Skattestyrelsens praksis for moms på gamle bygninger sat under pres

EU-Domstolens generaladvokat er ikke enig i Skattestyrelsens praksis om, at salg af en grund med en bygning skal anses for et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning.

Forskellen mellem en bygning og en byggegrund er normalt til at få øje på. Alligevel har Vestre Landsret bedt EU-Domstolen om hjælp til at tage stilling til denne forskel, og den 19. marts kom EU-Domstolens generaladvokat med sin udtalelse.

Det er momsloven og EU's momsregler, som er årsagen til den tvist, der verserer ved Vestre Landsret.

Efter momsloven skal der nemlig betales moms ved salg af en byggegrund, mens salg af en grund med en gammel bygning er momsfri. Hvis den gamle bygning skal nedrives af sælger, eller hvis det fremgår af købsaftalen, at bygningerne erhverves med henblik på, at køber skal nedrive bygningen, er der efter Skattestyrelsens opfattelse tale om en byggegrund, hvorved salget er momspligtigt. Det gælder, selvom bygningen er intakt på salgstidspunktet, og nedrivningsarbejdet således ikke er påbegyndt.

Generaladvokatens udtalelse vidner imidlertid om, at Skattestyrelsen går for vidt i sin fortolkning af reglerne.  Generaladvokaten finder således, at parternes hensigt er af ringe eller ingen relevans, når hensigten vedrører, hvad der må formodes at ske efter leveringen på et tidspunkt ude i fremtiden. Hvis der er usikkerhed om, hvad der skal ske med bygningen efter leveringen, kan parternes hensigt således ikke tillægges betydning. Der vil f.eks. være en sådan usikkerhed, hvis det ikke kan udelukkes fuldstændigt, at en gældende plan, kommunal tilladelse, lokalplan mv. vil blive ændret med hensyn til, hvad der skal ske med bygningen. Dette gælder altså, selvom en sådan ændring må anses for usandsynlig. Usikkerheden kan også bestå i en forsinkelse i arbejdet eller en retstvist i forbindelse med nedrivningen af den gamle bygning eller opførelsen af den nye bygning.

Vælger EU-Domstolen at følge generaladvokatens indstilling, vil virksomheder, der har fulgt Skattestyrelsens praksis, have ret til tilbagebetaling af momsen.

Udtalelsens betydning

Generaladvokatens udtalelse er ikke bindende, hverken i forhold til sagens parter eller Domstolens dommere, når de efterfølgende skal afsige dommen. Det er derfor uvist, om Domstolen vil følge generaladvokatens indstilling, når der formentlig inden for de næste seks måneder afsiges dom.

Indtil vi kender Domstolens endelige dom, er det fortsat usikkert, hvornår en gammel bygning, der nok skal nedrives, i momsmæssig henseende skal behandles som en byggegrund, og om salget derfor skal tillægges moms eller ej. Derfor er der stadig grund til at tage højde for denne usikkerhed, når der indgås aftaler om handel med gamle bygninger, der nok skal nedrives.

Læs generaladvokatens udtalelse

Læs Landsskatterettens kendelse

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom