Dansk Voldgiftsinstitut får nye regler den 1. april 2021

Digitalisering, mere processtyring fra Instituttet og voldgiftsretterne, og oplysningspligt for sagens parter. 2021-reglerne indeholder en række tiltag, der afspejler de seneste trends i international voldgift og nye behov opstået i kølvandet på bl.a. Corona-pandemien. Vi har opsummeret de vigtigste ændringer, som de virksomheder, der benytter sig af tvisteløsning i regi af Instituttet, bør kende til.

Umiddelbar anvendelse på alle nye tvister

Medmindre andet er bestemt i parternes voldgiftsaftale, finder de nye regler anvendelse på alle sager under Instituttets regler indledt efter deres ikrafttræden den 1. april 2021. Derfor bør virksomheder, som har henvist til Instituttets regler i én eller flere af deres kontrakter uden at præcisere, hvilken udgave af reglerne, der skal gælde i tilfælde af tvist, orientere sig i de nye regler.  

Smitteforebyggelse og grøn omstilling

2021-reglerne afspejler en klar tendens i retning af en mere digitaliseret proces, således at udgangspunktet nu er, at kommunikation og skriftveksling mellem parterne, voldgiftsretterne og Instituttet bør foregå elektronisk. The International Chamber of Commerce (ICC), som er en af verdens største institutioner inden for international voldgift, har indført tilsvarende bestemmelser i sit nye regelsæt, der trådte i kraft den 1. januar 2021. Både Instituttets og ICCs nye regler indeholder desuden hjemmel til, at voldgiftsretten i visse tilfælde kan bestemme, at hovedforhandlingen skal afholdes virtuelt, hvis omstændighederne begrunder dette.

Der er således tale om en international tendens, der nu også er introduceret i dansk sammenhæng, og som forventelig vil få betydning også for gennemførelsen af rent danske sager (dvs. sager med kun danske parter og voldgiftsdommere).

Formålet med disse ændringer er antagelig både at have værktøjerne til at mindske smittespredning i forbindelse med den nuværende og fremtidige epidemier, samt begrænse forbruget af papir og transport, og generelt sikre at sagerne afvikles indenfor rimelig tid (se nedenfor).

Fokus på effektivitet og gennemsigtighed

En øget bevidsthed om omkostninger, tidsforbrug og behovet for gennemsigtighed i voldgiftsprocessen har igennem en årerække præget international voldgiftspraksis.

I Instituttets nye regler kommer dette bl.a. til udtryk ved indførelsen af hjemmel for Instituttet til - på egen foranledning - at ændre (forkorte) tidsfrister, hvor dette er nødvendigt for at sikre en effektiv sagsbehandling. Hvad angår efterspørgslen på mere gennemsigtighed er der, udover voldgiftsdommernes pligt til at oplyse om omstændigheder, der kan så tvivl om deres upartiskhed og uafhængighed, nu også indført en forpligtelse for parterne til at oplyse, hvis en tredjemand har påtaget sig at finansiere en parts omkostninger, og dermed har interesse i sagens udfald.

En tilsvarende bestemmelse er at finde i ICCs 2021-regler, og den afspejler utvivlsomt den stigende brug af specialiserede litigation funders i større sagskomplekser. Parterne skal endvidere, ligesom efter ICCs nye regler, oplyse om ændringer i deres repræsentation, og der er mulighed for at nægte en ny partrepræsentant at indtræde i sagen, hvis dette kan give anledning til en interessekonflikt for en af voldgiftsrettens medlemmer.

Præciseringer om adgangen til edition, klageskriftets sprog og nye takster

2021- reglerne præciserer en række spørgsmål, der tidligere har givet parterne og voldgiftsretterne anledning til tvivl. Man har bl.a. indført en udtrykkelig hjemmel til at parterne kan begære edition, således at det kan pålægges en part at fremlægge bestemte dokumenter og andet bevismateriale, ligesom det er præciseret, hvilket sprog klageskriftet skal udarbejdes på, hvis voldgiftsproget ikke er angivet i voldgiftsaftalen (voldgiftsaftalens sprog vil fremadrettet være afgørende i denne sammenhæng). Instituttet har desuden forhøjet de gældende takster for voldgiftsretternes salær og Instituttets gebyrer, der fremover vil være at finde på et separat taksblad og ikke i reglerne selv. 

Der er tilføjet flere andre ændringer i reglerne, som nu indeholder 52 bestemmelser (imod kun 36 i den tidligere version), og sammenfattende er der tale om en ret gennemgribende revision, der kan få stor betydning for forløbet af fremtidige voldgiftsprocedurer under Instituttets regler og dansk voldgiftspraksis generelt.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution