Teknologineutrale udbud om produktion af vedvarende energi

Energistyrelsen afholder i 2018 og 2019 to teknologineutrale udbud for vind- og solenergi. Det forventes, at det første udbud indkaldes i september 2018 med deadline for afgivelse af tilbud i november 2018. Udbudsbudgettet forventes at blive på 254 mio. kr. i 2018 og på 579 mio. kr. i 2019.

Energistyrelsen giver i to energineutrale udbud virksomheder mulighed for at byde ind med projekter angående produktion af elektricitet på anlæg af landvindmøller, åben-dør havvindmøller og solcelleanlæg. Der kan kun bydes ind med fabriksnye anlæg.

Baggrunden for udbuddene er stemmeaftalen af 26. september 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en ny støttemodel for vedvarende energi i 2018-2019, hvor der skulle afsættes sammenlagt 1.165 mio. kr. til ny støtte til vedvarende energi i 2018 og i 2019.

Siden er støttebeløbet dog blevet nedsat til i alt 829 mio. kr. til det årlige teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 og i 2019. Det finansielle budget fordeles over hele støtteperioden for begge udbud, således at det forventes, at udbudsbudgettet bliver på 254 mio. kr. i 2018 og 579 mio kr.  2019.

Deltagelse i udbudene

Ønsker man at deltage i 2018-udbuddet, skal der bydes ind med et pristillæg pr. kWh, som produceres af det omhandlede anlæg, man byder ind med og med projektets kapacitet (MW). For solcelleanlæg angives projektets kapacitet i MWp, som er DC-effekten af de anvendte solcellepaneler. Støtten tildeles til de laveste tilbud indtil det samlede budget på 254 mio. kr. (for 2018-udbuddet) er opbrugt.

Størrelsen af det tilbudte pristillæg opgøres i øre per kWh for elproduktion i 20 år regnet fra nettilslutning af anlægget.

Der vil ikke blive accepteret tilbud på over 13,00 øre per kWh.

En tilbudsgiver skal - forud for afgivelse af tilbud - selv finde en egnet geografisk placering til de af tilbuddet omfattede anlæg. Tilbudsgiver er ansvarlig for at opnå det nødvendige plangrundlag i medfør af planloven og/eller anden relevant lovgivning, herunder alle relevante vedtagelser, tilladelser, godkendelser, eventuelle dispensationer og lignende til etablering af anlæg omfattet af tilbuddet.

En vindende tilbudsgiver skal inden 2 år fra datoen for underskrivelse af kontrakt om pristillæg have nettilsluttet landvindmøller og solcelleanlæg. Fristen er 4 år, hvis der bydes ind med et projekt med åben dør-havvindmøller. Forpligtelsen anses for opfyldt, når 85% af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillæg er nettilsluttet.

Energistyrelsen har den 23. juli 2018 udgivet seneste udkast til udbudsbetingelser og udkast til kontrakt om pristillæg. Styrelsen forventer, at de endelige udbudsbetingelser kan offentliggøres i september 2018.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside 

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur