Fængselsstraf for overtrædelse af markedsføringsloven

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som indebærer, at der kan idømmes fængselsstraf for overtrædelse af markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring og aggressiv handelspraksis. Det sker i forlængelse af vedtagelsen af den nye bødemodel, som trådte i kraft 1. januar 2022, der også vil medføre betydeligt højere bøder for overtrædelse af markedsføringsloven.

De nugældende regler

Efter den nugældende markedsføringslov kan overtrædelse af forbuddet mod vildledende markedsføring og aggressiv handelspraksis alene straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 279 om bedrageri eller anden lovgivning. 

De nye regler om fængselsstraf

Med de nye regler indføres muligheden for at sanktionere særligt grove, gentagne eller systematiske overtrædelser af markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring og aggressiv handelspraksis, med fængselsstraf i op til fire måneder. Bestemmelsen indsættes i markedsføringsloven som § 37, stk. 4.

Muligheden for fængselsstraf gælder overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsbestemmelser i §§ 5 og 6, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, samt overtrædelser af forbuddet mod aggressiv handelspraksis i § 7 og lovens bilag 1, nr. 24-31, jf. § 9. Ved overtrædelser af forbuddet mod aggressiv handelspraksis er det således ikke en forudsætning, at der foreligger skærpende omstændigheder. Fængselsstraf vil i alle tilfælde forudsætte, at overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed. 

Ifølge bestemmelsens ordlyd anses det som skærpende omstændigheder, når overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje. En overtrædelse kan f.eks. være systematisk, hvis der er tale om et stort antal overtrædelser, eller hvis det kan påvises, at meget grove overtrædelser er gennemtænkte, eller følger et på forhånd fastlagt system eller princip.

Det fremgår ikke af bemærkningerne til loven, hvilke fysiske personer hos en virksomhed, der kan konkret kan idømmes fængselsstraf, men blot at fængselsstraf forudsætter, at overtrædelsen eller undladelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at der vil være tale om 0-3 sager om året, hvor fængselsstraf vil kunne komme på tale. 

Loven træder i kraft 1. juli 2023.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret