To nye afgørelser om moms og fast ejendom

Skatterådet og Østre Landsret har hen over sommeren truffet to vigtige afgørelser om moms og fast ejendom. Den ene afgørelse fastslår, at en momsfri udlejningsejendom kunne sælges momsfrit som en virksomhedsoverdragelse, mens den anden klarlægger betingelserne for momsfri udlejning af parkeringspladser tilknyttet fast ejendom.

Salg af udlejningsejendom som en momsfri virksomhedsoverdragelse
I den ene sag afgjorde Skatterådet i et bindende svar, at en nyere udlejningsejendom, som blev udlejet uden moms til boligformål, kunne sælges momsfrit som en virksomhedsoverdragelse.

Afgørende for, at en transaktion kan behandles som en momsfri virksomhedsoverdragelse, er efter retspraksis, at der sker en samlet overdragelse af materielle og evt. immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan fortsætte med at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Efter den danske momslov er det tillige en betingelse, at køberen er eller bliver momsregistreret.

Skatterådet var enig med sælgeren af en boligudlejningsejendom i, at ejendommen kunne sælges momsfrit som en virksomhedsoverdragelse, når køberen skulle indtræde i samtlige lejekontrakter og dermed overtage alle rettigheder og forpligtelser forbundet med lejemålene, mens sælgeren skulle afstå alle rettigheder og fritages for alle forpligtelser forbundet med lejemålene. Dette gjaldt, selvom køberen ikke nødvendigvis ville komme til at drive momspligtig virksomhed med ejendommen og derved ikke nødvendigvis ville kunne opfylde momslovens betingelse om, at køberen skal være eller blive momsregistreret. Om sidstnævnte betingelse henviste Skatterådet til et bindende svar fra 2017, hvor Skatterådet udtalte, at momsloven skal fortolkes i overensstemmelse med de bagvedliggende momsdirektiver, og at det ved overdragelsen af en delvis momsfritaget virksomheds aktiver, hvortil virksomheden hverken har haft fuldt eller delvist momsfradrag, ikke er en betingelse, at køberen er eller bliver momsregistreret. Det er alene en betingelse, at den overdragne virksomhed videreføres af køberen.

Det står dermed helt klart, at der også kan være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når en boligudlejningsejendom, der udlejes momsfrit, sælges.

Plesner repræsenterede sælgeren i sagen fra 2018, og Plesner har tillige tidligere repræsenteret en række andre virksomheder i tilsvarende spørgsmål.

Læs afgørelsen fra Skatterådet

Udlejning af parkeringspladser i tilknytning til udlejning af fast ejendom
I en anden sag tog Østre Landsret stilling til den momsmæssige behandling af udlejning af parkeringspladser. Udlejning af parkeringspladser er som udgangspunkt momspligtig. Hvis udlejningen sker i tilknytning til momsfri udlejning af fast ejendom, er udlejningen af parkeringspladser dog også momsfri. Landsretten understregede imidlertid i sin dom, at dette er betinget af, at udlejningen af parkeringsplads og fast ejendom skal udgøre én økonomisk transaktion, hvorved tre betingelser skal være opfyldt. For det første skal parkeringsplads og udlejningsejendom tilhøre samme bebyggelse; for det andet skal begge udlejes til den samme lejer; og for det tredje skal begge udlejes af en og samme ejer. Er disse sammenfald ikke til stede, er betingelserne for at udleje parkeringspladserne momsfrit ikke opfyldt; heller ikke selvom lejeforholdene i øvrigt måtte udspringe af samme retsforhold.

Konsekvensen af en momsfritagelse er som bekendt, at der ikke er momsfradrag for udgifter til opførelse og drift af hverken parkeringsplads eller ejendom. Er man i en situation, hvor et momsfradrag for opførelse og drift af parkeringspladsen er ønskeligt, vil det være nødvendigt udskille parkeringspladsen, således at en anden ejer parkeringspladsen og udlejer denne til ejendommens beboere.

Læs afgørelsen fra Østre Landsret

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom