Lovforslag vil afskaffe kompensation for indfødningstarif for kommende havvindmølleparker

Lovforslaget, der forventes at skulle træde i kraft den 1. juli 2024, vil afskaffe det pristillæg, som opstillere af havvind kan modtage som kompensation for betaling af indfødningstarif. Kompensationsmuligheden forventes afskaffet med virkning for fremtidigt udbudte havvindmølleparker. 

Afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker

Efter lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) ydes forskellige pristillæg for elektricitet produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder. På nuværende tidspunkt er det efter VE-loven muligt for opstillere af havvind at få støtte i form af et pristillæg svarende til den indfødningstarif, som opstilleren skal betale for overførsel af elektricitet til elnettet.

Med lovforslaget foreslås det at afskaffe muligheden for pristillæg i form af kompensation for indfødningstarif med virkning for fremtidige havvindmølleparker.

Det foreslås, at det fremadrettet kun er de anlæg, der specifikt er nævnt i loven, der vil kunne modtage pristillæg. Konkret vil det være Horns Rev 2, Rødsand 2, Anholt, Horns Rev 3, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Kriegers Flak og Thor, der fremadrettet vil være berettiget til et pristillæg svarende til betalingen efter den fastsatte indfødningstarif. 

Elproducenter vil således fremadrettet ikke være berettiget til pristillæg i forbindelse med fremtidigt udbudte havvindmølleparker.

Ændringen af kompensationsreglerne har til formål at skabe transparens omkring støtteudbetalingerne samt at ligestille land- og havbaserede VE-anlæg. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer, at de øgede omkostninger for elproducenterne ultimativt vil skulle afholdes af staten, idet det forventes, at den foreslåede afskaffelse af kompensationen vil sætte sig i budprisen for de kommende udbudte havvindmølleparker.

Lovforslaget er en opfølgning på Klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020, hvor det blev endeligt aftalt at afskaffe kompensation for indfødningstariffen for fremtidige havvindmølleparker. 

Præcisering af dansk rets anvendelse på anlæg omfattet af loven i den eksklusive økonomiske zone

Med lovforslaget foreslås det endvidere at præcisere dansk rets anvendelse for installationer og anlæg, som f.eks. havvindmøller og øvrige VE-anlæg, i den eksklusive økonomiske zone. Det foreslås, at det fremover skal fremgå af VE-loven, at dansk ret gælder på anlæg omfattet af loven i den eksklusive økonomiske zone, dog under de begrænsninger som følger af folkeretten. 

Det præciseres desuden med lovforslaget, at sager, der udspringer af forhold eller hændelser på anlæg omfattet af VE-loven i den eksklusive økonomiske zone, skal anlægges ved retten for det naturlige kystpunkt, der ligger tættest på det konkrete anlæg.

Baggrunden for ændringen er den stadig stigende interesse og behov for at placere VE-anlæg på søterritoriet og i Danmarks eksklusive økonomiske zone, hvilket har medført et behov for at tydeliggøre, hvilke regler der gælder i den eksklusive økonomiske zone. Lovforslaget har til formål at skabe disse retlige rammer, som blandt andet er blevet efterspurgt af havvindsbranchen.

Formålet er endvidere at sikre en klar og utvetydig retsstilling for så vidt angår øvrig lovgivning, som f.eks. retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse, som kan have betydning for opstillere af VE-anlæg i den eksklusive økonomiske zone blandt andet i forhold til finansiering af disse.

Næste skridt

Lovforslaget er i høring frem til den 27. november 2023, og der afventes derfor en fremsættelse af lovforslaget. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Læs lovforslaget 

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur