøgtes produkt, kom fra sagsøgeren, eller fordi sagsøgeren i forbindelse med parternes tidligere samarbejde om udvikling af det pågældende produkt bidrog med viden undervejs.

Sagsøgeren kunne derfor ikke under henvisning til medopfinderskab få nedlagt et midlertidigt forbud, der rakte udover fortrolighedsaftalens udløb.

Sagen demonstrerer vigtigheden af forud for indgåelsen af et samarbejde at få indgået fortrolighedsaftaler, og at der kan nedlægges forbud mod produktion og salg mv. et produkt, selv hvis produktet blot i et vist omfang er baseret på de fortrolige oplysninger.

Sagen viser også, at man forud for etableringen af et samarbejde om udvikling af nye produkter altid bør aftale, hvem der skal have rettighederne til det pågældende produkt.

Læs hele afgørelsen fra Sø- og Handelsretten

Seneste nyt om Forretningshemmeligheder

Forretningshemmeligheder