Politisk aftale om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Et bredt politisk flertal blev mellem jul og nytår enige om en beskatningsmodel, der gør det muligt at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde uden skattemæssige konsekvenser. Reglerne, der skal udmønte den politiske aftale, forventes vedtaget i løbet af 2019.

I sommeren 2018 præsenterede en fondsarbejdsgruppe bestående af både professorer og repræsentanter fra det danske erhvervsliv, herunder bl.a. Hanne Søgaard Hansen, formand for Skatterådet og advokat hos Plesner, en længe ventet rapport med forslag til en konkret model til sikring af bedre skattemæssige rammevilkår for etableringen af erhvervsdrivende fonde.

Arbejdsgruppens arbejde var baseret på et politisk ønske om at understøtte etableringen af flere fondsejede virksomheder i Danmark og dermed fondes betydelige rolle i dansk erhvervsliv.

Modellen, der nu er godkendt af regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, indebærer helt overordnet, at overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond, f.eks. i forbindelse med et generationsskifte, på overdragelsestidspunktet er skatte- og afgiftsfri både ved overdragelse i levende live og ved arv.

Der skal dog beregnes en såkaldt "stifterskat" (en udskudt skat) på grundlag af den skattesats, der gælder for fonden (pt. 22 pct.) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Stifterskatten skal tilføres en konto, hvis saldo løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller indtil fonden har afstået den samlede aktiepost. Fondens afståelse af aktier og/eller modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab vil udløse forholdsmæssigt forfald af stifterskatten.

Det er værd at bemærke, at stifterskatten kan nedbringes ved almennyttige/almengørende uddelinger, idet disse modregnes i den betalbare skat.

Den foreslåede beskatningsmodel skal målrettes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, og overdragelsen skal ske med henblik på, at fonden rent faktisk viderefører virksomheden. Det foreslås derfor, at følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan ske beskatning efter modellen:

  • Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at eje og drive virksomheden gennem en bestemmende aktiepost, og som derudover kan have uddelingsformål til eksempelvis almennyttige eller almenvelgørende formål (fonden må ikke have familieformål).
  • Det underliggende selskab, som fonden modtager aktier i, må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på 5 år efter overdragelsen til fonden være eller blive en såkaldt "pengetank".
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet og mere end 50 pct. af stemmerettighederne (udbytte skal tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel).

Modellen vil desuden kunne anvendes i relation til udenlandske fonde i EU/EØS-området. Dette kræver dog blandt andet, at fondsformuen - som det er tilfældet for danske fonde - er endeligt og uigenkaldeligt udskilt fra stifteren. Hertil kommer, at også udenlandske fonde skal betale stifterskat.

Modellen skal nu udmøntes i et konkret udkast til lovforslag, som vil blive sendt i høring, hvorefter et endeligt lovforslag skal behandles i Folketinget. Det forventes, at det endelige lovforslag vil blive vedtaget i løbet af 2019.

Plesner følger den kommende proces tæt.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter