Nye regler om skatteundgåelse sendt i høring

Et udkast til lovforslag om den danske implementering af EU's skatteundgåelsesdirektiv er sendt i høring. De nye regler skal medvirke til at bekæmpe skatteundgåelse og gøre selskabsbeskatningen mere retfærdig og effektiv.

I 2016 vedtog Rådet for Den Europæiske Union et såkaldt skatteundgåelsesdirektiv, som skal sikre EU-medlemslandenes modstandsevne over for grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse på selskabsskatteområdet. Fristen for implementeringen af hovedparten af direktivet i dansk ret er den 31. december 2018, og reglerne skal have virkning fra og med den 1. januar 2019. Skatteministeriet har den 31. maj 2018 sendt et lovforslag i høring, der skal sikre gennemførslen af direktivet.

EU's skatteundgåelsesdirektiv indeholder en række minimumsforanstaltninger på fem konkrete områder, som medlemsstaterne har pligt til at implementere i national ret. Direktivet er dog ikke til hinder for medlemslandenes anvendelse af regler, der sikrer et højere beskyttelsesniveau for det nationale selskabsskattegrundlag, end hvad der følger af direktivet.

Direktivets og lovforslagets indhold

Med direktivet følger en pligt for medlemsstaterne til at indføre værnsregler på fem specifikke områder:

 1. Regel om begrænsning af fradrag for rentebetalinger
  Rentefradragsbegrænsningsregler medfører, at selskabers fradrag for låneomkostninger, dvs. renteudgifter og lignende udgifter, begrænses, hvis de overstiger en andel af driftsindkomsten med henblik på særligt at undgå, at multinationale koncerner nedbringer deres skat ved at gældsætte selskaber hjemmehørende i højskattelande og betale høje koncerninterne rentebetalinger til selskaber i lavskattelande.

 2. Exitbeskatning
  Regler om exitbeskatning indebærer, at EU-medlemslandene skal have exitbeskatning (fraflytterbeskatning) ved selskabsinterne aktivoverførsler, når aktiver flyttes ud af det pågældende land, selvom gevinsten først realiseres på et senere tidspunkt. Dette vil eksempelvis være tilfældet, når et dansk selskab overfører aktiver til et udenlandsk fast driftssted. Formålet med exitbeskatning er at sikre den rette fordeling af beskatningsretten, så der sker beskatning i det land, hvor den økonomiske værditilvækst skabes.

 3. Generel regel om bekæmpelse af misbrug (generel omgåelsesklausul)
  Medlemsstaterne har efter direktivet en pligt til at indføre en generel omgåelsesklausul, som skal sikre, at der er mulighed for at "lukke huller" i selskabsskattelovgivningen. Ifølge direktivets klausul er der tale om omgåelse, såfremt arrangementer eller serier af arrangementer er tilrettelagt med det hovedformål at opnå en skattefordel, og der vil således blive set bort fra arrangementet, såfremt det ikke er reelt.

 4. Regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler)
  CFC-reglerne indebærer, at moderselskaber beskattes af deres udenlandske enheders mobile indkomst, såfremt disse enheder er beliggende i lavskattelande, dvs. i lande hvor enheden betaler mindre end 50 procent af den skat, enheden ellers skulle have betalt i moderselskabets hjemland.

 5. Regler vedrørende hybride mismatch
  Reglerne om hybride mismatch omhandler de situationer, hvor landenes forskellige kvalifikationer af finansielle instrumenter, selskabsenheder og skattemæssig hjemsted medfører, at selskaber kan udnytte disse forskelle til skatteundgåelse. Reglerne skal blandt andet modvirke selskabernes adgang til at opnå dobbelt fradrag og dobbelt ikke-beskatning. 

Danmark har i forvejen indført konkrete lovbestemmelser imod skatteundgåelse på alle fem områder, og høringsudkastet lægger derfor i det væsentlige op til en tilpasning af de eksisterende regler med henblik på at sikre, at de danske regler er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

Ikke desto mindre er der tale om et omfattende lovudkast med en række komplicerede bestemmelser, som danske skatteydere - hvis udkastet bliver vedtaget - vil skulle forholde sig detaljeret til i relation til mange forskellige typer af transaktioner, herunder i lyset af, at den foreslåede ændring af "omgåelsesklausuen" i ligningslovens § 3 vil indebære, at også rent nationale transaktioner fremover bliver omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde.

Generelt gælder det, at de foreslåede ændringer i det væsentlige vil indebære en skærpelse af de allerede gældende regler.

Den kommende proces

Der er, som nævnt, tale om komplekse regler både efter gældende dansk ret og efter de foreslåede ændringer. Der er således behov for, at de forslåede regler bliver genstand for dybdegående analyser under høringsprocessen og i den kommende lovgivningsproces.

Høringsfristen er fastsat til den 28. juni 2018, og lovforslaget forventes fremsat til efteråret.

Plesner følger naturligvis hørings- og lovgivningsprocessen tæt. Kontakt os for yderligere oplysninger om regeringens kommende lovforslag og om vores mulighed for at bistå med rådgivning.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter