Nyt EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget

Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november 2022 vedtaget det nye - og længe ventede - direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD er en del af EU's "Green Deal" og forpligter en række virksomheder til at indsamle og rapportere på deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance) for derved at opnå mere gennemsigtighed bl.a. omkring bæredygtighed i alle dets former.  

CSRD erstatter, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som i Danmark er implementeret i årsregnskabsloven §§ 99 a-b og 107 d. NFRD har været gældende for børsnoterede selskaber og andre store virksomheder (regnskabsklasse Store C og D) siden 2018. CSRD betyder dels at langt flere virksomheder på sigt skal rapportere på deres ESG-data, og dels at kravene til, hvad der skal rapporteres på, skærpes. 

Formålet med direktivet

Formålet med CSRD er at forbedre de eksisterende regler om bæredygtighedsrapportering og dermed sikre og højne pålideligheden af virksomhedernes bæredygtighedsrapportering og data. Dette gøres ved at skærpe kravene til virksomhedernes rapportering.

En skærpelse af kravene vil bidrage til bekæmpelsen af greenwashing, hvormed det søges at undgå, at virksomheder pynter for meget på deres bæredygtighedsinitiativer, sociale ansvar og deres resultater, idet virksomhederne igennem rapporteringen tvinges til at stå til ansvar for deres sociale og klimamæssige aftryk.   Direktivet sikrer således også, at det bliver muligt for investorer og andre interessenter at få adgang til relevante, sammenlignelige og troværdige oplysninger om virksomhedernes bæredygtighedstiltag og -niveau, når der skal investeres. Alt dette i tråd med tanken bag hele "Green Deal"; at lede kapitalen i retning af bæredygtige virksomheder.

Krav til bæredygtighedsrapportering

CSRD stiller detaljerede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Rapporteringen skal offentliggøres i et dedikeret afsnit i virksomhedernes årsrapport, ligesom rapporteringen skal påtegnes af en akkrediteret revisorer eller et uafhængigt certificeringsorgan for at styrke troværdigheden af rapporteringen. Der stilles krav om digital "tagging" af oplysningerne således at alle oplysninger indberettes i lighed med den digitale indberetning af årsrapporten - hvilket understøtter tanken om, at disse oplysninger skal være hurtigt tilgængeligt for den brede offentlighed.

Bæredygtighedsrapporteringen skal ske i overensstemmelse med "European Sustainability Reporting Standards" (ESRS), som er ved at blive udarbejdet. Disse standarder forventes at være endeligt vedtaget af EU-Kommissionen i foråret 2023. 

De nye krav og standarder forventes at fokusere på tre hovedområder:

  • Miljøforhold - Tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet m.m.
  • Sociale forhold – Lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder m.m.
  • Governance – Ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring m.m.

Er din virksomhed omfattet? 

Der er tale om en særdeles omfattende regulering. Næsten 50.000 virksomheder vil blive underlagt de nye regler i CSRD, hvilket er en langt flere end det nugældende NFRD, der alene omfatter ca. 11.700 virksomheder.

De skærpede regler om bæredygtighedsrapportering vil gælde for alle børsnoterede virksomheder samt andre virksomheder med mere end 250 ansatte, der også vil være ansvarlige for at vurdere oplysningerne for deres datterselskaber. Det forventes ligeledes, at CSRD vil påvirke virksomheder, som indgår i de omfattede virksomheders værdikæde. Derudover vil reglerne også gælde for børsnoterede SMV'er.

Ikrafttræden 

Kravene om bæredygtighedsrapportering får virkning fra det regnskabsår, der begynder efter, at forslaget er implementeret i medlemslandenes nationale lovgivning. Det er forventeligt, at CSDR træder i kraft den 1. januar 2024 med trinvis udvidelse af, hvilke virksomheder der bliver omfattet.

  • Den 1. januar 2024 og med rapportering fra 2025: Virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 medarbejdere, der allerede er omfattet af NFRD. Det vil navnlig dreje sig om børsnoterede selskaber, forsikringsselskaber og banker.
  • Den 1. januar 2025 og med rapportering fra 2026: Øvrige store virksomheder med mere end 250 medarbejdere og/eller 40 mio. euro i nettoomsætning og/eller 20 mio. euro i balancesum. Disse virksomheder er ikke på nuværende tidspunkt omfattet af NFRD.
  • Den 1. januar 2026 og med rapportering fra 2017: Børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og koncerninterne forsikringsselskaber. 

Det endelige direktiv vil blive offentliggjort og træde i kraft hurtigst mulig herefter. De nye krav til bæredygtighedsrapportering i CSRD vil efterfølgende blive implementeret i dansk ret, forventeligt ved en opdatering af de allerede eksisterende regler (NFRD) i årsregnskabsloven. 

Sådan forbereder du dig på CSRD og ESG

Som følge af, at ESG og de skærpede krav i CSRD er på vej ind i virksomhedernes årlige rapporteringsproces, vil dette øge mængden af data, der skal indsamles, ligesom virksomheden skal allokere flere ressourcer i form af tid, personale og økonomi til rapporteringsprocessen. Status quo for virksomheders årlige rapportering er tilgængelig, og CSRD har for alvor sat skub i virksomhedernes medansvar for en mere bæredygtig verden i bred forstand.

Du og din virksomhed bør i første omgang taget stilling til, om I er direkte omfattet af de nye krav i CSRD. Fordi CSRD kan få betydning for både de direkte omfattede virksomheder, men også disses datterselskaber samt andre virksomheder i de direkte de omfattede virksomheders værdikæde, er det væsentligt at forhold sig til, om jeres virksomhed er indirekte omfattet af kravene i CSRD og eventuelle øvrige ESG krav.

Omfattede virksomheder bør afdække om virksomheden allerede lever helt eller delvist op til kravene i CSRD eller om der skal implementeres en helt ny strategi for indsamling og rapportering af ESG-data. Virksomhederne skal have fokus på at minimere risici og undgå beskyldninger om greenwashing, der dækker over en række forhold for "corporate wrongdoing" i relation til samfundsansvar, bæredygtighed og god selskabsledelse, de såkaldte ESG-data (Environmental, Social and Governance).

CSRD - ligesom EU's taksonomi-forordning - er uprøvet land og et eksempel på, at der skal asfalteres mens bilen kører. Én ting er sikker, de virksomheder, der ikke tager øvelsen alvorligt, sætter ressourcer af, prioriterer og sanktionerer fra højeste niveau, bliver tabere i den store bæredygtigheds-tombola. Virksomheders bæredygtighedsprofil - i bred forstand - bliver afgørende for de respektive virksomheders overlevelse, finansiering mv. Grønt er det nye sort. 

I Plesner kan vi bl.a. hjælpe med at fastlægge din virksomheds ESG strategi, strukturere rapporteringen, udføre ESG due diligence på din virksomhed eller dit aktiv, samt stå til rådighed for løbende sparing omkring udviklingen i reglerne og compliance på området. 

Læs direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD)

Læs taksonomi-forordningen

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom