Forbrugerombudsmanden nedlægger foreløbigt forbud

Forbrugerombudsmanden har den 23. maj 2018 nedlagt et foreløbigt forbud over for en virksomheds salg af opgavebesvarelser, da det stred imod almene samfundshensyn og dermed var i strid med god markedsføringsskik. Afgørelsen illustrerer det meget brede anvendelsesområde for markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og udgør en påmindelse om Forbrugerombudsmandens vidtgående beføjelser.

Den 23. maj 2018 nedlagde Forbrugerombudsmandens et foreløbigt forbud mod en virksomhed, der sælger opgavebesvarelser. Med forbuddet blev virksomheden pålagt omgående at ophøre med at sælge opgave- og eksamensbesvarelser til elever, da det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var i strid med god markedsføringsskik, fordi det krænkede almene samfundshensyn.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at salg af opgavebesvarelser til elever modarbejder formålet med offentligt finansierede uddannelser, der skal gøre eleverne dygtigere samt med formålet med eksamener, der skal dokumentere, om eleverne lever op til de faglige krav på uddannelserne. Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på, at virksomheden tjener penge på at sælge opgavebesvarelser, der er forbudt for eleverne at aflevere, og som kan få eleverne bortvist.

Afgørelsen illustrerer det meget brede anvendelsesområde for markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, der således kan blive bragt i anvendelse i sager af meget forskelligartet karakter. En virksomheds overtrædelse af god markedsføringsskik er ikke strafbelagt, men et foreløbigt forbud, der har virkning med det samme, vil som oftest have langt større betydning for en virksomhed end en eventuel straf.

Forbrugerombudsmanden kan nedlægge et foreløbigt forbud, når der er øjensynlig fare for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis sagen afventer rettens afgørelse. Forbrugerombudsmanden skal senest første hverdag efter nedlæggelsen af forbuddet indbringe afgørelsen for Sø- og Handelsretten.

Det er første gang i adskillige år, at Forbrugerombudsmanden har nedlagt et foreløbigt forbud. Afgørelsen udgør derfor også en påmindelse om Forbrugerombudsmandens vidtgående beføjelser og tiltagende villighed til at gøre brug af disse beføjelser.

Læs mere om afgørelsen på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret