Bedre skattevilkår for tildeling af aktieløn i "start ups"

Folketinget har netop vedtaget en ændring af reglerne om beskatning af aktieløn (aktier samt købe- og tegningsretter til aktier) i nye, mindre virksomheder. Formålet er at gøre det nemmere for mindre virksomheder at rekruttere og fastholde medarbejdere.

De nye regler er en følge af regeringens, Dansk Folkepartis og Radikale Venstres aftale fra 2017 om at styrke erhvervs- og iværksætterområdet i Danmark.

Reglerne om aktieløn i ligningslovens § 7 P blev lempet senest i maj 2018, således at en medarbejder i dag kan modtage op til 20 % af sit vederlag i form af aktieløn (mod generelt 10 %) på betingelse af, at adgangen til at erhverve aktierne m.v. er åben på lige vilkår for mindst 80 % af virksomhedens ansatte. Aktielønnen medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men bliver i stedet udskudt til beskatning som aktieindkomst ved afståelsen med 27 % eller 42 % (afhængigt af aktieindkomstens størrelse) mod en beskatning for almindelig lønindkomst på op til ca. 55 %.

Da det kan være vanskeligt for nye, mindre virksomheder - såkaldte "start ups" - at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere i konkurrence med mere veletablerede virksomheder, som kan tilbyde bedre ansættelsesvilkår mv., har de nye regler til formål at motivere medarbejderne gennem bedre muligheder for delt ejerskab. Reglerne skal samtidig give virksomhederne mulighed for at forbedre sin likviditet, hvilket sædvanligvis er en udfordring i en virksomheds opstartsfase.

Ændringen af reglerne indebærer, at grænsen for hvor stor en andel af årslønnen, der kan modtages i form af vederlag i aktier mv. på favorable vilkår, forhøjes til 50 % af den ansattes årsløn på tidspunktet for aftalens indgåelse. Den ansatte vil således kunne modtage op til 50 % af sit vederlag som aktieløn og blive beskattet heraf som aktieindkomst på tidspunktet for afståelsen.

Anvendelse af ordningen kræver, foruden opfyldelse af de generelle betingelser efter ligningslovens § 7 P, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Selskabet må på aftaletidspunktet ikke have haft mere end 50 ansatte i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber.
  • Selskabet må på aftaletidspunktet ikke i mindst et af de to seneste opgjorte årsregnskaber have haft en nettoomsætning på over 15 mio. kr. eller en balancesum på over 15 mio. kr.
  • Selskabet må maksimalt have været aktivt på et marked i 5 år før det kalenderår, hvor aftalen indgås.
  • Selskabet skal drive en reel erhvervsmæssig virksomhed (dvs. selskabets aktiviteter må ikke i overvejende grad bestå af passiv kapitalanbringelse).
  • Selskabet må på aftaletidspunktet ikke være "kriseramt" som defineret i EU-Kommissionens meddelelse 2014/C 249/01 (økonomisk nødlidende).

Da loven vurderes omfattet af statsstøttereglerne, er det endelige ikrafttrædelsestidspunkt endnu ukendt, men vil blive fastsat af Skatteministeren, når ordningen er blevet notificeret og godkendt af EU-Kommissionen.  

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter