Ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. marts 2021. Ministeriet har samtidig opdateret den tilhørende vejledning. Reglerne er relevante for både kommuner og regioner samt private parter, herunder ejendomsudviklere,  almene boligorganisationer m.fl., der køber faste ejendomme.

Reglerne om offentligt udbud ved salg af kommuner og regioners faste ejendomme skal iagttages af den pågældende kommune eller region i alle situationer, hvor fast ejendom afhændes. Reglerne kan navnlig være relevante i samarbejdsaftaler af forskellig art, f.eks. i projektudviklingsaftaler, hvori salg af fast ejendom indgår. 

Den nye bekendtgørelse medfører kun få ændringer i retsstillingen, ligesom enkelte regler er præciseret. 

Vejledningen er udbygget med efterspurgte betragtninger om, hvordan bekendtgørelsens regler skal forstås - og hvordan de skal anvendes i forhold til andre regelsæt, der gælder for kommuner og regioner. 

De væsentligste take-aways er:

  1. Købstilbud er ikke længere fortrolige, indtil salget har fundet sted. Spørgsmålet om fortrolighed af købstilbud reguleres fremover efter de almindelige regler om aktindsigt i offentlighedsloven og forvaltningsloven på baggrund af kommunen eller regionens konkrete vurdering. Vejledningens afsnit 11.3 beskriver reglerne om aktindsigt nærmere. 

  2. Kommunale fællesskaber (§ 60-selskaber) kan ikke længere undtages fra bekendtgørelsens anvendelsesområde. 

  3. Det er præciseret, at salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, forudsat at der herved varetages en saglig kommunal eller regional interesse, og det er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder navnlig statsstøttereglerne. Baggrunden for præciseringen er, at den tidligere ordlyd kunne give det indtryk, at det var tilstrækkelig grund til at sælge til en anden end højstbydende, hvis der alene forelå en saglig kommunal eller regional interesse heri. Det er den enkelte kommune eller region, som skal sikre, at der ikke ydes støtte i strid med statsstøttereglerne. Hvis et salg medfører, at der er givet ulovlig statsstøtte, skal støtten betales tilbage med renter. Vejledningens afsnit 3.5 indeholder en gennemgang af statsstøttereglerne i forbindelse med salg af fast ejendom. 

  4. Det er præciseret, at salg til en lavere pris end en af kommunen eller regionen angivet mindstepris forudsætter et nyt offentligt udbud.

  5. Det er fortsat muligt for kommunen eller regionen at give en privat aktør forkøbsret til ejendommen, hvorved den private aktør får ret til at matche det vindende tilbud fra udbuddet og købe ejendommen. Forkøbsret anvendes navnlig i forbindelse med samarbejde om udvikling af ejendomme eller andre projekter mellem kommuner og private parter. Anvendelsen af forkøbsret er underlagt visse betingelser, som det er vigtigt at være opmærksom på, herunder forudsætter tildeling af en forkøbsret, at myndigheden modtager penge eller andet - f.eks. et udviklingsprojekt - af en værdi, der svarer til værdien af forkøbsretten. Vejledningens afsnit 14 beskriver reglerne om køberet og forkøbsret til kommunale og regionale ejendomme.

  6. Salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri efter lov om almene boliger og lov om støttede private ungdomsboliger er fortsat undtaget fra udbud. Tidligere havde undtagelsen sin egen selvstændige bestemmelse i bekendtgørelsens § 2. Undtagelsen ligger nu "gemt" i bekendtgørelsens § 1. Vejledningens afsnit 6.2 viderefører det tidligere afsnit om salg til gennemførelse af byggeri efter lov om almene boliger og lov om støttede private ungdomsboliger og præciserer, hvornår anvendelsen kan kategoriseres som støttet byggeri. Vejledningens afsnit 7 og 8 præciserer i hvilke andre situationer, der kan ske salg uden udbud, men hvor Ankestyrelsens tilladelse dog kan være påkrævet. Sondringerne kan have stor betydning for tilrettelæggelsen af større almene udviklingsprojekter, hvor der f.eks. skal sælges kommunale arealer.

Hos Plesner rådgiver vi løbende vores klienter om reglerne for salg af kommuner og regioners faste ejendomme, herunder som led i mere komplekse udviklingsprojekter mv. Vi har indgående erfaring med at rådgive både offentlige og private parter, herunder ejendomsudviklere, almene boligorganisationer m.fl., i sådanne aftaler.

Bekendtgørelsen kan findes her.

Vejledningen kan findes her.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom