Afgørelse fra Skatterådet varsler praksisændring vedrørende "A/B-modellen"

I et bindende svar af 11. juli 2019 har Skatterådet tiltrådt Skattestyrelsens opfattelse af, at værdien af "en gevinstmulighed" skal indgå ved værdiansættelsen af aktierne i den såkaldte A/B-model, når sagens konkrete omstændigheder begrunder det. Skatterådet har dog samtidig fundet, at der vil være tale om en praksisændring, hvorfor denne først træder i kraft efter en frist på 6 måneder fra, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal herom. 

Et generationsskifte af en virksomhed kan gennemføres ved brug af den såkaldte A/B-model, som overordnet indebærer, at et selskabs kapital ved en vedtægtsændring opdeles i en A- og B-aktieklasse, hvor A-aktierne har ret til et nærmere bestemt forlods udbytte, før der tilkommer B-aktierne økonomiske rettigheder. Næsten hele selskabets værdi knytter sig således til A-aktierne, hvorefter B-aktierne kan overdrages til eller tegnes af børnene til en (meget) lav værdi, typisk kurs pari.

Det bindende svar af 11. juli 2019 angår et påtænkt generationsskifte efter denne A/B-model. Spørgeren ønskede bl.a. Skatterådets bekræftelse af spørgerens beregning af merværdien af A-aktierne. Spørgeren havde beregnet den forlods udbytteret i forhold til den værdi, som B-aktierne "uretmæssigt" får andel i målt i forhold til de nominelle kapitalandele, og beregningen var baseret på Ligningsrådets beregningsmodel herfor, herunder med tillæg af en årlig opskrivning i forhold til en skønnet markedsforrentning.

Skattestyrelsen indstillede til Skatterådet, at der i skønnet over handelsværdien skulle tages højde for de rettigheder, som påhviler den enkelte aktie, herunder mulige merværdier som kan tilfalde den enkelte aktie. Skattestyrelsen var i denne sag af den opfattelse, at den valgte model ville medføre en asymmetrisk mulighed for gevinst eller tab for B-aktierne, da der ville være adgang til en potentielt stor gevinst ved en relativt lav investering, dvs. ved en uforholdsmæssig lav risiko, og at denne "gevinstmulighed", og den merværdi som "gevinstmuligheden" repræsenterede, skulle indgå i skønnet over handelsværdien.

Skatterådet var enig i Skattestyrelsens indstilling. Skatterådet fandt dog samtidig, at inddragelsen af "gevinstmuligheden" i værdiansættelsen ville udgøre en praksisændring, idet et sådant element ikke tidligere havde været inddraget i værdiansættelsen i sammenlignelige situationer. Skatterådet gav derfor den pågældende spørger det ønskede svar, men udtalte samtidig, at Skattestyrelsen skal udsende et styresignal vedrørende denne praksisændring. Først efter en frist på 6 måneder fra offentliggørelsen af dette styresignal skal værdien af "en gevinstmulighed" indgå i værdiansættelsen af den forlods udbytteret, når de konkrete forhold begrunder det. Fra styresignalets offentliggørelse vil der således være en frist på 6 måneder til at disponere, dvs. gennemføre tilsvarende A/B-modeller efter den hidtidig gældende praksis, før værdien af "en gevinstmulighed" skal indgå i værdiansættelsen. 

Styresignalet er ikke offentliggjort endnu. 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter